Uke nytt, uke 2

Heisan og godt nyttår, dette året vil bli et spennende år med tanke på eventuell ny kontrakt for Petrojarl Varg. Feeden for PJV pågår for fullt med nye momenter og nye beregninger må til som kan være til fordel for oss uten at klubben går nærmere inn på dette her.Bedriften ruster seg for dårlige tider og gjennomgår derfor hele sin organisasjon. Dette kan dessverre medføre at en del av våre ansatte på Land/Hav kan bli overflødig. Klubben/KHVO sin oppgave er å se til at prosessen går riktig for seg i hht regelverk. Solid er nedbemannet med totalt 3 malere igjen om bord på Petrojarl Varg. Det er ikke påstartet noe arbeid for offshore personell utover kursmatrise og eventuelt flytte enkelte arbeidstakere fra PJV til PJK som klubben kjenner til.
Det utarbeides for tiden et felles skriv fra SAFE klubben/HR som skal sendes ut om hva som rører seg i bedriften.


Vi får henvendelser fra medlemmer med jevne mellomrom, noe vi setter stor pris på. Det er faktisk slik at dere som ringer også tilfører oss kunnskaper som vi ellers ikke ville ha nådd oss. Ofte beklager medlemmene seg for å bryr oss med «filleting». Vi vurderer dette annerledes og ønsker at terskelen skal være lav for at dere tar kontakt for å lufte små og store problemstillinger. Vi ser også at problemstillinger drøftes ute blant kolleger og i noen tilfeller bærer konklusjonen preg av at ikke all informasjon var tilgjengelig. Det kan ofte være fornuftig å avklare problemstillinger med oss før en konkluderer. Vi kan henvende oss til bedriften eller forklare årsak og dermed unngå at «usannheter blir til sannhet». Det har vært en episode med flytting av malere fra PJV til PJK der hverken klubben eller KHVO har blitt inkludert eller informert på forhånd noe som vi ser på som en omgåelse av arbeidstakermedvirkningen og det blir noe som klubben vil ta opp i eget møte 21.01 og samarbeidsmøte 29.01.16. Når det gjelder disponering av mannskap ligger dette i utgangspunktet under bedriftens styringsrett. Vi er likevel en forståelse om at vi i minst mulig grad skal flytte på ansatte. Følgende skal tas hensyn til når personell flyttes:

• Kjennskap til enhet vedkommende flyttes til.
• Kurs/opplæringsbehov.


Foretatt en oversikt over alle 12 uenighetssaker mot bedriften der de fleste sakene ble behandlet i møte med NR 20.04.15 og noen ble behandlet 07.09.15 med NR
9 av sakene er sjekket ut og avsluttet, de personlige sakene er det tatt kontakt med pr.telefon med forklaring av saken for den enkelte.
Saker som ikke er løst/behandlet er som følger:
Sak 3-15, arbeidstid Korea 10 timers dag
Sak 4-15, jul/nyttår 2014/15
Sak 11-15, stillingsopplæring/stillingsendring SP Knarr

Sak 4-15 og 11-15 blir behandlet i møte med NR 19.01.16
Sak 3-15 ligger hos AU SAFE sentralt.
Sak 6-15 Tillitsmannsarbeid i ressurspoolen behandles av JEH da den gjelder han personlig.
Sak 8-15 Fagforenings styrets størrelse er satt på hold, forslag til HA 3.4


Det har siden september 2015 vært behandlet ca 50 saker inkludert uenighetssakene der vi nå står igjen med 9 saker som ikke er løst og nedenfor er noen av sakene der det har vært flere lignende saker med forskjellig vinkling. Klubben og HR prøver å få løst sakene uten at det blir skrevet uenighetsprotokoller og samarbeidsklimaet er for tiden veldig bra.

•Kvalifisert hvile Varg A
• Arbeid på land i sin oppholdsperiode/avspaseringsperiode/forsinket helikopter
• Retningslinjer timeføring Varg A
• Varg A kran-Justering lønn
• Kompensasjon tapt fritid (Knarr)
• Ventetid helikopter (enighetsprotokoll)
• STCW (Bedriften betaler kursavgift/opphold)
• Pensjon-retningslinjer av bedriften for info til de som nærmer seg pensjonsalder
• Pensjonsalder i selskapet
• Yrkessykdom
• Skattesaken•Kvalifisert hvile Varg A
• Kompensasjon for arbeid i kontrollrom
• Praksis for bilag til reiseregninger
• Svingskift (enighetsprotokoll)
• Evaluering prøveperiode E/I på natt
• Kompensasjon Endring/avvik av arbeidsplan
• Utfordring og fleksibilitet norsk sokkel
• Hotbedding/lugardeling Varg A
• Kompensasjon HMS seminar
• Kompensasjon for innleid personer i faste stillinger
• Avviksperiode
• Arbeidstakermedvirkning

Medlemsutviklingen har vært stabil over lengre tid med et antall på +/- 215


Setter ellers stor pris på at tillitsvalgte ute tar initiativ til å arrangere medlemsmøter. Inviter gjerne medlemmer fra IE og DSO. Tillitsvalgte trenger ikke å være «super tillitsvalgte» for å arrangere et slikt møte. Snakk sammen, noter spørsmål og videre bring dette til HETV. Ta gjerne kontakt i forkant av møte for eventuelle agenda saker. Dersom det er ønskelig og praktisk mulig kan HETV delta på telefon eller videokonferanse.


Hovedavtale forhandlinger NR Starter 18 januar, det er ikke konflikt rett her, men punkter kan bli tatt med inn i tariffoppgjøret om nødvendig. Det er satt ned et forhandlingsutvalg Geir Jonny Tvedt, Arild Jensen, Geir Frode Nysæter, Roy Aleksandersen.
Forhandlinger 2016, det har foreløpig ikke kommet noe datoer, men det går rykter om forhandlinger med Norsk Olje og Gass i uke 19. Den 12-14 januar blir det forberede forhandlinger og fastsettelse av krav for ISO i Oslo. Det blir tariff konferanse 8-9 mars for de øvrige SAFE grupper.


Årsmøte for SAFE klubben 2016 vil bli 8-10 april, kommer tilbake med nærmere info etter styremøte i februar.


Pensjon/Sjømannspensjon, det har vært møte i departementet og statsråden sier at det ikke vil komme noe forslag om endringer før påske 2017, med en mulig innføring i 2018. De vet ikke hvordan en ny evnt. sjømannspensjon vil se ut. NR kommer uansett til å jobbe for en innskudd basert ordning. Ca. 200 tusen ansatte i Norge har ytelse basert ordning mens over en million har innskudd ordning i privat sektor.
I henhold til lov om sjømannspensjon, skal alle som lønnes likt med radio operatør eller høyere (gruppe C) ha pensjonsrettigheter som overordnet. Dette er ikke tilfelle for alle stillinger i vår bedrift. Dette er påpekt og vil bli fulgt opp av klubben. Dette er viktig å få ordnet da det har betydning for fremtidig utbetaling. Venter på innkalling til møte i pensjonsutvalget.


Det er bestemt at SAFE/HR utarbeider et felles dokument for felles praksis i forbindelse med arbeid på land i sin oppholdsperiode/avspaseringsperiode og forsinket helikopter fra Florø. Første møte vedrørende saken blir torsdag 21.januar


Valget i forbindelse med ansattrepresentant i TOP styret er ferdig og Jan Erik Hannaseth fikk flest stemmer.


Tar sikte på å få signert utarbeidet avtale for KHVO i møte 21.01.16.


Oppfordrer ellers alle til å gå inn på SAFE i Teekay Petrojarl siden eller FB siden og lese reportasjen fra besøket på PJK der vi fikk en meget god mottakelse og nå står turen for et besøk til PJV 19.-21.01.16 der reisesekretær fra SAFE sentralt kommer en tur om bord, klubbleder er forhindret til å være med denne gangen da det er forhandlingsmøte med NR i Oslo 19.01.16 og må delta der. Men det er planer for et besøk ved en senere anledning og da sammen med KHVO.


Klubbleder deltok i områdeutvalgsmøte 13.01.16 i Stavanger og følgende saker var til behandling
1. Gjennomgang av ref.
2. Lønnsforhandlinger 2016.
3. Pensjonsutvalget ref fra møte 18/11.
4. Ref forbundsstyre.
5. Hovedavtale forhandlinger.
6. Eventuelt.
7. Catring
8. Pensjon
9. Forsikring
10. Sjøfart
11. Nedbemanning
12. Sluttvederlag
16.01.16
For AU i SAFE klubben Teekay Petrojarl

Skriv ut siden