Uke nytt, uke 20

De to siste ukene har det stort sett handlet om nedbemanningen offshore og gjennomføring av 17.3 møter. Det ble meldt inn totalt fem forhandlingsmøter (AML 17.3) for våre medlemmer. Bedriften tar for mye hensyn til det de oppfatter som kompetanse. Av disse fem sakene er det til nå kommet til enighet i 2 og klubben jobber videre med de resterende 3 sakene for en mulig løsning. Alle sakene er diskutert med SAFE sentralt. Bedriften har en rekke ganger prøvd seg på at vi ikke skal kunne gå ut med plassering av den enkelte på ansiennitetslisten og det har vi så langt overhørt.


Utsikter for kontrakt på Petrojarl Varg har også vært et tema, uten at det framkom ny informasjon knyttet til kontraktssituasjonen for Petrojarl Varg. Vi står foran en nedbemanning som følge av at Petrojarl Varg ikke har fått nytt oppdrag og vil i den forbindelse gå i opplag med en besetning på 21 personer, sted for opplag er ikke bestemt enda. Det vil mest sannsynlig bli en 1:1 rotasjon fra september på Petrojarl Varg, lønns- og arbeidsbetingelser vil bli et tema på samarbeidsmøte 02.06.16


Klubben har en rekke ganger etterspurt bemanningsbehov på Atlanta (tidligere PJ1) for oppkobling og drift i Brasil til høsten uten at vi har fått et klart svar.


Gratis medlemskap ved arbeidsledighet. 

Alle SAFE medlemmer som blir arbeidsledig kan opprettholde sitt medlemskap og en vil få kontingentfritak i arbeids-ledighetsperioden. En må kontakte SAFE og melde i fra om at en ønsker å beholde medlemskapet under arbeidsledigheten.

Medlemskap ved oppsigelse, permittering og permisjon m/u lønn.

Passivt medlemskap:

I henhold til SAFE-vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold

a. Arbeidsløshet
b. Verneplikt
c. Skole/kurs, utdanning uten lønn
d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling. Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

Advokatforsikringen blir automatisk videreført. Denne koster kr 50 pr. måned, men du kan reservere deg fra denne, men da må du melde i fra om det til SAFE. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, vil det ved en senere gjenopptagelse av forsikringen medføre en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

Kontakt oss gjerne:

Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no mob: 908 74 633 eller Gro Østbø gro@safe.no Tlf: 51 84 39 00


Neste styremøte vil bli avholdt på SAFE huset 13.-14 juni, er det saker dere ønsker å ta opp så meldes de inn til klubb leder på mail: paf@teekay.com eller ta kontakt på Tlf. 456 00 183


Saker til samarbeidsmøte 02.06.16

Er det andre saker dere ønsker å ta opp så meldes de inn til klubb leder på mail: paf@teekay.com eller på Tlf: 456 00 183

Foreløpige saker til samarbeidsmøte:

1. Gjennomgang forrige møtereferat
2. Selskapsnytt-status på driften
• Trend på sykefravær for enhetene på Norsk sokkel
• Eventuelt nytt vedrørende oppstarts team for Atlanta
• Videre plan for innleide PJV/PJK
• Hvor stor er Vikar/ressurspoolen
3. Pensjonsalder i selskapet
4. Avtale opplag PJV
5. Lønnsgruppeplassering TA-4
6. Midlertidig ansettelse XXXX ?? ref. revidert liste.
7. Bruk av midlertidig ansatte og fortrinnsrett i den forbindelse HA-8.6 og TA-20
8. Krav til HUET på PJK og hva skjer med personell som ikke klarer kravet til Shell/BG
9. Kompensasjon innleid personell i faste stillinger
10. Pensjon- Over/underordnet
11. ETO-ETR, SAFE har vært i møte hos utdanningsdirektoratet for å drøfte opprettelse av fagbrev for skipselektriker offiserer (ETO). Opprettelse av et slikt fagbrev vil kunne føre til at ETR problematikken vil forsvinne, da det er nødvendig med ETO for å lære opp lærlinger i dette faget. Ptil var også til sted, de var helt tydelig på at bruk av ETR er ikke ønskelig, da dette er en opplærings stilling. På stempling av maskinist sertifikater med ETO er nå opphørt, da sjøfartsdirektoratet nå endelig etter et år har forstått at dette blir feil. Hvordan ser bedriften på å legge til rette for opprettelse av fagbrev for skipselektriker offiserer (ETO)??

12. Oppdatering CV til den enkelte
13. Avtale arbeid på land fritid/oppholdsperiode
14. Eventuelt


Det vil bli lønnsforhandlinger 23-25 mai og der vil Kjetil Brandvik delta fra klubben
Som kjent så kom alle innspill fra klubben med inn på krav listen i årets lønnsforhandlinger.
Det ligger nå inne 30 forskjellige krav til lønnsoppgjøret der noen har høyere prioritet enn andre, så får tiden vise hvor langt det rekker.
Vi vil nok bli møtt med et 0- oppgjør og med motkrav til våre ordninger som ventetid og arbeidstidsordninger mm.

 

Skriv ut siden