Klubbnytt nr. 3-2019

Da er årets lønnsforhandling etterfulgt av mekling hos riksmekler i havn, leder har siden forrige klubbnytt hatt nok å henge fingrene i, både hva forberedelser til lønnsforhandlinger sammen med forhandlingsutvalget gjelder, men også flere og deriblant noen mer krevende saker mot bedriften. Ikke alle saker kan gås i detaljer om, men her følger klubbnytt nr. 3-2019.

Enighet på NR avtalen

Kl. 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet . Forhandlingsutvalget er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. For forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen.

Forhandlingsutvalget er fornøyd med resultatet til tross for at forventningene var noe høyere. Allikevel har vi fått økt det tilbudet som arbeidsgiverne gav oss i forhandlingene betraktelig.

Resultatet etter meklingen:
Lønn:
Det gis et generelt tillegg på 3,6 prosent som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1-E, dog minimum kr 24 670 (tilsvarende 3,6 prosent av C6).

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent.Minstelønnssatser økes med 24 670 kr.

Nattillegg:
Nattillegg økes med kr 3 til kr 85 pr. time.

Helligdags-godtgjørelse:
Helligdags-godtgjørelsen økes med kr 50 pr. dag til kr 2025 pr. dag.Det har vært god stemning i forhandlingsutvalget og det har gjennom meklingen vært en god dialog med Industri Energi.Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2019.

Det vil bli en gjennomgang av lønnsoppgjøret 2019 på tillitsvalgtkonferansen 22. -23. august 2019 og senere i medlemsmøter på alle skift med klubbleder tilstede på videokonferanse fra Trondheim.

Her finner du den nye Lønnstabellen gjeldende fra 1. juni 2019


Styremøte og Tillitsvalgtkonferanse
SAFE i Teekay skal avholde styremøte og tillitsvalgtkonferanse i Riga
20. – 23. august 2019.
Også i år slås styremøte og tillitsvalgtkonferansen sammen for å redusere reisekostnadene. Ved styremøtet 20. – 21. august 2019 møter styret og organisasjonssekretær, Stig Rune Refvik fra SAFE sentralt.

Ved tillitsvalgtkonferansen 22. – 23. august 2019 møter styret og alle plasstillitsvalgte i SAFE i Teekay. Som i fjor samkjøres årets TV-konferanse med andre SAFE-klubber, disse representeres av følgende:
Leder SAFE i Sodexo, Arbeidsutvalget SAFE i Transocean, advokat og representanter fra SAFE Sentralt.
Foreløpig agenda og klubben tar gjerne imot innspill:

  • Lønnsoppgjøret 2019
  • Utfordringer rundt innleie / enmannsforetak / nye bestemmelser AML 2019
  • Hvilket regelverk skal en forholde seg til ved opplag.

Forespørsel om tjenestefri iht hovedavtalen er sendt til bedriften.


Skatt på hyretillegget for ansatte på PJV
Etter påtrykk fra klubben og advokatfimaet EBTAS har bedriften nå innberettet korrigeringer vedrørende hyretillegg for 2016 og 2017 for de personene det gjaldt. Det skal nå være totalt innberettet skattefritt hyretillegg pålydende NOK 16.500,- pr person pr år.

Skulle vi høre noe fra skatteetaten, så hører dere fra oss.


Fortrinnsrett til stillinger på PJK/PJV
Det arbeides nå med en sak i forhold til fortrinnsrett på stilling som er blitt besatt. Det er blitt levert søksmål til bedriften fra advokat hos SAFE Sentralt på denne saken. Det er også arbeidet felles med fortrinn på to stillinger hvor innleie ble benyttet, her ville det litt sendt inn søksmål i løpet av kort tid fra et eksternt advokat firma om bedriften ikke hadde endret syn på saken, men det er nå blitt utsendt tilbud om stilling til to på fortrinn, men i forhold til den ene stilling er kontraktstilbudet ikke i henhold til stillingen vedkommende er blitt tilbudt å gå inn i. Det kan her tenkes at det kommer en sak til på fortrinnsrett.


Sikkerhetsbemanning ved konflikt PJK
Revidert protokoll sikkerhetsbemanning ved konflikt og videre,
der bemanningen er øket fra 21 til 23 personer ombord ved en eventuell konflikt.


Status Varg opplag
Bemanning forblir mest sannsynlig slik som pr. i dag ut året, dette er lagt inn i budsjettet. Scope for vedlikehold er ikke ferdig definert enda, det blir noen flere møter med ledelsen ombord før endelig avklaring, det er lagt inn i planen at det i verste fall kan bli opplag for ytterligere 2 år. Det har vært noen interessenter på banen også for Norsk sektor så vi krysser fingrene for at det blir en kontrakt innen kort tid.


Rotasjonsordning på PJV
Etter innspill og forslag fra ansatte på PJV har klubben tilsendt bedriften et forslag på 2:4 rotasjon for PJV’s opplagsbemanning, HR tar dette videre.


Svar på tvisteprotokoller
Klubben har etterlyst svar på tvisteprotokoller 1-18 (tilleggsprotokoll) kompensasjon bortfalt merarbeid, 2-19 endrings-oppsigelse 15.1 møte og
5-19 ventetid TA 3.3 siste ledd.


Midlertidig arbeidsavtale LPO stilling
Saken gjelder oppsigelse i avtaleperioden for NN som hadde avtale om å fungere som LPO frem til 10 desember 2019 og lønn/oppsigelsestid i den forbindelse. Klubben har etterspurt noe mer informasjon før klubben eventuelt tar saken videre.


Diverse saker PJV
Det planlagte møtet med Helle 19. juni ble utsatt da hun ikke hadde full oversikt på sakene. Dette gjelder sakene:
– Fortrinnsrett (nå avklart, tilbud sendt)
– Rotasjonsordning
– Komp.3:3 / 2:4 rotasjon
– Vikar høyere stilling.


Møte med operasjon vedr. innleie og personell PJK
Estimert ferdigstilles og oppstart av gasslift PJK er 1.juli .
Bytte av rør for Watermist i maskinrom blir en lengre jobb og innleid arbeidstaker er satt på den jobben. Klubben informerte om at det er en mekaniker på fortrinnsrett fra august 2019 som kan gå inn og gjøre denne jobben, samt andre oppgaver der det er behov for økt personell i mekanisk. Operasjon skulle se på saken og kommer tilbake til klubben på denne saken.
Det samme gjelder også innleie av 2 personer fra Advantec for ferdigstillelse av vareheis / testseparator, der det er en elektriker NN på fortrinnsrett tilgjengelig ved behov for økt bemanning i elektroavdelingen.
Han kan også brukes på PJV i steden for en innleid polsk arbeider. Klubben har sendt epost til bedriften om saken, og som nevnt i sak om fortrinn er det sendt nå sendt tilbud fra bedriften til NN om denne stillingen.
Det bytte ut hydrauliske slanger i kranene på PJK, dette utføres av leverandør av slanger over to offshoreturer- Ellers har det vært klassejobber med DNV hvor det har vært påkrevd ekstra bemanning av faste ansatte på XT.


Fremtidige prosjekt på PJK
Det forberedes for å installere riggerkonteiner ombord på PJK, videre blir det oppgradering av SAS system, installere smart choke på water injection.
For scale squeeze blir det installert hard pipe i turret i forbindelse med boreprogram med forventet oppstart ca februar 2020.


Plan for eventuel kurs SAFE skolen fremover
Det er satt opp noen datoer for SAFE Skolen Modul 1, 2 og 3.
Hvis dette skulle kollidere med noen arrangementer som dere har satt opp, vennligst gi klubben en tilbakemelding, så tar vi dette videre med SAFE Sentralt for å se om det vil la seg justere.
Følgende datoer er foreslått:
SAFE Skolen Modul 1:
3. – 4. september 2019 evt. 4. – 5. september 2019
15. – 16. oktober 2019
14. – 15. januar 2020 evt. 15. – 16. januar 2020

SAFE Skolen Modul 2:
19. – 20. november 2019
11. – 12. februar 2020

SAFE Skolen Modul 3 HMS:
30. – 31 oktober 2019

Ansatterepresentant i Teekay styret

Hoved- og plasstillitsvalgt ombord på Petrojarl Knarr, Thomas Rysstad, er blitt valgt inn som ansatterepresentant i Teekay styret.


PJV kranoperasjoner/vedlikehol og ferie
Leder reiser en tur til PJV i uke 28 for diverse kranoperasjoner og kranvedlikehold. Bedriften er også informert om at leder tar ferie i perioden 15. juli 2019 til 5. august 2019.

Styret SAFE i Teekay ønsker dere alle en kjempefin sommer !

John Terje Kråkvik
for AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden