Uke nytt, uke 28

Lønnsforhandliner 2016
Vi kom til slutt frem til et resultat, som sett ut i fra tiden vi er inne i, kanskje er det rette. Vi fikk ett tillegg på 0,5 % på lønnstabellen.Viktigere enn lønnstillegget denne gang, var å sikre fortrinnsretten til din egen jobb. Vi har nå, for kommende tariffperiode, fått utvidet fortrinnsretten til 2 år dersom du i perioden blir rammet av oppsigelse som følge av nedskjæringer. Dette gjelder de som mottar oppsigelse fra 1. juni 2016 og fremover.
Dette vektlegger vi i disse tider som meget viktig også sett opp mot en eventuell endring av pensjonen vår. Det skal lages en artikkel som kun tar for seg dette med pensjon, slik at dere får en mulighet til å sette dere inn i det forslaget som ligger ”på bordet”.


Da det for tiden pågår en diskusjon på Facebook i etterkant av Brønnservice-oppgjøret kan det være greit for alle å lese SAFE-lederens reaksjon på Sandes kritikk. Den ligger på Safe.no, men her er direkte linken:
https://safe.no/trist-sande-trist/


Oppsigelser pr. e-post
Det er ikke lov å si opp folk per e-post, slik COSL gjorde med 229 ansatte i juni i fjor. Dommen fra Jæren tingrett betyr at de 39 deltakerne i gruppesøksmålet som SAFE anla, har rett til en månedslønn mer enn de fikk av COSL i forbindelse med oppsigelsen.
Last ned dommen
De ansatte fikk oppsigelsen på e-post 30. juni, mens de rekommanderte brevene med oppsigelse ikke kom i posten før noen dager senere – etter månedsskiftet.
Retten mener at en oppsigelse gitt i rekommandert brev er kommet fram når melding om sendingen er mottatt og adressaten har hatt rimelig tid til å hende den på postkontoret, uansett om innholdet i oppsigelsen er blitt kjent på et tidligere tidspunkt.
Derfor mener retten at oppsigelsene ikke har kommet fram før etter månedsskiftet. Arbeidsgiver må dekke det økonomiske tapet saksøkerne er påført ved at oppsigelsestiden er beregnet fra 1. juli – i praksis en måned ”ekstra” lønn.
For personell som var om bord pr.1. mai og som hadde fått tilsendt oppsigelse vil denne dommen fra Jæren tingrett ha betydning for den enkelte og klubben ber om tilbakemelding fra den enkelte om de ønsker å ta saken videre. Klubben har allerede vært i kontakt med HR om saken.


KHVO/HVO
1.august vil Jan Jensen fratre sin stilling som landbasert KHVO for å gå inn i pensjonistenes rekker. Pål Berg fra Petrojarl Varg har sagt seg villig til å ivareta rollen som arbeidstakermedvirker i kommende FEED av levetidsforlengelse for Petrojarl Varg som starter medio august. Pål Berg er også tiltenkt rollen som ny KHVO når det er signert kontrakt for 2 enheter på norsk sektor og han blir også å ta rollen som HVO på Petrojarl Varg når Bjarne Dragsnes skifter arbeidssted til Petrojarl Knarr. Pål har handover med Jan i Trondheim denne uka.


Sjømannspensjon Over/Underordnet
Fra 1 juli 2016 vil alle som er i lønnsgruppe C og oppover bli betraktet som overordnet i forbindelse med sjømannspensjon og innbetaling vil bli justert for den enkelte noe som vil medføre en høyere pensjonsutbetaling den dagen den enkelte ønsker å gå av med sjømannspensjon. Dette er en sak som har pågått lenge mot bedriften, men nå er det endelig på plass og etter regelverket.


Opplæring på Knarr
Det har vært en del spørsmål i forbindelse med overflytting til Petrojarl Knarr og godtgjørelse i forbindelse med opplæring.
Viser til Tariffavtalens punkt 3.4 og forutsetter at opplæringsplan er sendt til den enkelte
Gjør for ordens skyld oppmerksom på at ventetid regnes fra det tidspunkt som er fastsatt for avreise eller etter 14 døgn.

3.4 Endring av arbeidsplan, arbeidssyklus eller arbeidssted
De som får ekstra eller forlenget oppholdsperiode eller avvik i oppsatt arbeidssyklus, skal ha overtidsgodtgjørelse etter pkt. 5.3. Fravik som skyldes stillingsopplæring eller stillingsendring godtgjøres dog med ordinær timelønn.
Ved avvik fra arbeidsplanen gis dessuten en kompensasjon på kr. 550,- pr. dag, oppad begrenset til kr. 3850,-, for hver dag den ansatte arbeider på dag som skulle vært fri i perioden fra normal arbeidssyklus er gjenopprettet. Tilsvarende skal gjelde ved fast overgang til ny arbeidssyklus dersom siste friperiode etter den tidligere arbeidsplanen forlenges (arbeidsplanen «skyves fra» arbeidstakeren). Dette avsnittet gjelder dog ikke ved mannskapets første gangs mobilisering på nytt utreisested, eller ved innretningens skifte av felt eller operatør.


Personell med lønnsbetingelser fra SAGA tiden
Etter samtale med SAFE sentralt er det kommet frem til at det vil være ulovlig å sette personell ned i lønn uten en gjensidig avtale, det er kun ved stillingsendring at bedriften kan gjøre endringer i lønnsbetingelsene… slik at de med SAGA lønn kan la være å signere ny arbeidsavtale og forholde seg til den de allerede har… klubben skal ikke anbefale det ene eller det andre..det må være opp til den enkelte selv å avgjøre… om de vil signere ny avtale og da med reduksjon i lønn.


Arbeidsavtaler
Nye arbeidsavtaler har vært til diskusjon med bedriften og SAFE sentralt og det er enighet om og drøfte innholdet i neste samarbeidsmøte medio august og da med fokus på å få til en protokoll i den forbindelse da noen av punktene strider mot tariffavtalen. Følgende punkter vil bli drøftet: Tiltredelsesdato, bedriftsansiennitet, lønns- og arbeidsvilkår for øvrig- prosjektoppdrag. Det vil være opp til den enkelte å signere ny avtale, alternativet vil da være å fortsette på den avtalen den enkelte innehar pr.idag. Skulle noen være i tvil så er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.


Kompetansetillegg
Kompetansetillegg vil også bli et tema på samarbeidsmøte der klubben vil prøve å få til en avtale med bedriften og da ihht TA 4.2.3 og at dette allerede er drøftet med bedriften.


Petrojarl Varg
Petrojarl Varg går inn til Rosenberg verft (Stavanger) for opplag ca. 01.aug, protokoll angående lønns- og arbeidsbetingelser i opplagperioden er utarbeidet og skal være sendt til den enkelte som er med i opplagbemanningen, så får vi håpe at den tiden blir så kort som mulig.


Kjetil Brandvik tar ferie fra 15.juli og er tilbake på kontoret 08.aug, men vil være tilgjengelig på telefon eller mail om det skulle være behov.

Ønsker alle en fortsatt god sommer.

Mvh
AU i SAFE klubben i Teekay

 

 

Skriv ut siden