Uke nytt, uke 45

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er etter flere års arbeid i det såkalte Pensjonsutvalget blitt enige om en ny pensjonsordning. – Den nye ordningen vil være på samme nivå som i dag, men vil være mer bærekraftig enn den gamle, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen. Les mer på SAFE.no Det er enighet mellom klubben og bedriften om at utbetalt nattillegg foregående år innbetales i januar hvert år som innskuddspensjon, tilsvarende settes dato for oppstart av brudden opptjening med sjømannspensjon i ytelsespensjon til 01.01.2017. Beregning og innbetaling av nattilleggets andel av innskuddspensjon 67+ skjer første gang med opptjent nattillegg for perioden 01.08.2016-31.12.2016 for ansatte som pr.31.12.2016 fortsatt er ansatt. Det utarbeides en tabell over reelt nattillegg på Petrojarl Knarr pr.31.12.2016 i samråd med SAFE, tabellen skal danne grunnlag for lønnskompensasjonselementet, samt månedlig a-konto innbetaling på innskuddskonto av nattillegg fra 01.01.2017. endelig avregning opp mot a-konto innbetaling vil bli foretatt for foregående år i januar det påfølgende år, herunder årlig justering av a-konto tabell pr. januar påfølgende år.

Ut over overnevnte er det enighet om at de sentrale avtaler, herunder overenskomstens bilag 4 skal følges og gir tilstrekkelig grunnlag for videre beregning og innbetaling av pensjon.


Pensjon for personell med internasjonale arbeidsavtaler. Utenlandske arbeidstakere har i dag samme pensjonsbetingelser som for ansatte på Norsk sektor og som er beskrevet i deres arbeidsavtaler. Denne vil bli endret fra 01.01.2017

SAFE klubben har bedt bedriften om en 3.parts beregning for den enkelte arbeidstaker for å få beregnet hva som vil være forskjellen på hva de har i dag og fremtidig pensjon og dette vil ikke bedriften være med på og klubben vil av den grunn ikke signere denne protokollen da vi her fort kan bli brukt som «gissel» om at vi har vært enige om ny pensjonsavtale. Klubben har videresendt saken til SAFE sentralt og avventer tilbakemelding derfra.

Det er kommet en del innspill/spørsmål til nye arbeidsavtaler som bedriften har sendt ut til arbeidstakere på utenlands sektor som klubben vil ta opp i møte med bedriften 15.11.16


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden. SAFE klubben har fått tilsendt 11 arbeidsavtaler for personell som ikke godtar lønns-reduksjon som bedriften har iverksatt og klubben har sendt disse til SAFE sentralt og som vil bli behandlet i AU i SAFE sentralt i nær fremtid, klubben kommer med tilbakemelding når saken er behandlet.


Arbeidsavtaler. Det er enighet mellom klubben og bedriften om å ta et eget møte for å drøfte arbeidsavtalens innhold, det er berammet et møte 14.11.16


Videre plan for innleide/personellbehov PJV/PJK ut året- Klubben får stadig tilbakemeldinger om at det foregår innleie av personell i flere avdelinger og det er ikke godt nytt, klubben har tatt dette opp med operasjonsavdelingen og fått bekreftelse om at innleie i elektro/mekanisk avdeling nå skal være avsluttet, bortsett fra noen sveisere fra Framnes som de fremdeles hadde behov for. Avventer svar vedrørende stillasarbeidere og at saken også blir tatt opp igjen i samarbeidsmøte 15.11.16.


Pensjonspraten. Ut 2016 senkes nå aldersgrensen for å få SAFEs «Pensjonspraten» til 50 år. Antall samtaler med vår pensjonsekspert er begrenset, så først til mølla-prinsippet vil gjelde. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer. «Pensjonspraten» er en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner om dine pensjonsrettigheter og ulike valgmuligheter du kan ha. Les mer HER.


Saker til samarbeidsmøte 15.11.16 

 1. Gjennomgang forrige møtereferat
 2. Offshore team for OCC completition, og oversikt over bemanningsbehov
 3. Årsverk til den enkelte. Oversikt over ekstra ressurser i alle avdelinger ut året
 4. Kompetansetillegg-som tidligere drøftet, kompetansetillegg/fungeringstillegg for OAT prosessoperatør og senior kontrollromsoperatør.TA-4.2.3 se forslag til protokoll.
 5. Arbeidsavtaler-gjennomgang av arbeidsavtalens innhold med fokus på følgende: Arbeidssted-Tiltredelsesdato (bedriftsansiennitet)-lønns- og arbeidsvilkår for øvrig- prosjektoppdrag. Eventuell protokoll for vedtatt innhold legges frem i møte fra bedriften.
 6. Bemanning i dekksavdelingen gjennomgang av behov for stillaskompetanse
 7. Videre plan for innleide/personellbehov PJV/PJK ut året-Bedriften presenterer en oversikt over innleid personell pr. november 2016. TA Bilag 5/AML kap. 14 (se § 14-12 og 14-13).
 8. Manglende utbetaling for diverse fagforeningsmøter
 9. Avviksperiode- saken har vært drøftet tidligere, TA. 3.4, 4 ledd-TA. 5.3
 10. Uenighetsprotokoll 1-16- Signeres av begge parter
 11. Nye Utenlandske arbeidsavtaler- AML 14.6-14.7
 12. ETO/ETR-Status fra forrige møte
 13. Avtale arbeid på land fritid/oppholdsperiode
 14. Eurocard faktura/ATPI dokumentasjon er mangelfull
 15. Utfordringer rundt beredskapsfunksjon brann/redningslag på PJK
 16. Selskapsnytt-status på driften
 • Trend på sykefravær for enhetene på Norsk sokkel
 • Eventuelt nytt vedrørende oppstarts team for Atlanta

       17.Eventuelt

 

Mvh

AU i SAFE klubben Teekay

Skriv ut siden