Ukes info, uke 9 2018

Siden forrige ukes info har Petrojarl Varg nå flyttet seg til ny opplagsplass, og i forbindelse med flytting til ny opplagsplass kom det på plass en protokoll for forseiling. Driften på Petrojarl Knarr går sin gang, flere av de midlertidige ansatte begynte på sin siste tur i mars, men nå er det kommet på plass en forlengelse. Petrojarl Knarr har også noe utlån av personell til Atlanta og Petrojarl I prosjektet i Brasil, men her ser det ut som utfordringer rundt å erstatte personell midlertidig har løst seg på en god måte.
Her følger ukes info pr. uke 9 2018.


Foto: Kjetil Mevik (Petrojarl Varg)

Status Varg opplag-Endring av opplagsplass/forseiling Skipavika

Petrojarl Varg forlot Stavanger rett før midnatt 28.02 2018 og satte kurs mot Skipavika som blir ny opplagsplass. Forhåpentligvis blir dette for en kort periode, men pr. nå ser det ut som at forhandlingene med Alpha Petroleum kan strekke litt ut i tid. En eventuell forseiling ned til Singapore blir tidligst i juni slik det ser ut pr. nå. Protokoll for personell involvert i forseiling fra Stavanger til Skipavika og frem til landstrøm blir etablert ombord, kom på plass i 12.te.


Bemanning PJV/PJK – start av drøftinger rundt protokoll, sluttpakkeløsning, personell i prosjekt og rekruttering ved en eventuell nedbemanning på Norsk sektor.
Bedriften vil i løpet av 2-3 uker sende ut informasjonsskriv vedrørende en eventuell nedbemanning om/hvis PJV blir tildelt kontrakt på Engelsk sektor. Det vil komme informasjon om eventuell sluttpakkeløsning, forseiling Norge-Singapore og eventuelle prosjektstillinger i Singapore som i så fall blir utlyst internt i første omgang.

Arbeide med å få på plass avtaler for personell som ønsker å være med på forseiling til samt opphold i Singapore vil også bli startet opp i nærmeste framtid, slik at dette er på plass i forkant av et eventuelt tilbud, slik at disse vet hva avtaler man har å forholde seg til.

Klubben anbefaler personell som ser på muligheten til å pensjonere seg om å kontakte Rune Trøen i DNB på tlf. : + 47 900 76 564   e-post: rune.troen@dnb.no Dette slik at man får en oversikt på hvordan man kan komme ut økonomisk om / hvis det kommer et tilbud fra bedriften om pensjon. Klubben stiller seg positiv til dette, det sees også på som mulighet fra bedriftens side om det kan være åpning for å gi tilbud om pensjon fra 60+.


Beregning sykepenger for Varg personell
Det er kommet opplysninger om at bedriften tenker å trekke rotasjonstillegget på 12,5% fra sykelønn, klubben ber alle på PJV som eventuelt blir sykemeldt for fremtiden om å sjekke hva som blir utbetalt og kontakte klubben om det er avvik på sykelønn i forhold til vanlig lønn.


Arbeidsavtaler Norsk sektor
Det har vært flere drøftelsesmøter vedørende innhold i arbeidsavtalen der SAFE mener det er brudd på tariffavtalen. Klubben har levert bedriften en klar holdning på at den offshore ansatte ikke kan være ansatt på to tariffavtaler, en når en jobber offshore og en når en jobber på land. Det foreligger Arbeidsretts dom på at det ikke lar seg gjøre. Bedriften kan imidlertid pålegge eller stille spørsmål om den ansatte å jobbe på sin «fritid», men det skal da kompenseres med overtid. 3.9 i tariffavtalen tilsier at partene må utarbeide og forhandle frem en avtale dersom den ansatte skal jobbe på land i det som skulle vært oppholdsperiode offshore, en slik avtale skal forhandles frem av klubben og ikke den enkelte. Klubben har utarbeidet en tvisteprotokoll som sendes inn om det ikke blir enighet. Klubben oppfordrer alle som jobber på land i sin friperiode om å skrive OT og ta gjerne kontakt med klubben om spørsmål eller tvister med bedriften.


PJI/PJK – Personell behov ved hook-up/oppstart PjI / og erstattere på PJK
Det er behov for personell til PJI for hook-up og oppstart, noe som medfører utfordringer på PJK i forhold til bemanning/kompetanse. De som eventuelt reiser ned bør se nøye gjennom sine avtaler da det er en del forskjeller på lønn, ta gjerne kontakt med klubben slik at vi kan gå gjennom arbeidsavtalen sammen slik at alle vet hva de har å forholde seg til.


Midlertidig ansatte
Med kun veldig kort tid igjen av sine midlertidige kontrakter (utløp mars 2018) kom bedriften på slutten av uke 9 med tilbud om ny forlengelse av arbeidsavtale til de midlertidige ansatte. Av de som hadde utløp av midlertidig kontrakt i mars har to nå har fått kontrakt ut september for arbeid med back-log, de andre har fått midlertidig kontrakt ut juni 2018.

Klubben sa i siste samarbeidsmøte med bedriften, 28. februar 2018, klart ifra om at det å drøye helt til tampen av og så nære utløp av eksisterende kontrakt for de midlertidige ansatte er en svært dårlig holdning ovenfor de dette gjelder. Klubben har anbefalt bedriften å ansette alle midlertidige inn i faste stillinger eller inn i en ressurspool som vi allerede har en avtale på. Klubben jobber videre med saken.


Revisjonsstans 2018 og spørsmål om OT/XT, samt involvering av vernetjenesten i den forbindelse
Vernetjenesten (og Safe i Teekay – ref. Kjetil Brandvik) har ingen motforestillinger mot bruk av ekstratid, eller overtid under TAR. Dette er forutsatt at ekstratid/overtid blir fordelt mest mulig jevnt slik at ikke enkeltpersoner får en uforholdsmessig stor belastning. Vernetjenesten ønsker å delta i planlegging relatert til HMS og få presentert skiftplanen for bemanning under TAR 2018. På bakgrunn av erfaringen fra Slowdown 2017, anbefaler Vernetjenesten at det fristilles Verneombud under TAR 2018 for vernearbeid under TAR.


Videre plan for innleide / personellbehov PJV og PJK
SAFE i Teekay presiserer at bedriften må følge spilleregler i forhold til innleie, ref. TA bilag 5. Dette har vært presisert tidligere også, innleie skal ikke skje uvilkårlig uten at dette er drøftet med SAFE klubben. På forespørsel fra klubben er bedriften pliktig til å legge fram lønns- og arbeidsvilkår for innleide. Innleid personell som i utgangspunktet jobber med prosjekt skal ikke kunne brukes til planlagt vedlikeholdsarbeid som skal utføres av faste ansatte uten at dette er drøftet med de tillitsvalgte. Om så er tilfellet skal da innleid personell lønnes etter vår tariffavtale, alt annet er «sosial dumping». SAFE i Teekay har fokus på dette og etterspør avtaler så snart innleid personell brukes til planlagt vedlikehold.


Beredskap
Etterlyste beredskaps-kompetanse for innleid personell i faste stillinger, her henger det ikke sammen at bedriften beklager seg over utfordringen med beredskap når bedriften samtidig leier inn personell uten beredskapskompetanse. Bedriften er enig i dette og for fremtiden skal sikres at innleide i faste stillinger skal tilfredsstille krav til beredskap.


Klubbens Årsmøte
Årsmøte i SAFE klubben blir avholdt 06.-08. april 2018.
Saker til Årsmøtet må være klubben i hende senest 11. mars 2018. Saker kan sendes inn på e-post paf@teekay.com

Delegater til årsmøte er en tillitsvalgt pr. skift. Gjør dere kjent med hvem som er tillitsvalgt på skiftet, om det mangler tillitsvalgt på et skift må dette meldes inn til klubben snarest. Vi tilstreber å ha en tillitsvalgt og vara på hvert skift.


Her er linker til noen saker fra SAFE Sentralt

Sikkerhet er et verdivalg

Samordnet oppgjør i år

Dialogmøte om sikkerhet i oljenæringen i dag

Huskeregler ved yrkesskader/yrkessykdommer

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden