Ukes info, uke 4 2018

Vi er kommet godt inn i det nye året, det betyr dog ikke at vi går inn i det nye året med blanke ark og nye fargestifter.
Snarere tvert i mot fortsette Safe Teekay klubben sitt arbeide med saker som henger igjen fra i fjor og fyller videre på med
nye saker i 2018. Her følger ukes info pr. uke 4 2018.

Skatt på diett /diettsatser
Stortinget har nå innført skatt på diett, men det er fortsatt ikke helt klart hvor mye av diettsatsen som blir beskattet.


Statens satser for 2017 videreføres inntil videre
Nye særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenfor Norge er ennå ikke ferdigforhandlet. Partene er enige om at satsene som gjaldt fram til 31.12.2017 videreføres mens forhandlingene pågår.


Lønnsoppgjøret 2018
Årets lønnsforhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at at hele tariffavtalen er åpen for forhandling. Fint om dere drøfter ulike kapitler i tariffavtalen og finner uklare, manglende eller punkter som bør forbedres og sender dette inn til klubben. Eventuelle forslag sendes klubben før 11. mars. Aktuelle punkter kan også sendes via tillitsvalgt på ditt skift.


Klubbens Årsmøte
Årsmøte i SAFE klubben blir avholdt 06.-08. april 2018. Saker til årsmøte må være klubben i hende senest 11.mars 2018. Delegater til årsmøte er en tillitsvalgt pr skift. Gjør dere kjent med hvem som er tillitsvalgt på ditt skift, om det mangler tillitsvalgt på et skift må dette meldes inn til klubben snarest. Vi tilstreber å ha en tillitsvalgt på hvert skift.


Status varg opplag
Det er besluttet at Petrojarl Varg nå skal flyttes til Forsand/Helle (Lysefjorden) ca.1mars, dette for å gjøre plass til Martin Linge prosjektet som ankommer Rosenberg verft. Det jobbes med å få på plass innkvartering og catering avtale for de ansatte om bord på Varg.


Forseiling/Singapore
Ved en eventuell forseiling er det forespeilet en bemanning på ca 12-13 personer (inkl. personell dag/natt), avhengig av stillingskategori som det er behov for, denne bemanningen er eksklusive forpleining. Det vil være nødvendig med en kartlegging for å få fram behov for personell under forseiling, samt for å kartlegge hvem som eventuelt ønsker å være med på en forseilingsperiode. Det planlegges for mannskapsbytte i Cape Town. Det vil bli et eget møte vedrørende forseilingsavtale.


Reiseregninger
Flownkvitteringer er ikke lengre noe krav som bilag til reiseregning, så RR kan sendes inn så fort faktura foreligger den enkelte ansatte.
Det blir gitt mulighet til videomøte med Varg og ATPI om ønskelig, et møte om bord med representant fra ATPI i Stavanger er også en god mulighet. Det er tatt opp problematikken med «book now, pay later» for personell på Varg og fakturering før hele reisen er gjennomført. Her har det vært tilfeller hvor at tur/returreiser faktureres så snart reisen påbegynnes, ikke etter retur reisen er fullført. Monica Engvik Hansen informerte klubben om at personell fra Petrojarl Varg kan sende inn RR selv om reisen ikke er fullført med returreise.


Info fra IAMU 03.01.18
Det har vært holdt møter med BHT-lege i forbindelse med bruk av sykemeldinger. Blir man syk under reise, skal sykepleier kontaktes for avklaring, blir det behov for sykemelding i forbindelse med reise kan bedriftslege utstede sykemelding. Ved sykdom hjemme i friperioden, også før utreise, kontaktes egen fastlege/legevakt for sykemelding om behov.
Vedrørende kondisjonstest for helidekk mannskap vil det bli avholdt et eget møte, utførende praksis andre plasser skal sjekkes opp av blant annet Shell.


Norsk språk
Safe viser til at E-læringskurs og styrende dokumentasjon er lagt ut på kun engelsk versjon og viste til artikkel fra Petroleumstilsynet 04. desember 2017 vedrørende bruk av Norsk språk samt krav i rammeforskriften.
(http://www.ptil.no/arbeidsmiljo/norsk-sprak-er-forstevalg-article13216-842.html)
Saken belyses for å informere om situasjonen vedrørende bruk av norsk språk på norsk side i selskapet.
Saken sendes videre til AMU.


Undersøkelse/bedre forhold Knarr
SAFE etterlyste status/oversikt for hva som er utført samt, plan for videre arbeid og hvilke resultat som er målt. Resultatet fra «speak up» er tatt inn i HMS-planen i følge SN. Her er det ikke kommet noe presentasjon av resultatene til de ansatte fra denne kartleggingen.


Status ETO/ERM-og revisjon av stillingsbeskrivelse
ETO-saken er under behandling, HR etterlyser status fra operasjon.
ERM er under høring for utgivelse, prosessen pågår fortsatt.


Status OAT prosessavdelingen- og revisjon av stillingsbeskrivelse
Bedriften har utarbeidet en stillingsbeskrivelse, JHS og SN er ikke sikker på hva som er skrevet, sjekkes opp mot operasjon av HR.


Status skjema tentative reiser AP-208
JHS/SN må sjekke status, ikke helt oversikt over hva som er status her pr. i dag.
SAFE klubben mener at det skal inneholde følgende: Når bedriften tar kontakt og spør om du vil reise ekstratur, så skal du vite:

  • Hvorfor skal jeg reise (en som er blitt /er syk, høy aktivitet om bord, prosjektjobb).
  • Hvem du skal reise for (navngitt)
  • Når du skal reise og når er turen ferdig

Alle disse opplysningene skal du ha før du reiser som er i henhold til enighetsprotokollen med NR.


Bruk av innleid personell for sykemeldt fast ansatt
Klubben har blitt informert om at det benyttes innleid personell for å erstatte sykemeldt fast ansatt ombord på PJK i stedet
for å benytte fast ansatt i tilsvarende stilling på ekstratid som erstatter. Det kommer også fram at man går ”short” noen dager uten erstatter for sykemeldt fast ansatt, dette er også noe klubben reagerer på, spesielt da det foreligger en avtalt skift- og bemanningsplan, videre er det på det rene at faste ansatte flest innehar beredskapsfunksjon, en funksjon innleid personell som erstatter fast ansatt da ikke innehar, dette vil også kunne svekke beredskapen ombord. Dette er en sak klubben vil se nærmere på og ta opp med bedriften.


Uenighetsprotokoll 1-18
Det er utarbeidet og sendt uenighetsprotokoll vedrørende kompensasjon for bortfall av avtalt merarbeid og avventer signatur fra bedriften før den sendes til SAFE sentralt/NR for videre behandling.


Her er linker til noen saker fra SAFE Sentralt

safe.no/transocean-anker-6g-saken/

Saken Transocean anker i 6G saken er undernevnte sak:

safe.no/safe-seier-i-transocean-saken/

safe.no/40-ars-jubileumsfilm-for-safe/

Draugen – så enkelt kan det gjøres – dobbelt hørselsvern ved reise med helikopter

Dødsulykke om bord på Maersk Interceptor ved Tambarfeltet

 

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE TEEKAY

Skriv ut siden