Ukes info, uke 37 2018

Klubben anmoder igjen alle medlemmer om å logge seg inn på sin medlemsside for å oppdatere sin profil med riktig kontaktinformasjon. Vi opplever periodevis å få feilmeldinger når e-post sendes ut og det gir ekstraarbeid å sikre at vi har registrert riktig og oppdatert kontaktinformasjon. Her følger videre ukes info pr. uke 37 2018.

Nettolønnkompensasjon for lønnstrekk under streiken
Rett etter streiken behandlet og gjorde ett enstemmig styre i SAFE-klubben i Teekay vedtak om å gi lønnskompensasjon / nettolønn for de medlemmer i SAFE i Teekay som er blitt trukket i lønn under streiken. Denne kompensasjonen ble raskt utbetalt til rammende medlemmer i SAFE i Teekay etter at vedtaket var gjort og skal nå være utbetalt til disse.

Når det gjelder utbetaling av streikebidraget fra SAFE sentralt og reiseregning, skal nå alle rammede medlemmer i SAFE-klubben i Teekay ha fått utbetaling.


Lønnsplikt under streik
Når det gjelder de som har fått lønnstrekk utover streikens varighet, det vil si lønnstrekk etter den 19. juli 2018 kl. 17:30 er nå denne saken tvistet. Saken er tatt videre med Rederiforbundet uten enderlig avklaring fra partene. Det ser ut som at personell som skulle ut tirsdag 17. juli 2018 som grunnet streiken ble hjemme er blitt trukket for hele tirsdagen, det riktige skal etter klubbens syn være trekk for 6 timer, alle skal dog ha fått betalt full dag for fredag 20.juli 2018 etter streken ble avblåst, uavhengig av når den enkelte kom ombord i følge bedriften. De som har blitt trukket full dag på tirsdag må gi en tilbakemelding til klubben slik at vi kan ta saken videre. Klubben har så langt fått en tilbakemelding.


Sikkerhetsbemanning under streik
Vedrørende sikkerhetsbemanning under streiken ble det utarbeidet et midlertidig avvik i forhold til protokoll der bemanningen økte fra 21 til 24 personer, dette da det ikke var tatt høyde for bemanning av ny mob-båt og digital teknikker for sikre funksjon av kontrollsystemene om bord. Klubben ønsker nå en ny og permanent protokoll som ivaretar sikkerhetsbemanningens størrelse og sammensettning, der må det også sees på bemanning i catering under konflikten. Det må også tydeliggjøres i protokoll hva som er sikkerhetsarbeid og fullstendig plan for nedtrapping av virksomheten med mer i forbindelse med en konflikt.


Fremtidig bemanning på Norsk sokkel
Alle midlertidige ansatte har fått forlengelse ut 2018 og alle skal nå være informert om dette. Klubben har bedt om en oversikt fra bedriften vedrørende personell som går av med pensjon og hvilke stillinger som blir ledige fremover. Det skal sees på hvem som eventuelt har fortrinnsrett og hvilke stillinger som kan besettes i nær fremtid. HR jobber med saken og kommer tilbake til klubben når de har oversikt. LPO stillingen er besatt og flere ansettelser / rokkeringer i marine- / prosessavdelingen vil komme i nær fremtid, maskin-, mekanisk og elektroavdelingen avventes til status rundt PJV er avklart.


Hjemmebasert PC-kurs
I forbindelse med pålagt hjemmebasert AT kurs forut for deltakelse AT kurs i Trondheim er det kommet tilbakemelding om at flere er blitt trukket timer der man har hatt tidsforbruk på 8 timer på kurset. Bedriften har trukket for timer da kursholder har gitt tilbakemelding til bedriften om at dette kunne gjennomføres på 4 timer og bedriften har da valgt å forholde seg til dette. Dette tidsestimatet har det ikke vært informert om til deltakere før gjennomføring, men bedriften har konsekvent gitt alle godtgjørelse for 4 timer uavhengig av oppført tidsbruk i følge bedriften. Denne avgjørelsen har ikke gått via klubben og klubben signaliserer til bedriften at klubben kommer tilbake på denne saken.


Lønns- og arbeidsvilkår ved innleie av personell
Klubben har ovenfor bedriften igjen etterlyst lønns- og arbeidsvilkår ved innleie fra leiefirma (1) i faste stillinger ( og 3 uker ombord).  Klubben mener dette er i strid med bilag 5 i overenskomsten og videre i trå med AML’s bestemmelser. Heller ikke denne gangen er bruken av innleid personell i faste stillinger drøftet med de tillitsvalgte før innleie ble foretatt.

Klubben har også etterspurt ovenfor bedriften om innleie via leiefirma (2), dette også innleie i faste stillinger. Det betviles om lovligheten av dette er i strid med AML 14-13 da innleid i følge AML skal være fast ansatt hos utleier, videre at innleie skal drøftes med tillitsvalgte før dette foretas, noe som ikke har vært tilfelle i denne saken. Innleie har vært via enmannsforetak og klubben har da også i den forbindelse en rekke ganger etterspurt lønns- og arbeidsvilkår for innleid personell personellet uten at dette har vært fremlagt fra bedriftens side, noe som klubben krever i henhold til Bilag 5 i overenskomsten.

Klubben avventer svar fra bedriften vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for utenlands arbeidstaker på PJV som lønnes via firma i utlandet. Videre avventes også svar fra bedriften vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstaker på PJV innleid via leiefirma (3) der det kan se ut som at leiefirma tar en stor del av den ansattes lønn.


Arbeidsavtaler
Klubben har sendt en tvisteprotokoll 2-18 til bedriften på tekst i arbeidsavtaler vedrørende arbeid i opphold og avspasseringsperiode, avventer tilsvar fra bedriften på protokollen.


Hyretillegg
Klubben etterlyser regelverk der bedriften har hjemmel for trukket skatt for hyretillegget (1375,-) pr. mnd siden september 2016 for PJV personell, informerte om at skattetrekk for hyretillegg gjelder fra 01.01.18, noe som er vedtatt av stortinget og at dette også gjøres gjeldende for alle enheter på Norsk sektor.


Kompensasjon bortfalt merarbeid
Klubben informerte bedriften om at det er kommet inn flere saker i forbindelse med kompensasjon bortfalt merarbeid og at disse legges inn i tvisteprotokoll 1-18.


Status Petrojarl Varg
I følge opplysninger fra bedriften kan det gå ut september måned og muligens et stykke inn i oktober før det eventuelt kommer noe avklaring rundt ny kontrakt på engelsk sektor for PJV. Samtidig jobbes det med planer for uttak av thrustere og fearleads, samt en del annet arbeid som må utføres før en eventuell forseiling finner sted. Dette arbeidet vil ta ca 3 mnd’er fra kontrakt er signert.


Vilkår Forseiling Petrojarl Varg, Norge – Singapore
Klubben har levert inn forslag / innspill til vilkår til forseiling til bedriften i et 9 siders dokument, bedriftens forslag som er sendt ut er et forslag på en ½ side, så her står vi et stykke fra hverandre.


Tjenestefri for deltakelse til styremøte/tillitsvalgtkonferanse 18. – 21. september 2018
3 personer på PJK har ikke fått innvilget tjenestefri for deltakelse på styremøte / tillitsvalgtkonferanse i tidsrommet 18. – 21. september 2018, datoer ble meddelt bedriften første gang 07.desember 2017, videre igjen 27.juni og 9.august 2018. Klubben har bedt om en skriftlig begrunnelse for dette, klubben er kjent med at det foregår en revisjonsstans i tidsrommet 01.-20.09.18. Viser til at dette er et klart brudd på hovedavtalens bestemmelse 4.10, tvisteprotokoll er sendt til bedriften på saken.

Tillitsvalgtkonferansen har vært planlagt i lengre tid da etter fastsettelse på dato ble planlagt gjennomført i samarbeid med klubben Transocean hvor klubbledere fra Odfjell og Songa, samttidligere klubbleder i Transocean er hentet inn som foredragsholdere, og videre stiller SAFE sentralt med sentrale personer  deltar. Det er i størrelsesorden ca 40 personer som deltar og da er det ikke er bare å forskyve en lengre planlagt konferansen frem eller tilbake alt etter hva bedriften ønsker.


Beredskapsplan
Klubben har fått presentert status på beredskapsplan, eksklusivt midlertidige ansatte, der det går frem at det vil være noen hull i beredskapen for prosess og elektroavdelingen. Her kan vi få
utfordringer i forbindelse med manglende beredskapsfunksjon i enkelte stillinger, samtidig viser klubben til fortrinnsrett, samt følgende:
I enkelte stillingsbeskrivelser står det beskrevet at man skal være skikket til å inneha beredskapsfunksjon. Dersom noen går i en stilling med krav til skikkethet for beredskapsfunksjon og som tross dette i mange år har stått i lik eller tilsvarende stilling, men ikke fungert i beredskapsfunksjon som følge av sin funksjonshemming, og dette er blitt akseptert av bedriften, plikter selskapet å tilrettelegge for vedkommende.

Fra SAFE sentralt har klubben fått informasjon om at det foreligger en dom i lignende sak der bedriften tapte.


Undernevnte saker er tatt opp med bedriften i klubbens faste månedsmøte:

 1. Tjenestefri for deltakelse til styremøte/ TV-konferanse 18.-21.09.18 iht HA 4.10, klubben imøteser bedriftens syn i tvisteprotokoll 3-18.
 2. Bedriften presenterer en oversikt over personell med Fortrinnsrett til stillinger på Norsk sektor og hvilken faste stillinger som kan besettes i nær fremtid.
 3. Bemanning Varg/Knarr og starte drøftinger rundt protokoll, presentere en oversikt over personell som har sagt ja til sluttpakkeløsning også for alder 60+, personell prosjekt og rekruttering ved en eventuell nedbemanning på Norsk sektor.
 4. Forseiling/Singapore opphold-antall personell på forseiling (kartlegging behov) og opphold i Singapore samt avtaler i den forbindelse.
 5. Fortrinnsrett ved manglende beredskapsfunsjon.
 6. Gjennomgang sikkerhetsbemanning ved arbeidskonflikt og utarbeide ny protokoll som ivaretar sikkerhetsbemanningens størrelse og sammensettning og at det bør sees på antall i catering, samt tydeliggjøre hva som er sikkerhetsarbeid.
 7. Lønnsplikt ved arbeidskonflikt i tidsrommet 09.07.18 kl.24:00 og frem til 19.07.18 kl.17:15.
 8. Det er nå leid inn en ballastkontrollromsoperatør til Varg som er fra Polen.
  Klubben kan ikke se at innleie er utført iht bilag 5 punkt 1 i overenskomsten og etterspør hva som er årsaken til at bedriften velger og se bort fra denne bestemmelsen igjen.
  Klubben ber i den forbindelse om lønns-og arbeidsbetingelser iht bilag 5 i overenskomsten og AML 14.12. Det kom frem i møte i går 28.08.18 at innleid arbeidstaker lønnes fra et utenlands selskap (med mulig navn Astec) bedriften hadde noe utfordring med og forklare opprinnelsen av selskapet, som er (mulig) eid av Teekay shipping?? Klubben minner bedriften på overenskomstens bestemmelser bilag 5 og AML § 13, samt AML § 14.12 og at disse bestemmelsene skal overholdes i sin helhet.
 9. Bilag 5- Avtale om arbeidsinnleie mellom entrepenørbedrifter,viser til andre avsnitt og at det en rekke ganger har vært etterspurt lønns- og arbeidsvilkår ved innleie fra bedriftene Leiefirma (1) og Leiefirma (2) uten at dette har vært fremlagt så langt og at noe innleie også kan være i strid med AML 14-13.
 10. Lønns- og arbeidsbetingelser for arbeidstaker innleid av bedriften via selskapet Leiefirma (3).
 11. Tidsbruk for hjemmebasert AT kurs i forkant av deltakelse AT kurs i Trondheim der kurs hjemme har vært godtgjort med 4 timer og at det er kommet en rekke tilbakemeldinger på tidsbruk på 8 timer + og at det ikke var informert om estimert tidsbruk i mail tilsendt i forkant.
 12. Hyretillegg er bakt inn i lønn der bedriften hevder at det ikke er skattefritt under landligge (Varg opplag) samt for Knarr gjeldende fra 01.01.18. Klubben forholder seg til TA-4.2.4.Klubben imøteser regelverk fra August 2016 og frem til 01.01.18.
 13. Det er kommet inn flere saker vedrørende kompensasjon bortfalt merarbeid og at de legges inn sammen med tvisteprotokoll 1-18
 14. Status sykemeldinger for enhetene på Norsk sokkel-bruk av XT/OT-Backlog vedlikehold i alle avdelinger.
 15. TV/VT innvolveres i ukentlig planmøte.
 16. Status Power house-eget låsbart kontor for SAFE.
 17. ATPI/Eurocard/reiseregninger- arbeidstaker forskutterer betaling for gebyrer fra ATPI,samt mye arbeid for og finne riktig reise….ingen utfordringer ved TPC reiser… hva er status
 18. Status ETO/ERM-og revisjon av stillingsbeskrivelse,konklusjon fra «Competence board» fremlegges i møte.
 19. Status OAT prosessavdelingen- og revisjon av stillingsbeskrivelse.
 20. Status skjema tentative reiser AP-208.
 21. Selskapsnytt-status på driften.
 • Status på driften
 • Eventuelt

Fremtidige kurs i regi SAFE Sentralt og lokale klubber:
Vi er glade for at den entusiasmen klubbene viser ved å komme med egne ønsker og behov. Dette er helt i tråd med organisasjonsutvalgets anbefalinger.
Disse kursene blir nå SAFE skolen Modul 1. “Grunnleggende tilitsvalgt opplæring

Antall deltakere fra de enkelte klubbene varierer. Vi har derfor valgt kursdatoer i samråd med flere klubber og datoene ser ut til å passe for de fleste av klubbene.
Kursene er selfølgelig også åpne for alle SAFE tilitsvalgte og medlemmer.

Klubber som har ønsket kurs for sine tillitsvalgte/medlemmer er:
SAFE i Esso Slagen, SAFE klubben ESS, SAFE klubben i Teekay Petrojarl, SAFE i Point, SAFE i Equinor, SAFE i Rowan og SAFE i KCA Deutag.

Følgende datoer og kurssted er nå satt opp med Modul 1 kurs:

SAFE i Esso Slagen, med flere
26.– 27. september i Tønsberg

SAFE klubben ESS, med flere
16.– 17. oktober i Stavanger

SAFE klubben i Teekay Petrojarl, med flere
30.– 31. oktober i Stavanger

Dere kan melde dere på til anita@safe.no


Noen saker fra SAFE sentralt sin hjemmeside:

6G saken anket til Høyesterett

Varling om sikkerhetsmangler står ikke høyt i kurs hos arbeidsgiverne

SAFElement 28. august 2018

 

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden