Ukes info, uke 16 2018

Først vil vi anmode alle medlemmer om å logge seg inn på sin medlemsside for å oppdatere sin profil med riktig kontaktinformasjon. Vi opplever periodevis å få feilmeldinger når e-post sendes ut og det gir ekstraarbeid å sikre at vi har registrert kontaktinformasjon.

Her følger ukes info pr. uke 16 2018.

Årsmøte 2018:
Klubbens årsmøte ble avholdt på Kiel ferga 6. – 7. april 2018. Totalt møtte 11 delegater.
Vi fikk besøk fra SAFE sentralt ved leder Hilde Marit Rysst og leder i Transocean, Steinar Nesse, der fokus var på årets lønnsoppgjør.

Utgifter for årsmøte blir som tidligere år belastet bedriften i sin helhet. Klubben belastes kun for gjester.

Klubbstyret ser pr. 7. april 2018 slik ut:
Leder:
 Kjetil Brandvik valgt 2018 for 2.år
1.nestleder: Thomas Rysstad 2017 for 2. år
2.nestleder: Jan Erik Hannaseth 2017 for 2. år
Sekretær: John Terje Kråkvik 2018 for 2. år
Økonomiansvarlig: Tommy Sagerholm 2017 for 2. år
Styremedlem 1: Pål Berg 2018 for 2. år
Styremedlem: Joar Prestjord 2018 for 2. år
Revisor: Nils G. Bjørkelund 2017 for 2. år

Det ble på årsmøtet vedtatt å øke medlemsavgiften med kr. 20,- pr. måned. De 4 siste årene har klubben ikke hatt noen økning av medlemsavgiften og med bakgrunn i urolighetene som er i markedet pr. nå ser klubben det som nødvendig å forsterke klubbens ressurser i forhold til bruk av ekstern bistand.Medlemsutviklingen har i perioden vært stabil og ligger nå med et antall på 187/156/totalt/yrkesaktive.

Referat fra Årsmøtet er/blir hengt opp på oppslagtavlen ombord.


Pensjon:
Pensjon blir for mange en innviklet og uoversiktlig prosess. SAFE sentralt har et tilbud for alle dere som er fyllt 57 år. For mer informasjon og påmelding trykk HER


Bemanning PJK / PJV, personalstatus:
Det er sendt ut tilbud om pensjonspakke til ca 17 personer 61+. Pr. i dag er det 4 stk som har takket ja til tilbudet, ca 6 personer har avslått tilbudet. 7 personer har ikke gitt tilbakemelding på tilbudet. Her vil bedriften ta en rundt til de som ikke har gitt tilbakemelding for å forsikre seg at de har mottatt tilbudet.

Vedrørende søknader til utlyste stillinger på PJV er det fra PJV/PJK  4 personer har vært i kontakt og meldt sin interesse, 2-3 har søkt på stillingene. Det er flere som har søkt fra andre installasjoner på utenlandsk sektor i selskapet.


Forseiling/Singapore opphold-antall personell på forseiling (kartlegging behov) og opphold i Singapore:
Ligger naturlig an til at forseiling til Singapore blir forsinket som følge av påvente av kontraksavgjørelse med Alpha Petroleum. Bemanningsnivå er usikkert ennå, og hva som gjøres om det kreves mer personell er usikkert, om det eventuelt leies inn personell må sees på når den tid kommer. Bedriften må se på bemanningsnivå i maskin, dekk, prosess og catering under forseiling. Det blir mest sannsynlig en 2 måneders tauing med mulig mannskapsbytte i Cape Town. Det beregnes ca 2 måneder for klargjøring av PJV før avgang Skipavika.


Status Varg opplag- Vakttillegg og når kan det forventes at Varg er på landstrøm:
Vakttillegg for person nr.2 på vakt er ikke avklart enda, bedriften kommer tilbake med avklaring før landstrøm blir etablert, som er antatt å være rundt månedsskifte april / mai.


Utfordringer opplæring i kontrollrom PJK:
SAFE påpeker sterkt utfordringer med rekruttering til SKR PJK om man går for å fjerne KROM- stillingen på dag. Her må man sikre riktig arbeidstakermedvirkning, dagens SKR-operatører må involveres i denne prosessen for å sikre riktig arbeidstakermedvirkning. Her vil den enkelte få mulighet til å uttale seg ifm medarbeidersamtalen, hvor dette skal kartlegges. Simulatoren som står i Florø bør det være fullt mulig å få funksjonell og på samme nivå som kontrollsystemet ombord slik at man også kan bruke denne til å gjennomføre opplæring.


PJ1/PJK- Personell behov ved hook-up/oppstart PJI/ og erstattere på PJK:
Det er fremdeles 3 personer på utlån fra PJK til PJI, det ser ut som ting går etter planen så langt i forhold til commissioning.
Oppstart på PJI er forventet til rundt slutten av april.


OT/XT/-bedriften presenterer en oversikt over bruk av OT/XT for 2018:
Pr. i dag ligger man forholdsvis likt med i fjor i forhold til bruk av OT/XT i følge bedriften, kanskje noe under.
Bedriften tar en gjennomgang med klubben på brukte timer i ukesmøte med leder SAFE i Teekay neste uke.


Eventuelle endringer for midlertidige ansettelser:
Midlertidige ansatte Krom’er har fått tilbud om forlengelse ut 2018 ellers foreligger ikke noen endringer blant midlertidige ansatte.


Status på driften:
Det er pr. nå ikke noe nytt vedrørende framtidig kontrakt for PJV. Alpha Petroleum jobber fortsatt med å gå gjennom tilbudet fra bedriften, ifølge bedriften kan det gå ut april måned og et stykke inn i mai før man hører noe.


Presentasjon over sykemeldinger:
Det er positivt at alle langtidssykemeldte nå er tilbake i jobb, pr. i dag er det 2 korttids sykemeldte. I mars var sykefraværet 7 % på PJK.


Spørsmål og svar vedrørende utenlandsavtale Singapore:
Klubben SAFE i Teekay ikke har signert på noe avtale med bedriften vedr. utenlandsopphold i Singapore. Det er fremdeles litt diskusjon på enkeltpunkter av mindre betydning, men i hovedtrekk er det følgende vilkår på prosjektet hvor det blir felles avtale, enten man kommer fra offshoremiljøet eller land. Med forbehold om justeringer er dette hovedtrekkene:

 • Grunnlønn som dagens.
 • 25 % prosjekttillegg (Økt. fra 20 % ift. Knarr)
 • Living Allowance SGD 8.500,- pr. måned for single, 11.500 for familie (dekker leilighet, lokal transport, mat etc.) kurs ca. 6 nok pr SGD.
 • Hjemreiser 4 ganger pr. år single, 1 gang pr. år familie, økonomiklasse.
 • Ferie 6 uker for single, 6 uker for utestasjonerte med familie.
 • Pensjon som dagens ordninger for ansatte, utestasjoneringsforsikring for de som er utestasjonert med familie
 • Dekning av skole for barn innen ramme
 • Arbeidstid som for yard, normalt 5,5 d. pr. uke
 • Assistanse rundt skatt før, under og etter utreise. Skatt er den enkeltes ansvar.

En avtale vil i løpet av nær fremtid bli endelig avgjort.

Videre er noen punkter blitt ytterligere utdypet fra selskapet:

 1. Hvem skaffer leiligheter til de ansatte ?
  Prosjektet dekker hotell de første 14 dagene så den ansatte kan finne seg leilighet. Kan bruke byrå som Teekay Shipping anbefaler til å lete etter leilighet. Teekay Shipping kommer også til å signere på vegne av den enkelte.
 2. Hvem organiserer transport til og fra jobb.
  Den enkelte organiserer selv. Kosten er dekket gjennom living allowance.
 3. Hvem dekker utgifter til måltider i arbeidstiden?
  Prosjektet dekker lunsj i kantina.
 4. Hva er skatte % i Singapore.
  https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/Income-Tax-Rates/
 5. Arbeidstid som yard normalt 5,5 dager, hvor mange timer pr uke?
  10 timer på uke dag (inkl. 1 times lunjs) og halv dag på lørdager.
 6. Dekket skole innen ramme, hva er rammen?
  Den endelige rammen er ikke avklart.
 7. Living Allowance SGD 8.500,- pr. måned for single, 11.500 for familie.
 8. Er living allowance skattepliktig?
  Ja, living allowance er skattepliktig.
 9. Living allowence er ikke index regulert på mange år i henhold til Singapore – Kjerne konsumprisindeks.
  Cheviot tilbyr SGD 8500 single og SGD 11500 familie.

Noen saker fra SAFE sentralt sin hjemmeside:

Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa

Broen til framtida

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden