Uke nytt, uke 6

Eventuelle oppsigelser:
Som de fleste nå har fått med seg vil det bli oppsigelser om det ikke lykkes bedriften å få oppdrag på PJV etter 01.08.16 og at permitteringer ikke er et tema for bedriften men at ting kan endre seg underveis hvis det viser seg at en eventuell ny kontrakt ligger inne i nær fremtid.

For enhetene på Norsk sektor vil dette betyr at vi får en overtallighet i bedriften på ca. 80 årsverk.
GRUNNLAG
• 220 ansatte totalt, p.t. 110 på hver av enhetene.
• Brutto 110 overtallige
• August til medio september 2016 – gradvis synkende antall – preserveringsfase.
• 15-20 i opplagsbemanning PJV, 14:14 fra medio september 2016 etter PJI modell.
• Enkeltstillinger kan gjennom søknad få ansettelse fast/midlertidig utland
• Antatt netto overtallighet fra oktober 2016: 80 ansatte


Fagforeningen har avholdte drøftelsesmøte med bedriften 04.02.16 og klubben forsøker å komme frem til løsninger som rammer våre medlemmer mest mulig skånsomt.

Det er svært vanskelig og krevende å jobbe på klubbkontoret for tiden, men vær sikker på at alt som vi gjør, er for å komme frem til best mulige løsninger for de ansatte.
Vi har hatt drøftelser med bedriften om utvelgelse kriterier og fagforeningene hevder at ansiennitet er det som må være utslagsgivende for valg av personell som blir permittert. Her vil det helt sikker bli en del diskusjoner og dette vil bli et tema på styremøte på SAFE huset til uka der vi har innkalt forsterkninger.
Det vil snarlig bli sendt ut et skjema i forbindelse med medarbeidersamtaler der det er viktig å understreke at om noen skulle komme dårligere ut en karakter 3 så må den enkelte det gjelder få dette særskilt begrunnet.


Det er mulig at klubben vil utarbeide en spørreundersøkelse fra fagforeningen. Denne undersøkelsen vil være 100 % anonym. Det vil fremgå av undersøkelsen hva vi eventuelt ønsker svar på.

Det er mange spørsmål vi ikke vet svaret på ennå og vi vil få mer avklaring i disse spørsmålene i neste uke og på neste drøftelsesmøte med bedriften 16.02.16. Det er svært liten hjelp i å bombardere oss med spørsmål om hvilke løsninger som vil komme, da dette ennå ikke er avklart.
Bedriften vil sende ut info vedrørende pensjonsordning for personell som er 60 år + innen 19.02.16. Pr. 1 aug. vil det være ca. 30 stk. som vil få denne informasjonen. Bedriften har så langt ingen planer om sluttpakker for offshore personell.


Selskapsnytt:

Sykefraværtrend
Observerer at det er en stigende fraværsprosent på Petrojarl Knarr. Dette følges opp videre i AMU.
Ledige stillinger i selskapet
Stillinger hvor ansatte på Knarr/Varg kan være aktuelle på utenlandsk sektor og prosjekt vil bli utlyst internt.

Vil også se på oppstart team for Atlanta om det kan være aktuelt å bruke personer fra norsk sektor (midlertidig prosjekt)

Informasjonsflyt PJV/PJK
Det har vært møter i regi av prosjekt/BD for informasjon om status for Varg. Dette møte har vært VC med Varg hver 14 dag. Dette møtet har fått mange positive tilbakemeldinger og det er bestemt at Knarr også skal delta på dette møtet.


Sjømannspensjon for utenlandske arbeidstakere.
Utenlandske arbeidstakere på Knarr og Varg (begge Bahamas registrerte skip) kan søke om frivillig medlemskap i PTS.
Se nærmere beskrivelse på PTS sine sider: www.pts.no


Som kjent så er en del personell overført fra PJV til PJK noe som igjen vil medføre og som ble gjort kjent av bedriften i samarbeidsmøte at av driftsmessige og mangelfull kompetanse ved Varg A kampanjer vil være behov for å endre arbeidssykluser for spesielt varg A personell og da fra 16.04.16 dette vil også kunne gjelde for maritimt personell f.o.m Juni for å opprettholde tilfredsstillende kompetanse i tiden frem mot eventuell avslutning av feltet og da i hht TA 3.4.avdelingsledere utarbeider ny rotasjonsplan for de det måtte gjelde.3:3 rotasjon hadde vel vært det beste alternativet men her var bedriften helt imot en slik ordning og ønsket her å kjøre en 2:2/2:3 rotasjon og her må den enkelte som blir berørt allerede nå bestemme tidspunkt for eventuelle ferieplaner da alle har krav på 3 uker sammenhengende ferie. Viktig å understreke at klubben her har forlangt at avregning og utbetaling skjer etter hver tur, noe som bedriften også var imot og som vil bli et tema på styremøte.

Skriv ut siden