Uke nytt, uke 35

Vi merker at sommeren er over og at det skjer mere i vår del av bransjen og at det har vært mye besøk på Petrojarl Varg av interessenter (operatører) etter at den kom inn til Stavanger for opplag og forhåpentligvis at liggetiden blir kortest mulig. Det har vært ferie for de fleste av oss.Dette har medført at noe har blitt satt på vent til over sommeren, som vi nå tar tak i. Som alle andre er vi i Safeklubben glade for at nedbemanningsrunden er ferdig og det er slutt for denne gang. Det har vært en tung og lang prosess med alle oppsigelsene. Nå som dette arbeidet på det nærmeste er ferdig kan vi si at det har blitt gjort på en ryddig måte. I tilfeller hvor vi har kommet med innsigelser har vi hatt god dialog med bedriften, og i de fleste tilfeller kommet til gode løsninger. Vi har kun et par saker som enda ikke er løst.


Oppsigelser pr. E-Post
Klubben har vi vært i møte med bedriften og avventer en liste med oppsagt personell som var om bord 1.mai og med en oversikt over når den enkelte hentet ut sin rekommanderte sending, SAFE sentralt og deres advokater er informert om saken. Nytt møte i uke 36


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden
Klubben har vært i møte med bedriften og at vi opprettholder vårt syn på saken også når det gjelder andre som får endret sin tarriflønn uten at det er saklig begrunnet men at klubben er villig til og eventuelt se på andre løsninger. Nytt møte i uke 36
Etter samtale med SAFE sentralt er det kommet frem til at det vil være ulovlig å sette personell ned i lønn uten en gjensidig avtale, det er kun ved stillingsendring at bedriften kan gjøre endringer i lønnsbetingelsene slik at de med SAGA lønn kan la være og signere ny arbeidsavtale og forholde seg til den de allerede har…klubben skal ikke anbefale det ene eller det andre. Det må være opp til den enkelte selv å avgjøre…om de vil signere ny avtale og da med reduksjon i lønn.


Arbeidsavtaler
Det er enighet mellom klubben og bedriften om å ta et eget møte for å drøfte arbeidsavtalens innhold, kommer tilbake på saken.


Kompetansetillegg
HR avklarer dette med operasjon og vil bli videre drøftet i møte i uke 36.


Bemanning på Knarr
Bemanning fremover må gjennomgås for å unngå ekstratid, det har vært unødig høyt bruk av ekstratid i den senere tid og at ekstra personell må vurderes. Bruk av ekstratid skal drøftes med de tillitsvalgte. Bedriften kommer tilbake med en plan på dette.


Oppdatering CV til den enkelte
På sikt vil oppdateringer gjøres når HR avdelingen får inn ekstra personell.


ETO-ETR
Etterspurt hva som må gjøres for å opprettholde den formelle kompetansen til driftselektrikkere om bord etter 01.01.17 og at det er avtalt eget møte for avklaring av dette.


Bemanningsstudie– og fremdrift i den sammenheng, bedriften har en plan om å gjennomføre dette innen utgangen av 2016.


Tillitsvalgtkonferanse 2016
Det vil bli avholdt styremøte og tillitsvalgtkonferanse 20.-23.09.16 i Vilnius og alle med behov har fått innvilget tjenestefri.

Mvh
AU i SAFE klubben Teekay

Skriv ut siden