Uke nytt, uke 48

Pensjon for personell med internasjonale arbeidsavtaler. Utenlandske arbeidstakere har i dag samme pensjonsbetingelser som for ansatte på Norsk sektor og som er beskrevet i deres arbeidsavtaler. Denne vil bli endret fra 01.01.2017. Det er noen som ikke har signert ny avtale og det vil bli innkalling til et drøftelsesmøte mellom partene snarlig.


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden/prosess avdeling. SAFE klubben har fått tilsendt 11 arbeidsavtaler for personell som ikke godtar lønns-reduksjon som bedriften har iverksatt og klubben har sendt disse til SAFE sentralt og som vil bli behandlet i AU i SAFE sentralt i nær fremtid, klubben kommer med tilbakemelding når saken er behandlet. Klubben har purret på denne saken til SAFE sentralt.


Arbeidsavtaler. Det er enighet mellom klubben og bedriften om å ta et eget møte for å drøfte arbeidsavtalens innhold, Klubben har sendt forslag til HR avdelingen vedrørende arbeid på land i den enkeltes oppholdsperiode/friperiode med timeskriving og godtgjørelse i den forbindelse og avventer nå svar fra bedriften.


Bemanningsstudie PJK/PJV. Bedriften har ikke full oversikt over hvor stor bemanningen på Knarr vil være i fremtiden men at de ser behovet for flere faste ansatte i flere avdelinger og at dette arbeidet vil gå frem mot våren.


Videre plan for innleide/personellbehov PJV/PJK til Juni 2017. Klubben og bedriften er etter en rekke møter enige om at 19 arbeidstakere får midlertidige stillinger frem til juni 2017 og det må vi si oss veldig fornøyd med og en flott julegave for de det måtte gjelde. Klubben får stadig tilbakemeldinger om at det foregår innleie av personell i flere avdelinger og det er ikke godt nytt, klubben har tatt dette opp med operasjonsavdelingen og fått bekreftelse om at innleie i elektro/mekanisk avdeling nå skal være avsluttet, bortsett fra noen sveisere fra Framnes som de fremdeles vil ha  behov for. Avventer svar vedrørende stillasarbeidere der klubben har stilt spørsmålstegn ved flere anledninger vedrørende å innleie istedenfor å bruke egne oppsagte arbeidstakere.


Offshore team for OCC completition. og oversikt over bemanningsbehov der en gruppe på 5 personer nå vil gå i gang med merking/flow coding etc i prosessanlegget og dette arbeidet vil gå frem til minst Juni 2017.


Kompetansetillegg. Klubben har sendt forslag til et fungeringstillegg for OAT/senior kontrollroms operatør som skal gjelde frem til LPO stillinger i prosess avdelingen er avklart og avventer svar fra HR avdelingen.


Uenighetsprotokoller 1-16 og 2-16– vedrørende kompensasjon for kurs og beregning av en avviksperiode er nå sendt til NR og avventer en dato for møte mellom partene.


Eurocard faktura/ATPI dokumentasjon er mangelfull. Det er flere som har gitt tilbakemelding på at det er vanskelig å finne riktig dokumentasjon på den enkelte reise og at det mangler dokumentasjon på enkelte reiser og SAFE klubben har også stilt spørsmål rundt behandlingstiden for reiseregninger der bedriften viser til at det har vært en periode nå med nedbemanning og omorganisering på land og at ting begynner og falle på plass og forhåpentligvis vil behandlingstiden bli raskere fremover.


Gruppeliv forsikring i selskapet er aldersgrensen nå hevet fra 67 til 70 år i forbindelse med heving av aldersgrensen i selskapet.


Styremøte 29.-30.11.16. Det har vært avholdt styremøte på SAFE huset i Stavanger og da med et besøk på PJV for personell fra SAFE huset og styret noe som ble godt mottatt av alle.


Årsmøte 2017 og valg av tillitsvalgte. Det vil bli avholdt nyvalg av alle tillitsvalgte for alle skift på PJK før årsmøte som vil bli avholdt 07 – 09.april 2017 på Kiel ferga. Mer info om valg og årsmøte kommer senere.


Korea avtalen- klubben har sendt forslag til møtedato 13 des. for å drøfte saken, avventer svar fra bedriften.


Ny stortingsmelding om sikkerheten offshore

– Det har vært flere alvorlige hendelser det siste året. Petroleumstilsynet har også stilt spørsmål om sikkerheten står ved et veiskille og det er uenighet mellom partene om kostnadskuttene medfører press på sikkerheten, sier Anniken Hauglie. – En gledelig nyhet, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.


Kjørsvik-saken på Dagsrevyen

Saken til tidligere hovedverneombud Runar Kjørsvik i Shell, Ormen Lange fikk bred omtale i NRK Dagsrevyen i går. SAFEs landsmøte vedtok en resolusjon med støtte til Kjørsviks kamp for rettferdighet etter at han hadde fortalt om sine erfaringar under landsmøtet.


SAFE vil ha møte om Super Puma

SAFE vil ta et initiativ til et møte med de andre fagforbundene som organiserer offshore-ansatte for å organisere et felles framstøt for å unngå at Super Puma-helikoptre blir satt i trafikk igjen på norsk sokkel. – Tilliten til disse maskinene er borte, og den vil ikke komme tilbake, sier HMS-ansvarlig Roy Erling Furre.


I dag lanseres YS-appen

Dagens medlemskort i plast erstattes med et digitalt medlemskort. Ditt nye medlemskort finner du i den nye YS-appen. Appen gir deg også god oversikt og enkel tilgang til alle dine medlemsfordeler som YS-medlem.


Ytelsespensjon/innskuddspensjon 67+

Som sikkert mange, men kanskje ikke alle har fått med seg, er det enighet om å gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon. Dette vil ha virkning fra august i 2016, og dere vil alle motta en beregning fra Teekay / AON om dette. Samtidig som dere mottar beregningen vil klubben legge ut informasjon om dette. Dere trenger ikke komme med spørsmålene ennå, men vent til dere har mottatt informasjon om hva dette betyr for deg, før dere kommer med spørsmålene. Samt at det er laget en liste over alle som går nattskift etter skiftplan og som da skal ha dette inn i beregningen for pensjon.

 

Mvh

AU i SAFE klubben Teekay

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut siden