Uke nytt, uke 9 2017

Her følger ukenytt fra uke 9 2017. Vi beklager at denne kommer litt sent ut, men på grunn av plutselige omstendigheter fikk vi ikke tilgang til å legge ut ukenytt på klubbens nettside.

Diverse saker
Det er for tiden en rekke saker som kommer opp igjen gang på gang og noen er 15 mnd gamle og uten at bedriften viser evne til å få disse avklart/ lukket. Klubben og bedriften er enige om at det her er et forbedringspotensiale og at det nå er bestemt at det skal være et fast møte hver onsdag fremover.


Gjennomgang bemanningsstudie
Det gjøres en kvalitativ vurdering bla ift labfunksjonen, Safety Coach, KROM, E/I  mekanisk,PSV,er m.m og dette arbeidet skal være ferdig før mai 2017 og at klubben her etterlyser arbeidstakermedvirkning på et tidligere tidspunkt.


Individuelt avlønnede
Hvor mange timer OT er beregnet inn i årsverket for den enkelte og bedriften informerte om at det ikke er et tak på antall timer i årsverket og at det her er viktig at alle skriver alle arbeidede timer inn i OCS og som da kan være med i grunnlag for individuelle lønnsforhandlinger. De som eventuelt er individuelt avlønnet (har overtid inkludert i lønn) vil ikke få overtid for utkall. Hvis det blir mye utkall kan dette slå skjevt ut, må sjekkes nærmere.


Reiseregninger
Info om endring i OCS sendt ut på mail til alle på Norsk språk. Lang postgang fra feltettil Trondheim og mye rot med billetter og Eurocard kort.


Avtale arbeid på land fritid/oppholdsperiode.
Endelig kom det et svar fra bedriften og forslaget fra bedriften vil bli en diskusjon i AU


Reiseforsikring for offshoreansatte
Der viser bedriften til at den enkelte er forsikret når reiser blir betalt med Eurocard og viste for øvrig til TA §19


Klubbens årsmøte-
Klubbens årsmøte blir 7-9 april, saker som ønskes tatt opp sendes til leder i klubben på e-post: paf@teekay.com og senest 17. mars.


Medlemsstatus
Totalt 198 medlemmer og av de er det 168 yrkesaktive.


Økonomi
Gjennomgang av budsjett og konto status og klubben har for tiden god økonomi nå som skattesaken og noe av skyldig beløp er innbetalt til klubb konto.


Status valg av tillitsvalgte + vara på alle skift før årsmøte 2017
Det blir valg på skift «C» og «F» om bord på Petrojarl Knarr, resten av tillitsvalgte er som før.


Fremdrift valg av styremedlemmer + vara i SAFE klubben
Valgkomite er Nils og Tommy, info sendt ut til alle medlemmer og innspill må være kommet inn til 17.mars og liste utarbeides til årsmøte med forslag til nye styremedlemmer.


Besøk til PJK
Besøk planlagt 9-11 mai.


Status Varg opplag
Mulig oppstart feed på Cheviot feltet engelsk sektor om 2-4 uker.
2 personer på oppsigelse prosess/mekanisk, klubben har etterlyst erstatter.


Deltakere tariffkonferanse 21 mars
Leder i klubben deltar og i år blir det kun forhandlinger om penger, mail sendt ut tidligere til alle medlemmer om tilbakemelding om krav som leder kan ta med seg inn til konferansen.


Lønnsforhandlinger 2017
Årets lønnsoppgjør nærmer seg. I år er det mellom oppgjør og da er det snakk om penger og punktene som ligger i lønnstabellen. Har dere noen innspill til årets lønnsoppgjør hadde vi satt veldig pris på om der kunne sende oss noen ord.

Vi skal ha tariffkonferanse den 21 mars og må ha forslag fra dere en ukes tid før denne dato.


Fra AMU 08.02.17
-Beredskapsfartøy
-Egenmelding++
Mail sendt til bedriften for begge saker og avventer svar til klubben/VT.


Fra samarbeidsmøte 07.02.17
Gjennomgang av referat og drøftinger til kompetansetillegg og bemanningsstudie, klubben ønsker skriftlig svar vedrørende kompetansetillegg og etterspør arbeidstakermedvirkning til bemanningsstudie.

SAFE ber bedriften utrede nærmere om det kan være aktuelt å ansette i ressurspool istedenfor midlertidige ansatte.

TOP: Per i dag har ikke bedriften et godt nok grunnlag til å fatte beslutning vedrørende endring i bemanning.


Status uenighets-protokoll

  • 1-17 Fortrinnsrett- Ingen avklaring, saken er sendt til juridisk avdeling.
  • 1-16 Kurskompensasjon-ingen enighet i tvistemøte med NR 2.mars, det lages innstilling til juridisk avdeling.
  • 2-16 Avviksperiode-Ingen enighet i tvistemøte med NR 2.mars, det lages innstilling til juridisk avdeling.

Status Lønn/arbeidsavtaler
Safe advokat Elisabeth sender en e-post til bedriften 8 når alle 11 berørte har gitt tilbakemelding til klubben) vedrørende saken og at bedriften her må forholde seg til regelverket med hensyn til reduksjon av lønn og stillingsendringer. Avventer svar fra bedriften.


Nytt i skattesaken
Klubbens økonomileder reiste til Trondheim 2,mars for et møte og gjennomgang av reiseregninger med bilag sammen med økonomiavdelingen i bedriften og resterende del av beløp som bedriften skylder Klubben går nå snart til utbetaling.


Status ETO/ETR
Det blir et møte/presentasjon av Odd Rune Malterud fra maskinistforbundet i Trondheim 11.mai.


Tentative reiser
Det har ved flere anledninger vært personell som er blitt kontaktet vedrørende XT om bord før /etter ordinær tur. Det er sendt ut enighetsprotokoll mellom Safe og NR til tillitsvalgte om bord.
Iht enighetsprotokoll fra NR(skal være lagt ut skriv om bord), er det ikke åpning for og avtale ekstrauker muntlig. Det skal være skriftlig avtale og drøftes med de tillitsvalgte.
Det er også et AMU vedtak på samme sak fra Knarr og at det skal være laget et skjema som skal ligge om bord til bruk for overnevnte.


Eventuelt
-Klubben har støttet Aleksander Kjelland ulykken og eventuell gjenopptakelse av saken med kr. 5000.-
-Klubben har sendt forespørsel til bedriften om innleide malere blir brukt i andre stillinger på knarr og da for 3 ukers periode på flat lønn, avventer svar.
-Klubben etterspør erstatter for personell i merkegruppa som er på oppsigelse og eventuell ekstra personell for arbeid med PSV’er.
-Bedriften innkalte Vernetjenesten til hastemøte vedrørende høyt arbeidspress i flere avdelinger og mye OT/XT, avventer referat fra møte.


Lærling
Safe klubben still er seg positiv til å ta inn lærling i prosess avdelingen.

 

AU i SAFE TEEKAY

Skriv ut siden