VEDTEKTER OG HANDLINGSPROGRAM

VEDTEKTER OG HANDLINGSPROGRAM

FOR  SAFE KLUBBEN I ALTERA INFRASTRUCTURE

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

VEDTEKTER FOR ALTERA INFRASTRUCTURES ANSATTES FORENING

 • 01 KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
 • 02 MEDLEMSKAP
 • 03 UTELUKKING AV MEDLEMMER
 • 04 ÅRSMØTE
 • 05 ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
 • 06 VALGKOMITÈ
 • 07 KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG  FUNKSJON
 • 08 ARBEIDSUTVALG
 • 09 URAVSTEMNING
 • 10 PLASSTILLITSVALGTE
 • 11 ØKONOMI
 • 12 REVISJON
 • 13 KLUBBKONTIGENT
 • 14 OPPLØSNING AV FORENINGEN

           HANDLINGSPROGRAM

          – ORGANISASJON

          – BEDRIFTSINTERNT

          – HELSE MILJØ & SIKKERHET

VEDTEKTER FOR SAFE KLUBBEN

1 – KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

1.1 Å organisere ansatte i selskapet på et fritt grunnlag.

1.2 Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser.

1.3 Å virke for samhold og et godt og tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.

1.4 Arbeide for økt innflytelse i bedriften.

1.5 Klubben skal i den utstrekning den finner det formålstjenlig, samarbeide med andre klubber.

1.6 Koordinere alle fellesinteresser overfor bedrift, organisasjon og andre klubber.

1.7 Å fremme bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse og ansatte.

2 – MEDLEMSKAP

2.1 Alle offshore ansatte i Altera Infrastructure kan bli medlem.

2.2 Vilkår for medlemskap er forøvrig at medlemmet følger forbundets og klubbens vedtekter og vedtak.

2.3 Hvert medlem plikter etter evne å støtte klubbens virksomhet.

2.4 Medlemskap i klubben opphører normalt når en ikke lenger er ansatt i selskapet.

Medlemskapet kan imidlertid opprettholdes ved eksempelvis:

-videreutdanning

-uførhet

-oppnådd pensjonsalder

2.5 Inn- og utmelding til/fra klubben skal skje skriftlig. Medlemskapet regnes fra den dagen innmeldingen er registrert mottatt ved klubbens administrasjon. Inn- og utmelding kan ikke skje under, eller i forbindelse med konflikt. Dette regnes ifra det tidspunkt plassfratredelse blir varslet.

2.6 Ved utmelding opphører rettigheter og plikter ved utgangen av førstkommende hele kalendermåned regnet fra den dag administrasjonen mottar utmeldingen.

2.7 Tidligere medlemmer som egenhendig har foretatt utmelding, kan ved søknad til styret, igjen bli opptatt som medlem med fulle rettigheter.

3 – UTELUKKING AV MEDLEMMER

3.1 Medlemmer kan utelukkes (ekskluderes) etter vedtak i styret, når man grovt bryter klubbens vedtekter, vedtak fattet av styret / årsmøte, eller på annen måte opptrer ukollegialt.

3.2 Før styret vedtar utelukking i medhold av denne paragraf, forelegges saken for vedkommende medlem til uttalelse.

3.3 Vedtaket kan innen en (1) måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til første årsmøte. Medlemmet vil være utelukket til årsmøtet har behandlet saken.

4 – ÅRSMØTE

4.1 Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år på sted og tid som fastsettes av styret.

4.2 Til årsmøte møter styret og alle plasstillitsvalgte.

4.3 Styret forbereder og innkaller til årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst fire (4) uker før årsmøtet finner sted. Innkalling og saksdokument skal være delegatene i hende senest to (2) uker før møtet finner sted.

4.4 Ved avstemming på årsmøtet, har hver representant en stemme. Saken blir avgjort ved stemmeflertall. Leder har dobbelstemme ved stemmelikhet. Lukket avstemning skal brukes om en av delegatene krever det.

4.5 Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger møteleder, referent og protokollfører.

4.6 De av årsmøtet valgte referenter er ansvarlig for at protokoll og referat blir ført. Protokollen skal inneholde alle innkomne forslag og navn på forslagsstilleren.

Forslagene skal foreligge skriftlig før avstemning.

Protokollen skal vise resultat av alle avstemninger.

Protokollen skal godkjennes, og signeres av 2 delegater før årsmøtet oppløses.

4.7 Referat fra årsmøtet skal godkjennes av styret og sendes ut til installasjonene, og alle delegatene innen 2 uker.

4.8 Når et flertall av de plasstillitsvalgte krever det, eller når det har oppstått særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask avgjørelse, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

4.9 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel.

4.10 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som var årsaken til innkallelsen.

5 – ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

5.1 Behandling av årsmelding, regnskap og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.

5.2 Valg av følgende:

Leder, Nestleder, Sekretær, Økonomi ansvarlig. Valg av inntil 5 styremedlemmer i rekkefølge. Leder og sekretær velges et år. Neste år velges nestleder og økonomiansvarlig.

Å velge Hovedverneombud, jamfør arbeidsmiljølovens bestemmelser.

5.3 Ved valg av styremedlemmer kreves det mer enn 50 % flertall. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemming foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall.

5.4 Valgperioden er to (2) år.

5.5 Årsmøtet velger to (2) revisor for to (2) år.

5.6 Årsmøtet vedtar klubbkontingentens størrelse etter innstilling fra styret. Kontingentendring krever 2/3 flertall.

5.7 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

5.8 Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling.

5.9 Minst 2/3 av delegatene må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Ønsker enkelte delegater særmøter skal dette godkjennes av årsmøtet.

6 – VALGKOMITÈ

6.1 Valg komité velges hvert annet år på årsmøtet. Valgkomiteen skal bestå av 2 representanter fra hver installasjon. Konstituerer seg selv.

6.2 8 uker før årsmøtet skal valgkomiteen sende ut informasjon til plasstillitsvalgte og oppslagstavler. Informasjonen skal inneholde hvilke verv som er på valg og i hvilket tidsrom. (4 uker før årsmøte finner sted) det er mulig å sende inn forslag på kandidater til valg.

6.3 Valg komiteen skal utarbeide en alfabetisk liste over forespurte valgbare kandidater. Listen sendes ut sammen med årsmøte papirene.

7 – STYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

7.1 Styret består av:

Leder, Nestleder, Sekretær, Økonomi ansvarlig, inntil fem (5) Styremedlemmer. Leder, Nestleder, Sekretær betegnes arbeidsutvalg (AU), representerer fagforeningen opp mot bedriften.

7.2 Om et styremedlem trekker seg i perioden, vil styret foreta et suppleringsvalg av nytt styremedlem som gjelder frem til kommende årsmøte. Årsmøtet velger nytt.

7.3 Styret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter og retningslinjer som årsmøtet har trukket opp.

7.4 Styrets leder innkaller til styremøter og forestår daglig drift. Sakspapirer skal utsendes 1 uke før styremøte finner sted.

7.5 Når 50 % av styret krever ekstraordinært styremøte, skal lederen innkalle til dette.

7.6 Styret skal forvalte klubbens økonomiske midler, sørge for at regnskapet blir ført etter gitte retningslinjer, og gi bevilgninger etter vedtak fra årsmøtet.

7.7 Styret er vedtaks dyktig når 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Saker til avstemming i styret avgjøres ved simpelt flertall.

7.8 Styrerepresentantene har møteplikt til innkalte møter. Dersom et styremedlem ikke kan stille, så blir vara innkalt.

7.9 Dersom et styremedlem blir valgt til heltidsstilling i SAFE, utgår vedkommende fra sitt verv i styre.Midlertidig engasjement i SAFE innvilges permisjon fra vervet,frem til ordinært årsmøte.

7.10 Det skal føres protokoll på alle styremøter.

7.11 Styret foretar suppleringsvalg i perioden.

7.12 Styret utpeker delegater til SAFE kongress i henhold til den gjeldende fordelingsnøkkel i SAFE.

7.13 Styret kan, dersom nødvendig, innkalle til konferanse med de plasstillitsvalgte.

8 – ARBEIDSUTVALG

8.1 Arbeidsutvalget velges av årsmøtet.

8.2 Arbeidsutvalget skal påse at vedtak og intensjoner fra årsmøtet og styret blir iverksatt.

8.3 Arbeidsutvalget skal ha møte etter behov.

8.4 Arbeidsutvalget fører protokoll fra sine møter.

8.5 Arbeidsutvalget skal behandle og kommentere saker før behandling i styret.

9 – URAVSTEMNING

9.1 Uravstemning er klubbens høyeste myndighet. Uravstemning skal bl.a. brukes ved/når:

           1/3 av medlemmene krever det.

           2/3 av styret samlet i møte krever det.

Årsmøtet krever det i spesielle saker. Dersom deltakelsen er under 50% av de stemmeberettigede, så er uravstemningen kun rådgivende.

9.2 Styret skal forberede og gjennomføre uravstemning på følgende måte:

 1. a) Stemmemateriale og stemmesedler skal sendes hjem til alle medlemmene, og skal også være tilgjengelig på installasjonene.
 2. b) Uravstemning skal diskuteres ute på medlemsmøtene på alle skift.
 3. c) Medlemmene skal ha mulighet til skriftlig å avgi stemme ute på installasjonene i egne, låsbare stemmeurner eller pr. post til klubbens kontor.

9.3 Uravstemning skal foregå ved at hvert medlem skriftlig skal kunne avgi stemme uten å møte opp på klubbens kontor.

9.4 Stemmegivningen er hemmelig. Ved uravstemning i tariffspørsmål skal denne være av minst 42 dagers varighet. Ved andre tilfeller er det opp til styret å beslutte tidsfrist, dog med en rimelig tid for gjennomføring.

9.5 Styret utpeker tellekorps.

9.6 Tellekorpset krysser av i medlemsfortegnelsen for de medlemmer som har stemt. Stemmeseddel opptellingen skal skje samtidig. Opptellingen skal skje samlet på klubbens kontor.

9.7 Det opptalte stemmeresultat føres inn i stemmeprotokollen. Stemmeprotokollen kvitteres av tellekorpset og overleveres til styret for oppbevaring i 2 år.

9.8 Alle medlemmer har stemmeplikt, slik at resultatet er mest mulig representativt.

10 – PLASSTILLITSVALGTE

10.1 Det skal velges en (1) plasstillitsvalgt pr. skift med varavalgt på alle installasjonene. En plasstillitsvalgt kan også fungere som verneombud.

10.2 Plasstillitsvalgte velges for to (2) år ved avstemning på det skiftet de skal representere.

10.3 Hvis en plasstillitsvalgt går over på heltidsverv, eller av andre årsaker blir borte fra sitt verv i mer enn 6 måneder utgår vedkommende fra sitt verv. Varavalgt overtar da vervet inntil nytt valg finner sted.

10.4 Valg av plasstillitsvalgte skal som hovedregel være avsluttet senest 8 uker før årsmøtet. Styret er ansvarlig for gjennomføringen av valget. Styret kan godkjenne delegater etter 8 ukers fristen dersom det har bakgrunn i nye kontraktsområder eller andre vektige årsaker.

10.5 Plasstillitsvalgte skal utføre de oppgaver som pålegges av styret. De skal opptre aktivt for å fremme og ivareta styret og arbeidskollegaers interesser, og ikke minst arbeide for sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte på installasjonene.

10.6 Det skal leveres valgprotokoll til klubbens kontor og arbeidsgiver om hvem som er valgt og hvilken installasjon han/hun jobber på.

10.7 Den plasstillitsvalgte er pliktig til å orientere medlemmene om fratredelse fra sitt verv.

10.8 Plasstillitsvalgte skal ha den nødvendige opplæring angående forhold som er nødvendig for vervet, snarest mulig etter valget.

11 – ØKONOMI

11.1 Styret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler, etter de retningslinjer som årsmøtet har satt opp.

11.2 Styret skal fremlegge budsjett for neste periode (år) på årsmøtet for godkjenning.

11.3 Styret skal fremlegge et revidert regnskap og revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning.

11.4 Styret utpeker hvem som har prokura.

12 – REVISJON

12.1 Revisjon av styrets regnskap skal foretas av de valgte revisorer.

12.2 Revisorene skal utføre sine oppgaver i samsvar med årsmøtets retningslinjer og god revisjonsskikk. De valgte revisorer foretar også den forvaltningsmessige kontroll av klubben.

12.3 Revisjonsberetningen skal legges frem for årsmøtet.

12.4 Revisorene har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll og kontroll av bankkonti.

12.5 Regnskapene er tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene på klubbens kontor.

13 – KLUBBKONTINGENT

13.1 Kontingenten betales ved trekk i lønn.

13.2 Kontingenten i klubben fastsettes av årsmøtet.

13.3 I perioden fra det oppstår en konfliktsituasjon og fram til kommende Årsmøte, kan styret i SAFE i Altera Infrastructure justere kontingent etter behov.

13.4 Passivt medlemskap i klubben kan innrømmes medlemmer som har permisjon uten lønn.

14 – OPPLØSNING AV FORENINGEN

14.1 SAFE i Altera Infrastructure kan ikke oppløses uten at det er 2/3 flertall på to etterfølgende uravstemninger. Disse avholdes med minimum seks (6) måneders mellomrom, og maksimum ett (1) års mellomrom.

14.2 Dersom SAFE i Altera Infrastructure oppløses, skal alle likvide midler settes inn på en sperret bankkonto i SAFE Sentralt. Denne konto skal opprettholdes i 10 år. Dersom ny klubb tilknyttet SAFE ikke er startet i Teekay innen denne tid, tilfaller midlene SAFE Sentralt. Ved oppstart av ny klubb, tilfaller midlene i sin helhet den nye klubben.

HANDLINGSPROGRAM

 1. Klubbens formål er å:
 1. SAFE i Altera Infrastructure skal prioritere å skolere tillitsvalgte, samt å holde dem løpende orientert om alle forhold som har betydning for utøvelse av vervet.
 2. Når det er hensiktsmessig, skal det avholdes temakonferanser for tillitsvalgte eller grupper av tillitsvalgte for å utdype spesielle forhold.
 3. Det skal jevnlig vurderes tiltak for mer effektiv drift av kontorene på sokkelen/land, og opplæring av lokaltillitsvalgte skal rettes mot foreningsarbeid ombord.
 4. SAFE i Altera Infrastructure skal være åpen for nye ideer og impulser, også kritikk, og vektlegge åpen dialog mellom medlemmer og tillitsvalgte. Synspunkter skal markedsføres gjennom alle fora som er tilgjengelig.
 1. Som en ekstra oppmerksomhet overfor de tillitsvalgte vil det hvert år, i forbindelse med årsmøtet i SAFE Altera Infrastructure, utdeles en pris til HTV / TV som har utført et særlig fortjenestefullt og banebrytende arbeid på land / sokkel. Prisen består av en gave på kr. 2.000,-, samt et diplom som årets HTV /TV.

Medlemsverving

 1. SAFE i Altera Infrastructure skal sette av midler og ressurser til verving av nye medlemmer, både i samarbeide med SAFE sentralt og på eget initiativ. De tillitsvalgte er i den sammenheng de beste markedsførere. SAFE I TKPJ skal ta mål av seg til å være til enhver tid den største fagforeningen I bedriften
 1. Arbeide for et godt samarbeid innen Altera Infrastructure med det som mål å sikre at medlemmenes interesser blir ivaretatt overfor arbeidsgiver og myndigheter, samtidig sikre en fri og uavhengig fagbevegelse.
 1. SAFE i Altera Infrastructure skal kontinuerlig arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom forhandlinger og aktiv deltakelse i bedriftens råd og utvalg.
 1. Arbeide for å få en fleksibel pensjonsalder på 57 – 62 år. SAFE klubben skal jobbe aktivt for at en ordning med tidligpensjon skal gjelde f.o.m 2015. Dvs. at de som fyller 62 år dette året, kan søke om pensjon. Det en får da er AFP ( så sant en fyller vilkårene, men det gjør de fleste) en tar ut offentlig pensjon (100%)  og en slutter i bedriften. En får da også tariffestet ”gavepensjon” på 1G årlig frem til fylte 67 år. ( en kan ikke ta jobb i konkurrerende bedrift, eller tjene mer enn 2G). Dersom en oppfyller disse punkter, betaler bedriften tjenestepensjonen din, som om du fortsatt stod i arbeid. Dette gjelder frem til du fyller 67 år.
  Etter SAFE i Altera Infrastructure sin mening er dette en god avtale, som sikrer de ”unge” fortsatt jobb i bedriften, samt at de som har fylt 62, får en god avtale som de kan nyte pensjonstilværelsen med.
 1. Trygge medlemmenes ansettelsesvilkår ved å motarbeide bruk av ut/innleie av arbeidskraft ved utførelse av arbeidsoppdrag. – sikre alle medlemmers ansettelsesvilkår ved likhetsbehandling og arbeide aktivt mot sosial dumping ved innleie.
 1. Arbeide for at medlemmene gis medinnflytelse gjennom bedriftsutvalg / bedriftsforsamling / styre i henhold til aksjelovens bestemmelser.
 1. Arbeide for at alle gis en faglig utvikling og videreutvikling i selskapet. Klubben skal arbeide for at det etableres et samarbeid mellom det offentlige skoleverk og selskapet.
 1. Dette for å sikre at eget personell gis et godt utdanningstilbud, og at fremtidig utdanning er tilpasset det behov og de krav som fremtidig oljeindustri har behov for.
 1. Arbeide for at bedriften tilrettelegger like arbeidsbetingelser for alle ansatte, inklusiv avløsere.
 1. Utarbeide retningslinjer for permitteringer og oppsigelser.
 1. Arbeide for at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig i henhold til lov og avtaleverk.
 1. Arbeide for at bemanningen på de enkelte innretninger blir tilstrekkelig.
 1. Arbeide for at bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i selskapet, og at denne prioriterer de forebyggende helsetiltak, i tillegg til de beredskapsmessige.
 1. Klubben skal arbeide aktivt for at det utvikles et samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og klubbens medlemmer som bygger på gjensidig tillit og forståelse.
 1. Klubben skal arbeide aktivt for opprettelse av hensiktsmessige sosial- og rehabiliteringsutvalg og avtaler for personer med rusmiddelproblemer.
 1. Dette må tilrettelegges slik at medlemmene kan bli omplassert i selskapet.
 1. Arbeide for at bedriften fremstår som et miljøbevisst selskap på alle områder.
 1. Arbeide for en holdningsendring for å redusere skadevirkningene av røyk- og rusmiddelmisbruk.
 1. I samarbeid med bedriften søke gjennomført sosiale velferdstiltak. Dette være seg både i den ansattes fritid og dens opphold på installasjonen.
 1. Arbeide for å få gjennomført gode velferdstilbud og rabattordninger for sine medlemmer.

Bemanningsstrategi

 1. SAFE i Altera Infrastructure skal innenfor de etablerte felles organer i selskapet arbeide aktivt for at Altera Infrastructure til enhver tid:
 1. Har nødvendig personell ansatt i selskapet for å sikre at driften foregår under betryggende og sikkerhetsmessig fullt forsvarlige forhold, og at overtidsarbeid kan holdes på et absolutt minimum.
 1. Har tilstrekkelig bemanning for å sikre at tillitsvalgte (og VO) uten hindringer kan drive et effektivt arbeid for foreningen i h.h.t hovedavtale, forskrifter og arbeidsmiljølov.
 1. Vurdere behovet for nyansettelser, arbeide aktivt for å redusere omfanget av innleie/korttidsansatte og søke å unngå bruk av kontraktorselskap/entreprenører i sin virksomhet.
 1. Har oppdaterte jobb-beskrivelser og kvalifikasjonskrav for alle deler av sokkelvirksomheten.
 1. Opprettholder et høyt kvalifikasjons -og kompetansenivå på sine ansatte, og at det minst skal være på høyde med myndighetenes krav der disse finnes.
 1. følger opp og kontrollerer at de kontraktorselskap som er engasjert på TKPJ sine installasjoner har gyldig utleietillatelse og at det er etablert tilfredsstillende lønns -og arbeidsvilkår for de ansatte.
 1. Bestreber seg på å unngå å benytte utenlandsk arbeidskraft gjennom bl.a gruppearbeidstillatelser.

Språk

 1. SAFE i Altera Infrastructure krever at norsk språk er arbeidsspråket både på sokkelen og på selskapets virksomhet innenfor våre avtaleområder. Det samme gjelder for språk i prosedyrer, instrukser, informasjon, lærebøker, dokumentasjon og dataverktøy for virksomhet på norsk sektor.
 1. SAFE i Altera Infrastructure skal fremme et rasjonelt og effektivt apparat av tillitsvalgte, samt øke og utdype forståelsen for de enkelte grupperingers sosiale og miljømessige arbeidsforhold. Der ulike grupperinger har sammenfallende interesser skal man søke å rette henvendelser i fellesskap overfor arbeidsgiver, hovedorganisasjon og myndigheter.
 1. SAFE i Altera Infrastructure skal om mulig samarbeide med andre fagforeninger i Altera Infrastructure, f.eks i verne- og miljøsaker, likestilling, effektivisering, selskapsstruktur, sosial/velferdstiltak og opplæring/videreutdanning. Det forutsettes at samarbeidet er av uforbindtlig karakter, og at det til enhver tid foregår etter årsmøtets intensjoner og retningslinjer. SAFE i Altera Infrastructure