Ukes info, uke 46 2018

Her følger ukes info pr. uke 46 2018. Klubben har flere saker pågående mot bedriften, dessverre har det i 2018 vært en økende trend med tvisteprotokoller mot bedriften. Her er det også saker klubben stadig må purre på, utvilsomt en hersketeknikk fra bedriften å ikke svare innen frister gitt i henhold til hovedavtalen, nå er dog de fleste tvisteprotokoller signer og videresendt til sentrale foreninger for behandling. Klubbleder følger også opp disse sakene ukes-møter og AU i måneds-møter.  Her følger en oversikt over saker det jobbes med i klubben.

Fremtidig bemanning på Norsk sokkel
Bedriften ruster seg for dårlige tider og gjennomgår derfor deler av organisasjon offshore og i dette tilfellet prosessavdelingen om bord på PJK. Dette kan dessverre medføre at det ikke vil bli erstattning for personell som gikk av med pensjon høsten 2018. Klubben / vernetjenesten sin oppgave er å se til at prosessen går riktig for seg iht diverse regelverk og at dette arbeidet er satt i gang. Klubben har minnet på HR om at det brukes mye ressurser på innleie også i prosessavdelingen mm. Bedriften jobber for tiden med flere prosjekter for Norsk sektor og ting kan snu her relativt fort. Fremtidig bemanning (overtallighet) på Norsk sektor kan ikke avklares før situasjonen rundt PJV er avklart.


Status Petrojarl Varg
Det har vært en hektisk periode med forberedelser til forseiling på PJV, arbeid som brått og uventet ble stoppet 8.november, men det kan se ut som at det ikke blir en eventuell forseiling før tidligst januar 2019. Forseilingsavtalen er ferdig behandlet og den enkelte på PJV har fått tilsendt tilbud for deltakelse til forseiling, også noen pensjonister som har jobbet på PJV tidligere har fått forespørsel og tilbud om å bli med på forseiling.


Lønns- og arbeidsvilkår ved innleie
Det er nok en gang leid inn personell uten at behov og omfang har vært drøftet med klubben ihht bilag 5 i overenskomsten. Klubben har i saken sendt undernevnte e-post til bedriften 1.november og ble nødt til å purre på svar fra bedriften14.november.

Sitat fra e-post;

Hei
Viser til samtale i dag vedrørende innleie og bestemmelse i bilag 5 i den forbindelse.
Dette er og har vært en gjenganger over lengre tid og viser at dette er helt ute av kontroll.
Klubben ønsker nå en oversikt over totalt antall innleide på Norsk sokkel, samt hvilke tiltak/rutiner vil bedriften sette inn for og følge avtaleverk bilag 5 for fremtiden.

Overenskomsten Bilag 5.

 1. Utsetting av arbeid og entrepriselignende ordninger

Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale med underleverandør om utsetting av arbeid skal behov og omfang drøftes med de tillitsvalgte, jfr. hhv. Hovedavtalenes kap. V pkt. 5.5 (INDUSTRI ENERGI, DSO) og kap. V avsnitt 6 (SAFE).
Bedriften har ansvar for å påse at underleverandør bedriften inngår avtale med har arbeidsavtale med sine ansatte i hht forskrift om utsendte arbeidstakere (2005-1216-1566 § 2). Dersom underleverandør som bedriften har inngått avtale med, benytter seg av underleverandør må denne/disse underleverandører påta seg tilsvarende forpliktelse overfor sine ansatte.
Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos underleverandør når underleverandørs ansatte arbeider innen overenskomst for flyttbare innretninger pkt 1 Virkeområde.
Ved bedrifter som jevnlig benytter underleverandører oppfordres de lokale parter til å utarbeide egne rutiner til bruk i slike sammenhenger.

Sitat fra e-post slutt!


Status Tvisteprotokoller

TP. 1-18 kompensasjon bortfalt merarbeid,
signert av begge parter og avventer behandling til NR/SAFE sentralt.

TP. 2-18 Arbeidsavtaler/arbeid på land fritid/oppholdsperiode,
signert av begge parter og avventer behandling til NR/SAFE sentralt.

TP. 3-18 Tjenestefri,
her kom partene til enighet og saken avsluttet.

TP. 4-18 Vikarbyrådirektivet bilag 5 innleie,
signert av begge parter og avventer behandling til NR/SAFE.

TP. 5-18 Lønnsforhold under arbeidsstans/streik,
signert av begge parter og avventer behandling til NR/SAFE.

TP. 6-18 Hyretillegg PJV sept. 2016 – des. 2018,
signert av begge parter og avventer behandling til NR/SAFE.

TP. 7-18 Dokumentere for klubben Lønns-og arbeidsbetingelser ved innleie,
signert av begge parter og avventer behandling til NR/SAFE.

TP. 8-18 Godtgjørelse tillitsvalgte HA 4.6,
signert av begge parter og avventer behandling til NR/SAFE.

TP. 9-18 Godtgjørelse ventetid fra Knarr til Varg,
klubben avventer bedriftens syn før signering.


Sjømannspensjon (PTS)
Klubben anbefaler alle til å gå inn på sidene til pensjonstrygden for sjømenn og sjekke status for innbetaling i pensjonsordningen, sjekk her at den enkelte av dere ligger i riktig gruppe som over/underordnet, sjekk også tilbake i tid at dere har lagt i riktig gruppe hele veien.

Alle som er i lønnsgruppe C og oppover skal være i gruppe 1 (overordnet) og de som er lavere skal være i gruppe 2 (underordnet).

Klubbleder har selv regnet på dette da han var feil innplassert fra 2011- og frem til medio 2016, der hans pensjonstap er 8392,- pr.år x 7 år = 58744,- inkludert pensjonstillegg.

Det er bedriften som er ansvarlig for riktig innbetaling og hans er oversendt bedriften og avventer svar.


Streiken i sommer
Takket være alle SAFERE, vant vi en stor seier, gjennom å få reversert protokollen IE signerte med applaus! Så vidt vites har de ennå ikke signert protokollen. Det er nok et vanskelig valg, signerer de, innrømmer de fadesen da de i første omgang signerte og gir oss i SAFE rett da vi tok konflikt for å ivareta AFP+1G. Signerer de ikke, vil IE / DSO ha en annen og dårligere tariffavtale enn SAFE.


SAFE skolen trinn 1
Det ble avholdt kurs for TV/VT 30.-31.10.17 der 17 deltakere deltok hvor av 7 fra Teekay. Anbefaler de av dere som har anledning og som ikke har deltatt på kurs melde seg på neste kurs i januar 2019.


Verneombudsamling
Minner også om verneombudssamling 27.-28.11.18 og anbefaler verneombudene som har anledning om og melde seg på denne samlingen.Invitasjon er sendt den enkelte tidligere.


SAFE inviterer til verneombudssamling i november: 27. og 28 november inviteres verneombudene i SAFE til en samling på Sola Strandhotel hvor blant annet praktisk vernearbeid, varsling og arbeidsmiljøutfordringer skal diskuteres.


Saker til behandling månedsmøte 25.10.18

 1. Bedriften presenterer en oversikt over personell med Fortrinnsrett til stillinger på Norsk sektor og hvilken faste stillinger som kan besettes i nær fremtid.
 2. Tidspunkt for månedsmøter.
 3. Bemanning PJK / PJV, antall personell på forseiling (kartlegging behov).Antall prosjektansatte i Singapore fra PJK / PJK. Situasjon i forhold til ansettelse i selskapet etter endt forseiling for PJV personell må være avklart før forseiling starter fra Norge.
 4. Når ser bedriften for seg og starte en eventuell nedbemanning på Norsk sektor, da med tanke på endt forseiling av PJV til Singapore.
 5. Arbeidstid for PJV personell under klargjøring til forseiling Norge-Singapore
 6. Prosess rundt intern utlysning av stillinger.
 7. Lønnsregulering av individuelle avlønnede stillinger etter lønnsoppgjøret.
 8. Lønns- og arbeidsbetingelser for innleie PMC / Framnes i faste stillinger (vikar) og entreprise på Norsk sokkel legges frem av bedriften.
 9. Status tvisteprotokoller.
 10. PTS- over/underordnet i perioden 01.01.2011 – 01.06.2016, ref mail av 15.10.18.
 11. Ventetidsgodtgjørelse for arbeidsperiode utover 14 dager Knarr/Varg.
 12. Lønns- og arbeidsbetingelser for arbeidstaker innleid av bedriften via selskapet
 13. Status sykemeldinger for enhetene på Norsk sokkel-bruk av XT/OT-Backlog
  vedlikehold i alle avdelinger.
 14. TV/VT innvolveres i ukentlig planmøte.
 15. ATPI/Eurocard/reiseregninger- arbeidstaker forskutterer betaling for gebyrer fra
  ATPI,samt mye arbeid for og finne riktig reise, faktura eurocard, book now-pay
  …ingen utfordringer ved TPC reiser… hva er status?
 16. Status OAT prosessavdelingen- og revisjon av stillingsbeskrivelse
 17. Status skjema tentative reiser AP-208
 18. Selskapsnytt-status på driften
 • Status på driften
 • Eventuelt

Styremøte 11. -12. desember 2018
Det vil bli avholdt styremøte i Stavanger (Safe huset) 11. – 12. desember 2018, de av dere som har saker dere brenner for, bes sende dette inn til klubbkontoret slik at vi kan behandle sakene i kommende styremøte.


 Status ATPI/Eurocard/reiseregninger
Alle gebyr i forbindelse med reiser skal nå fra 1. november 2018 bli sendt til bedriften gjennom en såkalt «Free Account» for offshoreansatte fra ATPI.
Diskusjoner vedr. Book Now Pay Later og om dette fungerer eller ikke, det kommer fram flere ganger at ansatte blir fakturert før en «rundreise» er gjennomført, gjelder da i hovedsak fakturering av utreise. Problemet er at ATPI bestiller to forskjellige billettyper som gjør at utreise faktureres allerede nå reisen utføres. Her henger bedriften seg bl.a opp i at man har 30 dagers betalingsutsettelse fra fakturering, så det burde ikke være noe problem. Klubben fra sin side har lagt fram flere eksempler på hvor selv dette ikke fungerer i praksis. Klubben presiserer igjen at denne problemstillingen hadde vært løst om man hadde forholdt seg til TPC reiser.


Voyager på Grevlingfeltet
TK og Okea har sett på muligheten for og flytte Voyager over på Norsk sektor for grevlingfeltet og at Okea vil bestemme seg for konseptvalg i løpet av jan/feb 2019.


Petrojarl Knarr
Her blir det sees det på flere muligheter for fremtidige kontrakter på Norsk sektor og / eller forlengelse på Knarr for Shell.


SAFElement 25. oktober 2018
SAFElement 8. november 2018

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden