Klubbnytt nr. 4-2019

Sommerferien 2019 er vel overstått og klubbkontoret har vært bemannet ved leder siden 5.august. Klubbkontoret har nå, sammen med resten av bedriften, flyttet til det nye energihuset Powerhouse på Brattøra. Klubben har sitt eget kontor i 7. etasje sammen med blant annet operasjonsavdelingene og it-avdelingen. Selv om det har vært sommerferie og flytting til nye lokaler betyr ikke det at sakene klubben jobber med også tok sommerferie, SAFE Sentralt har også jobben med noen saker for klubben i ferien. Her følger klubbnytt nr. 4-2019.

Gjennom sommeren har det vært jobbet med to saker som har gått på på fortrinnsrett til stillinger hvor det har vært nyansettelser / innleie. I den ene saken møtte partene til rettsmekling i Trondheim Tingrett, denne saken endte til
slutt med et forlik mellom partene. I den andre saken vant klubben fra med krav om at tidligere arbeidstaker vil bli tilbudt jobb fremfor innleie av polsk arbeidstaker der det fortsatt foreligger et behov.

Det ble avholdt styremøte og tillitsvalgtkonferanse i perioden 20. – 23. august 2019 med deltakere fra Safe Sentralt og SAFE-klubbene Transocean med sitt arbeidsutvalg og klubbleder i Sodexo, videre deltok også advokat fra Safe Sentralt via videokonferanse fra SAFE-huset. Gjennom tillitsvalgtkonferansen ble mange gode diskusjoner og videre gitt noen innspill i forhold til hovedoppgjør 2020. Videre ble det en gjennomgang av  SAFE handlingsplan til kongress 2020-fagforeningens rolle i utviklingen av oljebransjen, informasjon fra Safe huset, gjennomgang av utfordringer rundt bruk av innleie, midlertidige ansettelser, enmannsforetak, gjennomgang av vikarbyrådirektivet, innleie av utenlanske arbeidstakere, nye bestemmelser i AML gjeldende fra 1. januar 2019 og oppsigelser / stillingsendring. SAFE-Klubben i Teekay ser positivt på at det er et godt samarbeid og deltakelse fra SAFE Sentralt og flere klubber på konferansen, dette er nyttig for fremtiden med tanke samarbeid rundt fellessaker, samt på utfordringer som ganske sikkert møter oss fremover hvor andre klubber kan ha erfaringer fra tilsvarende saker.

Klubben har sendt ut presentasjoner av lønnsoppgjør og handlingsplan som ble presentert på tillitsvalgtkonferansen 22. – 23- august 2019 til deltakere på konferansen. Klubben anbefaler at disse presentasjonene gjennomgås på alle skift ved medlemsmøter om bord, dette kan også gjøres gjennom videokonferanse med klubbleder. Videre har klubben også sendt ut kravene fra Transocean og SAFE i Teekay klubben fra lønnsforhandlingene 2018, samt protokoll etter streik 2018 og tariff/hovedavtale 2018 – 2020 til bruk som verktøy i arbeidet mot våre krav til hovedoppgjør 2020. Det er ønskelig at medlemmer gir en tilbakemelding til klubbkontoret på hva medlemmer ser på som de viktigste kravene til lønnsoppgjøret 2020, dette gjelder både tekst i TA og lønnskrav som klubben da vil legge frem til tarrifkonferansen i mars/april 2020. Det samme gjelder for SAFE handlingsprogram som skal opp til behanling på kongressen høsten 2020. Klubbleder kan som nevnt være med på medlemsmøtene via videokonferanse fra Trondheim, dette avtales med de respektive skift’s plasstillitsvalgte.

I regi ved HR vil det bli avholdt videokonferanse fra kontoret i Trondheim for alle skift vedrørende pensjon og forsikringsordninger for ansatte på Norsk sektor ved Rune Trøen fra DNB. Første møte vil bli avholdt 18.september, det vil selvsagt bli anledning til å stille spørsmål.

Klubbleder Kjetil Brandvik reiser en tur til PJV 9. – 11. september 2019 for noe kranoperasjoner/vedlikehold. Videre er det planlagt et besøk fra Safe sentralt til Varg 10.september. Videre status for PJV er at har vært et besøk fra selskapet Hebiskus som har sett på mulig bruk av Varg for et felt på UK sektor, Lundin er også ventet på et besøk nå i disse dager for et felt på Norsk sektor.

Ut over dette har SAFE i Teekay klubben jobbet med undernevnte saker.


Status Varg, besøk, støvproblematikken – helseeksponering, AC på brakkene:
Når det gjelder støvproblematikken på Varg så skal dette behandles i operasjons-møter ombord, HR følger opp og setter dette på agen . Det har vært rådføring med bedriftslegen via HMS avdelingen,hvor det er konkludert med at det er ikke behov for noen støvprøver pr. nå. Med årstiden vi nå går inn i vil støvproblemet løse seg selv når regnet kommer. Det kan settes inn bordvifter og luftrensere og bedriften belyser at mannskapet kan lukke vinduer etter behov for å unngå at støv kommer inn, men noe tiltak iverksettes ikke nå med tanke på årstiden vi går inn i. Det skal jobbes med tiltak frem til neste vår/sommer.


Bemanning Knarr og ressursmangel i prosessavdelingen, samt eventuelle ansettelser:
Det har vært utlyst en stilling fast og midlertidig i prosess, den midlertidige er i utgangspunktet for NN som har vært langtidssykemeldt og er på vei tilbake. Jobbintervjuer gjennomført og stilling fast i prosess er nå besatt. Det har også vært utlyst ledig stilling som Maritim leder da det er en som går inn i pensjonistenes rekker, denne stillingen er også nå besatt. Det er videre blitt informert om at det er ventet enda oppsigelse i prosessavdelingen på PJK. Med tanke på framtidige ledige stillinger, ingen tidligere søkere blir vurdert fra runde til runde, det må søkes direkte til hver utlysning, videre opplyser bedriften at de i forbindelse med den ventende oppsigelsen ikke vil lyse ut denne stillingen da de har god søknadsmasse fra foregående utlysning.


Oversikt over midlertidige ansettelser fremover og fremtidig behov innleie:
Pr. i dag er det to CROM’er som er midlertidige ansatte, i tillegg er det en innleid CROM. På dekk er det også en innleid rigger for å dekke inn Leder i SAFE i TK som sitter p på land som hovedtillitsvalgt. Personell som pr. i dag går i midlertidige stillinger har ifølge HR ikke fortrinn til høyere fast stilling om en slik stilling skulle bli ledig. Det er pågående innleie fra Framnes, Kymsol og Advantec. Det skal reduseres noe bemanningen for isolatørene hos Kymsol fremover. Advantec leies inn for en tur til. Videre er det en innleid via PMC som også leies inn videre.


Klubben har forespurt om det foreligger det noen planer om inntak av nye lærlinger:
Det blir ikke tatt inn noen nye lærlinger i år, nåværende lærling er utgående over nyåret. Dette betyr ikke dermed at det ikke vil bli tatt inn lærlinger i bedriften fremover, dette vurderes løpende.


Status personell i beredskap som røykdykkere PJK:
Det ser bedre ut enn det gjorde, men det er fortsatt på grensen med tanke på å få beredskapen til å gå opp om noen skulle falle ifra. Pr. i dag er det 8 stk som ikke består kravene for røykdykkerfunksjonene. Det jobbes med å se på ulike løsninger for å få beredskapsplanene til å gå opp med tilgjengelige ressurser.


Klubben etterlyser fortsatt drøftelser med TV ved bruk av XT iht AML §10-6:
Klubben etterspør på nytt drøftelser med TV når XT skal brukes på personell, Operasjonsleder tar dette opp på HR møte.


Rutiner for godkjenning av timer, varierer fra leder til leder:
Operasjonsleder tar dette opp på HR møte.


Kompetansetillegg for Senior kontrollromsoperatør:
Det sees på løsning på dette, bedriften ser utfordringen og at dette kan være nødvendig med et slik kompetansetillegg for denne stillingen. Det forventes en avklaring i løpet av september.


Nok en gang etterlyser klubben stillingsbeskrivelse for LPO PJK:
Og nok en gang sier HR de skal sjekke status på dette.


Klubben etterspør igjen hvilket delingstall brukes ved beregning av timelønn:
Avklares mellom Leder i SAFE i TK og JS.


Klubben etterlyser nok en gang svar på spørsmål vedrørende poster/koder på lønnsslipp ref. foregående samarbeidsmøter: HR sjekker opp videre mot lønn igjen.


Status sykemeldinger for enhetene på Norsk sokkel-bruk av XT/OT samt Backlog vedlikehold i alle avdelinger pr. august 2019:
I overkant av 5 % på sykemelding for langtidssykemeldte, de fleste sykemeldinger er relatert til aktiviteter hjemme under avspasering. Back log ligger som normalt på 3-4000 timer, dette gjelder både sikkerhetskritiske jobber og generelt vedlikehold. Oversikt/fordeling for bruk av XT gjennomgås på kommende ukesmøte mellom Leder SAFE i Teekay og HR.


Hvilken kompensasjon gjelder ved vikariat i høyere stilling PJV / PJK:
Spørsmål om hva kompensasjon lærling skal ha om denne fungere i fullverdig stilling som prosessoperatør. Lærling er fortsatt lærling til utgått lærlingperiode, lærlingen kan fylle stilling og gå selvstendig som operatør, men på lærlinglønn. Dette i henhold til opplæringskontoret i følge HR.  Videre er det overenskomsten som er gjeldende for kompensasjon for vikariat i høyere stilling.


Reiseregninger og Book Now – Pay Later fungerer ikke ref. forrige samarbeidmøte:
Dette har blitt tatt opp med HR på siste besøk om bord på PJK. Det er noe avvikende rundt hvordan BNPL fungerer, det har vært møter internt i bedriften for å få en status på dette og for videre avklaring mot ATPI og Eurocard. Det må komme tydeliggjøring på hva som er fakturert / ikke fakturert i forhold til reiser med BNPL.


Personlig kredittkort, dom mellom staten og Norsk Tjenestemannslag, påvirker ansattes økonomiske forhold i gjeldsregisteret og dertil privat økonomi:
Leder SAFE i Teekay tar saken videre med JS når han kommer tilbake, HR sjekker opp rundt dommen til kommende ukes-møte.


Hvilken forsikring gjelder for de som ikke benytter kredittkort, samt de som ikke benytter personlig Eurocard
De som ikke benytter Eurocard har ikke noe reiseforsikring gjennom bedriften, men iht TA 19-2, andre ledd er man forsikret gjennom denne:
«Når effekter tapes eller beskadiges ved ulykkeshendelser om bord, eller på reise til og fra tjeneste, erstattes dette med inntil kr. 24.000,-.

Erstatningsansvaret kan lempes eller bortfalle under hensyn til skyld eller forsømmelse den ansatte måtte ha vist.


Eventuelt:
Det er flere interessenter rundt Petrojarl Knarr, disse er da relatert til når det er tenkt avvikling på Knarr-feltet.
Det har også vært besøk av interessenter på Petrojarl Varg, Spirit Energy Norge skal også på et besøk til Petrojarl Varg, men dato for dette er ennå ikke avklart.


Saker fra SAFE Sentralt:
Nytt angrep på ansiennitetsprinsippet
Safe i arbeidsretten
Flere hundre SAFE medlemmer får tilbake for mye betalt skatt

SAFE-skolen 2019:
Påmelding til SAFE-skolen’s moduler gjøres på SAFE Sentralt sine hjemmesider.

Det er muligheter for verneombud å meldes seg på de ulike modulene i SAFE-skolen 2019. SAFE Sentralt dekker reise, hotell og diett. SAFE i Teekay betaler kompensasjon for tapt fritid, kr. 900,- pr dag ved deltagelse.

John Terje Kråkvik
for AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden