Uke nytt, uke 13 2017

Her følger ukenytt for uke 13, 2017. 

Innleide/personelbehov PJV/PJK ut året
Bedriften presenterer en oversikt over innleid personell pr. Mars 2017 og eventuelt videre behov. TA-20 Bilag 5 og 6/AML kap. 14 (se § 14-12 og 14-13).
Det er kommet opplysninger om at det leies inn personell fra Flora mekaniske, kan de erstattes av eget personell? Vi har mange på fortrinnsrett og de må brukes før innleie.
Det er sendt e-post til alle overtallige med spørsmål om de er interessert i midlertidige arbeidsavtaler ved behov f.eks ved sykefravær eller perioder med ekstra behov. Det har vært stor pågang for interesse fra de overtallige.


Gjennomgang bemanningsstudie
Arbeidstakermedvirkning i den forbindelse og viser til RF §13 og SF §14.
Kjetil kontakter Hege Renate Larsen/Asgeir direkte om dette.


Individuelt avlønnede

Hvor mange timer OT er beregnet inn i årsverket for den enkelte?
Bedriften informerte  om at det ikke er et tak på antall timer i årsverket og at det her er viktig at alle skriver alle arbeidede timer inn i OCS og som da kan være med i grunnlag for individuelle  lønnsforhandlinger. De som eventuelt er individuelt avlønnet (har overtid inkludert i lønn) vil ikke få overtid for utkall. Hvis det blir mye utkall kan dette slå skjevt ut, må sjekkes nærmere.


Reiseregninger- info om endring i OCS
Hvor/hvem skal henvendelser gå til hos TOP ved eventuelle problemer for den enkelte
Det vil bli sendt ut e-post med info til alle ansatte om kontaktperson ved problemer med kvitteringer/kort etc. ifm reiser .
Gebyrer ifm med TPC reiser kommer ikke til den ansatte. Det trekkes på Eurocard, men man får ikke kvittering på dette automatisk.
Dette tas opp med ATPI at kvittering må sendes til den ansatte.


Avtale arbeid på land fritid/oppholdsperiode
Dette bli en sak på årsmøte.


Klubbens årsmøte

Klubbens årsmøte blir 7-9 april, saker som ønskes tatt opp sendes til leder i klubben på e-post: paf@teekay.com og senest 17. mars.


Medlemsstatus
Totalt 191 medlemmer og av de er det 161 yrkesaktive.


Økonomi
Gjennomgang av budsjett og konto status og klubben har for tiden god økonomi nå som skattesaken og skyldig beløp er innbetalt til klubb konto i sin helhet.


Status valg av tillitsvalgte + vara på alle skift før årsmøte 2017
Det er utført valg på tillitsvalgte + vara på alle skift.


Fremdrift valg av styremedlemmer + vara i SAFE klubben
Valgkomite er Nils og Tommy, det er utarbeidet forslag til nytt styre og valg blir utført på årsmøte 07.-09.17 i hht til gjeldende vedtekter.


 

Forbredelser til Årsmøte
-Årsberetning utarbeides av Kjetil Brandvik
-Valgkomiteen kommer med forslag på styremedlemmer
-Økonomi legges frem av Nils Bjørkelund ferdig revidert.
-Forslag til Budsjett lages av styret som legges frem til årsmøte
-Behandle innkommende saker.
-Vedtekter
-Behandling av diverse saker
-Valg.


Besøk til PJK
Besøk planlagt 9-11 mai.


Erstatting av personell «merkegruppa» og erstatter i den forbindelse
Det er ikke besluttet at flere skal inn i denne gruppa.


Personellbehov ved revisjonsstans PJK og bruk av personell fra PJV i den forbindelse
Det er foreløpig en person fra Varg som midlertidig skal jobbe på Knarr i forbindelse med revisjonsstans.
Denne blir i denne perioden erstattet av overtallig fra PJV.


Status Varg opplag
Teekay Petrojarl har informert om at det er inngått FEED avtale med oljeselskapet Alpha Petroleum Resources for mulig bruk av Petrojarl Varg på oljefeltet Cheviot på UK sokkel.
FEED organisasjonen er i ferd med å etableres. Frem til forseilingsstart fra Stavanger antar TOP at bemanningen av Varg vil være noenlunde tilsvarende dagens bemanning, om lag 20 personer i alt på en to-skiftordning. TOP ser for seg at enkelte nøkkelansatte kan bli tilbudt stilling i prosjektfase, samt eventuelt påfølgende operasjonsfase. Hvilke stillinger og personer vil bli besluttet i løpet av FEED prosessen. TOP vil informere videre så langt som mulig så snart det er oversikt over fremdrift i prosjektet med hensyn til datoer, stillinger som vil være tilgjengelig i prosjektet og operasjonsfase, samt status for bemanning på Varg/Knarr i forhold til prosjektet i tiden fremover.

E-post skal også nå være sendt ut.


 

Personell ved oppsigelse på PJV og erstatter i den forbindelse
Foreløpig vil ingen av stillingene bli erstattet. Ved behov kan det være snakk om midlertidig ansettelse eller innleie ut fra kompetanse og egne overtallige skal foretrekkes.


Informasjon om endringer pensjonsavtale
Pensjonsovergang offshore- og fremtidig praksis i den forbindelse samt informasjon til arbeidstakere vedrørende Ytelsespensjon-omdanning til innskuddspensjon.
Bedriften har mottatt liste fra DNB. Kvalitetssikrer denne før utbetaling av innskuddspensjon 67+. Lønnskompensasjon beregnes i hht lønn per 01.07 hvert år og utbetales på juli
lønn for kalenderåret.


Beredskapsfartøy PJK
-bortfall av beredskapsfartøy og kompenserende tiltak. AML 4-2 RF §19 og styringsforskriftenes analysekapitel.
Følges opp mot operasjon.


Lønnsforhandlinger 2017
Det ble avholdt tariffkonferanse 21.mars og kravene for årets lønnsoppgjør er satt.
Lønnsforhandlingene starter 31.mai i Stavanger.


Eurocard/forsikring
Hvordan er personell forsikret der regning for billetter går direkte til bedriften.
Den enkelte er forsikret gjennom trygghetsforsikringen.
De som ikke benytter Eurocard har ikke forsikringen som er inkludert i Eurocard.


Egenmelding
Det vil bli sendt ut informasjonsmail om avvikling av prøveordning.
SAFE foreslår at egenmelding utvides fra 3 til 4 dager.


Status uenighetsprotokoll

 

  • 1-17 Fortrinnsrett- Ingen avklaring, saken er sendt til juridisk avdeling.
  • 1-16 Kurskompensasjon-ingen enighet i tvistemøte med NR 2.mars, saken avsluttet.
  • 2-16 Avviksperiode-Ingen enighet i tvistemøte med NR 2.mars, det lages innstilling til juridisk avdeling om og ta saken videre.

Status Lønn/arbeidsavtaler
Søksmålsvarsel er sendt, Safe advokaten har mottatt svar fra NR og bedriften gjør ingen innrømmelser, snarere tvert imot og klubben avventer nå om det vil bli gått til rettslige skritt fra Safe sentralt.


Nytt i skattesaken
Bedriften har utbetalt skyldig beløp til Klubben og saken er avsluttet.


Status ETO/ETR
Det blir et møte/presentasjon av Odd Rune Malterud fra maskinistforbundet i Trondheim 11.mai.


Hvordan håndteres personell i elektroavdelingen med bortfall av Sikkerhetskort?
HR følger opp med TA


Ekstra personell PSV på Knarr
Følges opp mot operasjon.


Medarbeidersamtale-innhold og karaktersetting samt rekkefølge for samtaler
Det må følges opp med ledere at de må innhente informasjon om den ansatte på forhånd før samtalen dersom man ikke har jobbet med den ansatte tidligere.


Kompetansetillegg-skriftlig svar fra bedriften
15.03.17 svar fra bedriften: «OAT» er et begrep som ikke finnes i våre stillingsinstrukser og ikke i management systemer.
Dette er et begrep som henger igjen fra Varg og den driftsmodellen som var der.Eneste stedet det er noen forankring er rollen «OT» områdetekniker som er forankret i WP01.
Oppgavene til «OT» skal kunne utføres av alle prosessoperatørene om bord.
Hvis det i enkelte tilfeller ikke kan være slik så skal man legge til rette for å eventuelt disse personene for ekstra oppfølging.
Oppgavene til «OT» som beskrevet i WP01 forventer vi at alle utfører ihht til prosedyrene og er ikke å anse som noen tilleggsoppgaver til stillingen som prosessoperatør.

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE TEEKAY

Skriv ut siden