Ukes info, uke 28 2017

Vi er kommet godt ut i sommerferien for de fleste, her følger siste ukes info før høsten 2017 kommer sigende.

Klubben har lagt bak seg en vinter og vår med mange saker som har tatt tid og som har krevd en del arbeid. Vi har lagt bak oss en forholdsvis hektisk periode med Petrojarl Varg inn i opplag og oppsigelser, også Korea-saken fra Petrojar Knarr har mye tid gjennom vinteren/våren.

Atlanta prosjektet
Det er kommet forespørsler fra Atlanta prosjektet i Rotterdam vedrørende personell fra prosess-/mekanisk- og E/I avdeling ut september, da fortrinnsvis personell med erfaring fra Petrojarl I. Alle ansatte som reiser ned til Atlanta prosjektet gjør dette i henhold til sin gjeldende arbeidsavtale, altså ingen signerer andre avtaler før det er avklart med fagforeningen. Pr. i dag er to elektrikere og en instument tekniker som har gått midlertidig fra Petrojarl Knarr til Atlanta-prosjektet.


Oppsigelse på Petrojarl Varg
Det er kommet en oppsigelse i elektroavdelingen på Petrojarl Varg, her er det derfor mulig at en person fra elektroavdelingen Petrojarl Knarr til Varg for en periode, men dette er ikke helt avklart ennå.


Oppsigelse på Petrojarl Knarr
Det er kommet varsel om en oppsigelse/pensjon i mekanisk-avdeling på Petrojarl Knarr. Stillingen vil bli utlyst internt i TOP samt til oppsagt personell i første omgang. Det har også vært en oppsigelse i prosess-avdelingen, denne stillingen er nå besatt av en som gikk på midlertidig kontrakt.


Samarbeidsmøte
Neste samarbeidsmøte mellom AU og bedriften blir i uke 36, vi kommer tilbake med dato til dette møtet.


Egenmelding
Vedrørende egenmelding, egenmeldingsordning gjelder i inntil 3 dager, dette fram til annen informasjon blir gitt.


Tjenestefri
Klubben har sendt forespørsel om tjenestefri for deltakelse på styremøte/tillitsvalgtkonferansen 28.08-01.09 ut til enhetene, vi avventer svar.


ATPI – flybilletter/refusjon/om-booking
Leder i klubben har hatt personlig kontakt med ATPI med spørsmål vedrørende flybilletter/refusjon/om-booking.

Ved utreise er alle billetter om-bookebare på tidspunkt og dato billetten gjelder, mot service fee som belastes TOP på reiseregning, det er ingen refusjons ordning. Dette betyr enkelt forklart at ved en eventuell utsettelse/tidligere utreise kan samme billett brukes, må bare bookes om, viktig at det ikke bestilles nye billetter, en blir da fakturert for to billetter.

Ved hjemreise er alle billetter om-bookebare med refusjons ordning.

Det er også kommet tilbakemeldinger om problemer med FLOWN kvitteringer for reiser, leder har selv ventet en uke på FLOWN kvittering etter å ha vært i kontakt med ATPI. Har tatt opp denne problemstillingen med bedriften ved Marte Mpagi, klubben ber alle som har problemer med FLOWN kvitteringer eller andre ting vedrørende sine reiser om å sende e-post til marte.mpagi@teekay.com. Send gjerne e-post flere ganger om nødvendig.

Dere kan også finne kvitteringer  på reiser på følgende link: http://no.invoices.atpi.com/
Der dere legger inn referansenummer på den aktuelle reise.


Bortfall av merarbeid
Redegjorde for HR om saken «Kompensasjon for bortfalt merarbeid», e-post er sendt til bedriften og SAFE sentralt, vi fortsatt avventer svar fra bedriften.


Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtaler og karaktersetting i forbindelse med medarbeidersamtale er diskutert med bedriften. Klubben har stilt spørsmål om hvilken retningslinje som gjelder når personell er uenige i karakter som er satt av sin leder, det fikk klubben ingen god forklaring på, men HR skal ta dette opp med ledelsen om bord på Petrojarl Knarr.


Pensjon- informasjonsskriv etter endringer
Klubben har bedriften komme med et info skriv med en folkelig forklaring på endringer i den nye pensjonsordningen.
Har ikke mottatt noe svar ennå da JS er i Aberdeen.


TK ukes info
TOO ukes info fra selskapet legge ukentlig ut på yammer.com fra bedriften. Dette sendes ikke ut på e-post til den enkelte ansatte, uten at klubben vet grunnen. Offshoreansatte har kun tilgang til yammer.com gjennom stillingens e-postadresse, landansatte har personlige brukere. Klubben følger dette opp med JS når han er tilbake fra Aberdeen.


AMU- krav til kurs for medlemmer
Bedriftens deltakere i AMU har ikke nødvendige kurs, noe som klubben da poengterte er et krav.
HR undersøker dette nærmere slik at nødvendige kurs blir utført for medlemmer i AMU.


Besøk Petrojarl Varg
Klubbleder  var på besøk ombord på Petrojarl Varg tirsdag og onsdag forrige uke. Der var feed og eventuelt verkstedopphold i Singapore tema, samt andre saker ble også diskutert.


Bemanning
Det er igjen kommet bekymringsmelding om bemanningen i prosess avdelingen, dette har i flere anledninger har vært diskutert i månedsmøter/ukemøter. Spørsmålet fra SAFE er om bemanning er tilstrekkelig sett ut fra den mengden med ekstratid som benyttes og på tross av det er det mangelfull bemanning på enkelte skift.

SAFE klubben ber i den forbindelse om en oversikt over bruk av XT/OT, samt sykefravær i prosessavdelingen fra Juli 2016 og frem til dags dato. Viser her til AML §10-6 og §10-7.


OVERTID/OVERSIKT OVER ARBEIDSTIDEN
SAFE klubben minner samtidig igjen bedriften på om TA §20 VIKAR/RESSURSPOOL og rammeforskriftens §14 BEMANNING OG KOMPETANSE

  1. VIKAR/RESSURSPOOL

Partene anbefaler at det opprettes vikar/ressurspool med fast ansatte i bedriften for dekning av følgende:

  1. Vikarer ved sykdom
  2. Vikarer ved tariff og lovfestede permisjoner
  3. Personell til kortvarige oppdrag og aktivitetssvingninger.

Partene kan lokalt bli enige om avvik fra tariffavtalen for ansatte i vikar/ressurspool (Jf. Felleserklæring om lokale vikar- ressurspoolavtaler) Slik avtale skal godkjennes av organisasjonene.

Bruk av midlertidige ansatte skal holdes på et minimum da vikar/ressurspool skal ivareta bedriftens normale behov.

SAFE klubben avventer svar fra bedriften.


Oppfølging av oppsagt personell/fortrinnsrett
Fortrinnsretten for gjeninnsettelse går ut for en del av de oppsagte nå i august, dog ikke for de som var 55+ år gammel ved oppsigelsestidspunktet, samt personell som er midlertidig ansatt der klubben mener at fortrinnsretten skal fryses. Bedriften uenige med oss men vi tar saken om og hvis den skulle komme.

Vi prøver å følge opp de av våre medlemmer som er oppsagt så godt som mulig. Noen har vi lykkes å få tilbake i arbeid, og det gleder oss.

Øvrige som er oppsagt, vi må bare følge så godt vi kan med hensyn til at fortrinnsretten til ny stilling blir ivaretatt på best måte. Med bare en heltidsansatt på klubbkontoret er klubben avhengig av at dere som er oppsagte også holder kontakt på e-post, Facebook eller pr. telefon, dette slik at vi til enhver tid vet hva dere ønsker framover.


Sykepenger etter foreldrepermisjon
Helt siden 1993 har det vært praksis at lovbestemt ferie likestilles med arbeid når det gjelder opptjeningstiden hos arbeidsgiver. Det betyr at arbeidstakere som har tatt ferie direkte i forlengelse av foreldrepengeperioden har tjent opp ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver mens de har hatt ferie, uten å ha vært en eneste dag tilbake i jobb.

Slik er det imidlertid ikke lenger. Trygderetten har i ankesak nr 13/00289 endret denne praksisen. Det fremgår av kjennelsen at ferie skal likestilles med arbeid i de tilfeller hvor arbeidstakeren først har gjenopptatt arbeidet etter permisjonen og deretter avvikler ferie.

I praksis betyr det at arbeidstakeren må være tilbake i jobb i minst én dag etter at foreldrepengeperioden er avsluttet og før ferien begynner for å tjene opp ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver i ferien.

(se infotjenester.no hvor dere kan lese mer om dette)


Forsikring – YS
Medlemmer kan nå tegne en egen tannhelseforsikring gjennom YS i samarbeid med Gjensidige.
Les informasjon i lenken under.
Tannhelseforsikring i YS i samarbeid med Gjensidige


Klubbkontor- ferieavvikling
Klubbleder tar ferie fra fredag 14.juli og er tilbake mandag 7.august, men vil være tilgjengelig på telefon og e-post om det skulle være noe. Alle som ønsker å bidra i klubbarbeid, innspill og innlegg til uke nytt, ros og ris er hjertelig velkommen.


På vegne av Klubbleder i Safe Teekay ønskes alle en riktig god ferie, vi sees plutselig.

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE TEEKAY

Noen saker fra Safe Sentralt sin hjemmeside:

SAFE er skuffet over at luftfartsmyndighetene opphever flyforbudet for Super Puma-helikoptre

Gode diskusjoner og framtidsrettede vedtak


https://safe.no/hms/stoysaken/

Skriv ut siden