Uke nytt, uke 5

Som kjent så ble info skriv vedrørende eventuell kommende bemanningssituasjon på norsk sokkel sendt ut på fredag 29.01 der situasjon i selskapet ble beskrevet vedrørende fremtiden for PJV om det ikke blir noen ny kontrakt etter 01.08.16.

Arbeidet med kriteriene før eventuell oppsigelse blir sendt til den enkelte starter nå til uka og vil bli utført i hht HA.8.3 og 8.4 i tillegg til AML.§.15 så tar vi det derfra når vi får full oversikt over situasjonen for den enkelte.
Henstiller alle til å gå inn på OCS,en og oppdatere sin CV snarlig.
Arbeidsgiver har plikt til å gi tillitsvalgte alle relevante opplysninger, herunder skriftlig melding om:
a) grunnene til eventuelle oppsigelser,
b) antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt,
c) hvilke arbeidsgrupper de tilhører,
d) antall arbeidstakere som normalt er ansatt,
e) hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt,
f) over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt,
g) forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp,
h) forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag.
Meldingen skal gis tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftinger. Tilsvarende melding skal også gis til Arbeids- og velferdsetaten, jf. arbeidsmarkedsloven § 8.


Det vil også starte et arbeid med å få full oversikt over innleie og se på muligheter for å flytte egne ansatte der vi nå har innleid arbeidskraft og se på ledige stillinger på andre enheter i selskapet og fremtidig behov for arbeidskraft ved oppstart på PJ1.


Det har vært henvendelser vedrørende ledighetsforsikring og lovverket i NAV systemet, anbefaler for de som har eller i nær fremtid kjøper seg en slik forsikring om å lese alt med små skrift.
Det finnes mange «feller» i fm ledighetsforsikring. Det er derfor ekstremt viktig at hver enkelt setter seg inn i reglene til NAV og forsikringen og spesielt i tilfeller der noen skulle få tilbud om en 50 % stilling. Det hviler et ansvar på hver enkelt å sjekke sine forpliktelser / begrensninger.


Hadde et møte i pensjonsutvalget 18.01.16 der det ble enighet om at alle som er i lønnsgruppe C og oppover er å betrakte som overordnet og innbetaling til sjømannspensjon vil bli justert for de det gjelder. Videre ble det drøftet ny uførepensjon i selskapet og som da blir bedre en tariff.


Det var et tvistemøte med NR i Oslo 19.01.16 der følgende saker var oppe til behandling.
• Sak 4-15 kompensasjon for jul/nyttår 2014/15 der det ble enighet om å inngå kompromiss der VT utbetales etter avtalt avreisetidspunkt.
• Sak 11-15 opplæring i egen stilling der ble det ingen enighet og saken sendes til AU i Safe sentralt med innstilling om at saken tas videre og til en eventuell arbeidsrettssak.


Det har i perioden vært møter med bedriften/HR 21, 26, 27 og 28.01.16 og følgende saker har vært drøftet:
• Avtale KHVO
• Innleid personell PJK/PJV
• Avvik kursmatrise
• Sjømannspensjon for utenlandske arbeidstakere
• Arbeid på land i avspasering/oppholdsperiode
• Nedbemanning PJV risikovurdering
• Informasjonsflyt til HETV/KHVO
• Omstilling Offshore og oppstart Q2 2016
• Malerfirma Solid og flytting PJV/PJK
• Kompensasjon innleid arbeidskraft


Det vil bli avholdt styremøte i klubben 09.-10.02.16 på SAFE huset i Stavanger

Skriv ut siden