Ukes info, uke 20 2017

Her følger ukes info pr. uke 20 2017.

Gjennomgang bemanningsstudie:
Siden oppstarten av Knarr er det nå ansatt 16 flere personer enn hva som var utgangspunktet fra forrige bemanningsstudie, i tillegg er det 14 personer som er midlertidig ansatt på Knarr. Klubben og bedriften er nå enige om at bemanningsstudien avsluttes og bedriften nå ønsker at de midlertidige ansatte eksklusiv merkegruppa går frem til årsskifte. Merkegruppa går frem til arbeidet er ferdig, da trolig til sept-okt 2017.
Midlertidige ansettelser på Varg går frem til ut oktober 2017.


Individuelt avlønnede:
Hvor mange timer OT er beregnet inn i årsverket for den enkelte?
Bedriften informerte om at det ikke er et tak på antall timer i årsverket.
Det er defor viktig at alle skriver alle arbeidende timer inn i OCS og som da kan være med i grunnlag for de individuelle lønnsforhandlinger. De som eventuelt er individuelt avlønnet (har overtid inkludert i lønn) vil ikke få overtid for utkall. Hvis det blir mye utkall kan dette slå skjevt ut, dette må sjekkes nærmere.


Reiseregninger, info om endring i OCS. Hvor/hvem skal henvendelsen gå til ved eventuelle problemer for den enkelte:
Fra samarbeidsmøte 11.05.17 der representant fra ATPI var med i møte:
– Det vil bli sendt ut info på e-post til alle ansatte om kontaktperson ved problemer med kvitteringer/kort etc. ved reiser.
SAFE viste eksempler på det de opplever som utfordringer.
– Vibeke Banuren fra ATPI informerte fra deres side. Hun undersøker muligheten for at ingen kvitteringer sendes før reisen er gjennomført, videre at det sendes kun en kvittering for hele reisen.
– Det foreslås at en nærmere beskrivelse av hva kvitteringen gjelder står i headingen på kvitteringen, Vibeke undersøker muligheten for dette.
– ATPI foreslår at det kan settes opp en videokonferanse med ansatte slik at de kan spørre direkte.
– SAFE ønsker en tilbakemelding på hvorfor gebyr for papirfaktura fra Eurocard ikke dekkes.


Avtale arbeid på land fritid/oppholdsperiode/arbeid i Florø ved forsinket helikopter:
Det er kommet forslag til protokoll fra bedriften som klubben ikke blir å signere på og saken er drøftet med SAFE sentralt vedrørende arbeid
på land i den enkeltes friperiode. Det nå er opprettet sak som nå går videre til juridisk avdeling.
Ved arbeid på land i den enkeltes oppholdsperiode skal bedriften forholde seg til tariffavtalen.

3.9 Arbeid på land
For ansatte som arbeider midlertidig på land i sin oppholdsperiode skal det inngås avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår før arbeidet iverksettes.

Dette punktet gjelder også ved forsinket helikopter.


Medlemsstatus:
Totalt 190 medlemmer og av de er det 160 yrkesaktive.


Økonomi:
Gjennomgang av budsjett og konto status og klubben har for tiden god økonomi nå som skattesaken og skyldig beløp er innbetalt til klubb konto i sin helhet.


Fra årsmøte og nytt styre i klubben:
Årsmøtereferat vil bli sendt ut snarlig, det er 3 utskiftninger i styret.

Nye styret fra 07.04.2017
Leder:
Kjetil Brandvik valgt 2016 for 2.år
1.nestleder: Thomas Rysstad 2017 for 2. år
2.nestleder: Jan Erik Hannaseth 2017 for 2. år
Sekretær: John Terje Kråkvik 2017 for 1. år
Økonomiansvarlig: Tommy Sagerholm 2017 for 2. år
Styremedlem: Øystein Oa 2017 for 1. år
Styremedlem: Pål Berg 2017 for 1. år
Revisor: Nils G. Bjørkelund 2017 for 2. år


Besøk til PJK fra Safe Sentralt:
Owe Walterzøe og Hilde Marit Rysst har vært på besøk til Knarr i tidsrommet 09.-11. mai 2017.
Det har vært mye informasjon og spørsmål fra medlemmene i forbindelse med besøket.


Person sagt opp sin stilling i «merkegruppa»- og erstatter i den forbindelse:
Det er besluttet at flere skal inn i denne gruppa.


Personellbehov ved revisjons-stans- og skal det eventuelt brukes personell fra PJV:
Det er foreløpig en person fra Varg som midlertidig skal jobbe på Knarr i forbindelse med revisjonsstans. Denne blir i den aktuelle perioden erstattet av overtallig fra PJV.


Status Varg opplag:
Feed’en skal etter planen være ferdig medio september 2017 og etter det skal Alpha petroleum vurdere prosjektet frem til årsskiftet.


Personell ved oppsigelse på PJV og erstatter i den forbindelse:
Foreløpig vil ingen av stillingene bli erstattet. Ved behov kan det være snakk om midlertidig ansettelse eller innleie ut fra kompetanse,
egne overtallige skal foretrekkes.


Beredskapsfartøy PJK-bortfall av beredskapsfartøy og kompenserende tiltak. AML 4-2 RF §19 og styringsforskriftenes analysekapittel:
Søknad fra Shell er på vei til Petroleumstilsynet.


Lønnsforhandlinger 2017:
Lønnsforhandlingene vil bli i perioden 31.05 – 01.06.17 i Stavanger


Eurocard/forsikring- hvordan er personell forsikret der regning for billetter går direkte til bedriften:
Den enkelte er forsikret gjennom trygghetsforsikringen 24 timer i døgnet, uavhengig av hvor du befinner deg i jobb eller i den enkeltes friperiode.

De som ikke benytter Eurocard har ikke forsikringen som er inkludert i Eurocard.


Status uenighetsprotokoller:
– 1-17 Fortrinnsrett- Ingen avklaring, saken vil bli tvistet til NR.
– 1-16 Kurskompensasjon– Ingen enighet i tvistemøte med NR 2.mars, saken avsluttet.
– 2-16 Avviksperiode- Ingen enighet i tvistemøte med NR 2.mars, klubben vil nå vite hvordan bedriften beregner en avviksperiode for den enkelte.
– 3-16 10 timers dag korea- Saken er avsluttet og eget skriv sendes til de det gjelder.


Status Lønn/arbeidsavtaler:
Søksmåls-varsel er sendt og Safe advokaten har mottatt svar fra NR, bedriften gjør ingen innrømmelser, snarere tvert imot og klubben avventer nå hva Safe sentralt vil gjøre med saken.


Status ETO/ETR/FSE:
Det var et møte/presentasjon av Odd Rune Malterud fra maskinistforbundet i Trondheim 11.mai. 2017 vedrørende regelverket og at Knarr/Varg skal følge NOG 059 sitt regelverk. Alle skal ha nødvendig dokumentasjon/sertifikat for å jobbe på elektriske anlegg, så får vi se om bedriften vil forholde seg til dette.
Det er sendt e-post til bedriften vedrørende FSE kurs for varg personell (elektro), avventer svar fra bedriften.


Ekstra personell PSV på Knarr:
I følge klubbens opplysninger fungerer denne gruppa godt og at bemanningen vil bli slik i fremtiden.


Medarbeider-samtale, innhold og karaktersetting samt rekkefølge for samtaler:
Det må følges opp med ledere at de må innhente informasjon om den ansatte på forhånd før medarbeider-samtalen dersom man ikke har jobbet med den ansatte tidligere.


Kompetanse i OCS systemet:
Det har vært problemer for enkelte der noen har mistet sin kompetanse i OCS ved overgang til ny OCS i mars/april 2017,
det anbefales at alle sjekker ut dette for sin egen del, kursavdelingen er informert om saken.


Kongress:
Det vil bli ekstraordinær kongress 14. juni 2017, der deltar Kjetil, Thomas og Jan Erik fra klubben.
Varsling – Kongress 2017


Noen saker fra SAFE sentralt sin hjemmeside:

Forhandlinger på sokkeloverenskomsten starter mandag 22. mai

Aleksandersen: – Skuffende av operatørene

Arbeidsledig? Søk passivt medlemskap!

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE TEEKAY

Skriv ut siden