Uke nytt, uke 39

Ferdigstillelse av PJK ifb. med ytelsestest etc. Det er mye utestående arbeid i forbindelse med modifikasjon og mekanisk arbeid samt kontroll system- material handling-back log i star-tagging/flow koding og dette vil være et arbeid som vil foregå ut sommeren 2017. Det vil sannsynligvis være behov for ekstra personell, det er enighet med bedriften om at eget oppsagt personell skal brukes der det er mulig, bedriften kommer tilbake med mer info i løpet av 2-3 uker.


Oppsigelser pr. E-Post

Det er en sak som ikke er løst enda.


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden

SAFE klubben har hatt et møte med bedriften angående lønnsnedsettelse for enkelte ansatte. Klubben fikk i møte opplyst at bedriften allerede har satt personell med SAGA lønn ned i lønns-gruppen der den enkelte stillingsmessig hører hjemme ihht til tarrif og enkelte som har hatt lønns-gruppe A ned i B, totalt 18 personer. Saken er oversendt til SAFE sentralt og avventer nå et møte med advokaten, og at SAFE klubben i samråd med SAFE sentralt anbefaler medlemmene og avvente med å underskrive sin arbeidskontrakt og forholde seg til den de har til saken er drøftet med SAFE sentralt. Klubben holder dere løpende orientert.

29.09.16. Har i dag vært i kontakt med SAFE sentralt og vi tar nå saken videre for den enkelte som sannsynligvis har fått ulovlig trekk i lønn uten forklaring og at det her skrives en uenighetsprotokoll.

Har fått oppgitt av bedriften at det er 18 personer som sannsynligvis vil få ulovlig trekk i lønn og klubben må få tilsendt arbeidsavtalen til den enkelte da dette vil være individuelle saker, altså det kan bli 18 saker som går til tingretten.

Klubben tilskriver bedriften om at de slutter med purringer på arbeidsavtaler til saken/e er avsluttet.

SAFE i Teekay opprettholder sitt syn på at disse lønninger fryses inntil de nås igjen av den lønnsgruppen hvor stillingen er innplassert i overenskomst. Lønn som er avtalt, kan ikke settes ned med mindre den ansatte samtykker. Arbeidsavtaler er gjensidige, og kan av den grunn ikke ensidig endres av arbeidsgiver på dette punktet. Dette gjelder overfor hver enkelt av de arbeidsgiveren vurderer å sette ned i lønn. Og den ansatte skal ikke utsettes for utilbørlig press fra arbeidsgiver.

SAFE klubben opprettholder sitt syn på at de ansatte som blir rammet av lønns nedsettelse får tilsendt endringsoppsigelse med tilhørende innkalling til 15.1 møte ihht AML og eventuelt påfølgende 17.3 møte.


Pålagt PC basert opplæring-lokal avtale

Bedriften og SAFE klubben har underskrevet en enighetsprotokoll om at alt arbeid hjemme eller etter arbeidstid om bord ifb. med PC basert opplæring skal kompenseres med OT for medgått normert tid satt av kursleverandør.


10 timersdag Korea

De som trodde at denne saken var glemt så kan vi forsikre dere om at det er den ikke, regner med at det vil bli sendt et brev til bedriften i løpet av neste uke og da etter et arbeidsmøte med SAFE sentralt.


Arbeidsavtaler

Det er enighet mellom klubben og bedriften om å ta et eget møte for å drøfte arbeidsavtalens innhold, det er enighet om at dette arbeidet skal være ferdig i løpet av oktober.


Videre plan for innleide/personellbehov PJV/PJK ut året.

Stillas kompetanse i dekksavdelingen ses på i forbindelse med bemanningsstudien og bedriften kommer tilbake med plan for innleie, det er enighet om at innleie fortrinnsvis skal være for spesielle jobber med spesiell kompetanse.


Kompetansetillegg for OAT i prosess

HR avklarer dette med operasjon og her er det ikke avklart om det skal være OAT på hvert skift eller om det også skal være LPO på dagskift dette ses i sammenheng med bemanningsstudie.


Bemanning på Knarr

Bemanning fremover må gjennomgås for å unngå ekstratid, det har vært unødig høyt bruk av ekstratid i den senere tid og at ekstra personell må vurderes. Bruk av ekstratid skal drøftes med de tillitsvalgte. All ekstratid utover 14 dager skal varsles på Safetyrep mail. Og at bruk av ekstratid skal fordeles blant arbeidstakerne og alle punkter fra siste AMU vedtak skal følges opp.


Oppdatering CV til den enkelte

På sikt vil oppdateringer gjøres når HR avdelingen får inn ekstra personell.


ETO-ETR

Det kan se ut som at det nå blir en løsning for de som må løse ut sitt sertifikat som ETO (skipselektriker) og som da vil få sitt kurs kompensert med OT.


Bruk av midlertidig ansatte og fortrinnsrett i den forbindelse HA-8.6 og TA-20-AML 14.2

Det er ikke enighet om fra når inntaksretten for midlertidig ansatte skal gjelde fra og klubben jobber videre med dette for avklaring.


Bemanningsstudie

Fremdrift i den sammenheng, bedriften har en plan om å gjennomføre dette innen utgangen av 2016.


Varg opplag

Sikkerhetskurs og helseattest vil bli opprettholdt for ansatte i Varg opplag.


Tillitsvalgtkonferanse 2016

Det ble avholdt styremøte og tillitsvalgtkonferanse 20.-23.09.16 i Vilnius og alle med behov fikk innvilget tjenestefri. Det var fire flotte dager med godt innhold og med deltakelse fra SAFE sentralt der vi fikk gått gjennom mange pågående og ferdige saker med alle tillitsvalgte tilstede og som viste seg å være nyttig samt at det ble tid til et tillitsvalgtkurs (light) versjon.


Atlanta tidligere PJ1 prosjektet

Der er det store forsinkelser og vil mest sannsynlig ikke gå fra Rotterdam før årsskifte. Det er kommet signaler om at det vil være behov for ekstra personell ved oppkobling og oppstart i Brasil.

 

Mvh

AU i SAFE i Teekay

Skriv ut siden