Uke nytt, uke 4

Korea avtalen, klubben har skrevet uenighetsprotokoll 3-16 på 10 timers dag og søksmålsvarsel i henhold til tvisteloven §5-2 vedrørende manglende lønnsvederlag ble sendt til bedriften 19.01.17 der 46 personer har meldt inn sine krav.


Kompetansetillegg/fungeringstillegg for OAT prosessoperatør og senior kontrollroms operatør.

Avventer konklusjon fra operasjon på hvordan prosessavdelingen skal organiseres fremover. Bedriften hevdet at det var en rekke ting som ikke var avklart enda i forhold til LPO/OAT for dag/natt-rullering av nattskift og antall personer på dag/natt-labfunksjon etc.Dette er en sak som har pågått lenge og klubben ser dette som en bevist trenering fra bedriften og som vil bli et tema på neste samarbeidsmøte.


Arbeidsavtaler og arbeid på land fritid/oppholdsperiode.

HR kommer med tilbakemelding på denne og avventer hva som blir tilbakemeldingen før klubben eventuelt skriver en uenighetsprotokoll på arbeid i land/friperiode da det er et tariffbrudd å legge dette inn i arbeidsavtalen til den enkelte. Klubben forventer svar i neste samarbeidsmøte, dette er også en sak som har vært trenert.


Behov for stillas kompetanse og bruk av egne oppsagt personell istedenfor innleie

Bedriftens svar: Det leies inn malere som har stillaskompetanse. Det er også personell med stillaskompetanse som er ansatt om bord (4 stk)og at det for øyeblikket ikke vil bli flere tilsatt.


ETO/ETR og kurskompensasjon/regelverk

Klubben har sendt brev til P-tilsynet om hvordan bedriften forholder seg til regelverket og at dette vil bli et tema på områdeutvalgsmøte 31.januar.


Matforholdene på PJV- får Teekay det de betaler for.

Dette er en sak som lederne om bord må følge opp og det vil bli gitt beskjed om dette til lederen på begge skift. Matforholdene er mindre god i helgene og personellet vil nå gå på en annen spiseplass på lørdager.


Skattesaken i forbindelse med reiser/opphold for tillitsvalgte og budsjettvedtak i stortinget i den forbindelse.

Bedriften har nå begynt arbeidet med og betale ut skyldig beløp til klubben.


Reiseforsikring for offshore personell.

Alle onshore ansatte har en reiseforsikring som blir dekket av bedriften og klubben tar dette opp om på neste samarbeidsmøte om dette også kan gjelde for ansatte offshore.


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden.

Saken er så langt ikke avklart, klubben var i kontakt med AU/Advokat i SAFE sentralt i forrige uke for å avklare diverse spørsmål om saken.


Uenighetsprotokoller 1-16 og 2-16

Vedrørende kompensasjon for kurs og beregning av en avviksperiode er nå sendt til NR og avventer en dato for møte mellom partene. Det er mange klubber som for tiden melder inn tvistesaker og av den grunn tar dette noe lengre tid for behandling.


Besøk til Petrojarl Knarr

Det planlegges for et besøk fra klubbleder og SAFE sentralt 14-16 februar, kom gjerne med innspill til tema/spørsmål dere ønsker og ta opp på allmannamøte i forbindelse med besøket.


Områdemøte

Alle klubber ar invitert til et 2 dagers møte i Stavanger 31.01-01.02.17 der 11 saker er satt på dagsorden der det er satt av mye tid til pensjon og forslag til regelverksendring på sokkelen der det nå er sterke krefter for endring av disse og da spesielt fra NR.


Samarbeidsmøte med HR vil bli 7. februar med 17 saker til behandling.


AMU møte  vil bli 8. februar der forslag fra operatør om bortfall av beredskapsfartøy vil et tema.


Klubbens årsmøte vil bli 7-9 april og det vil i den forbindelse bli gjort valg av tillitsvalgte på alle skift, videre info vil komme fra valgkomiteen.


Oppdrag for Petrojarl Varg

Som de fleste sikkert har fått med seg har nå bedriften utlyst 12 stillinger til eventuelt 2 kommende FEED’er for feltene Skarfjell (norsk sektor) og Cheviot (engelsk sektor) og flere ligger i kjølevannet av disse. HVO på PJV har vært i Trondheim denne uka for forberedelse og avklaring av diverse spørsmål og han vil også bli vår ansattrepresentant. Søknadsfrist er satt til 31.januar

Link til hjemmesiden http://www.teekay.com/people/careers/internal/en/.


Noen saker fra SAFE sin hjemmeside:

https://safe.no/utallige-advarsler-fra-safe-tillitsvalgte-er-ikke-tatt-pa-alvor/

https://safe.no/verdig-tildeling-av-zola-prisen/

https://safe.no/iso-bedriften-kaefer-energy-domt-for-ulovlig-trekk-i-lonn-av-ansatt/

Mvh

Arbeidsutvalget SAFE i Teekay

Skriv ut siden