Uke nytt, uke 41

SAFE klubben og HR hadde et samarbeidsmøte 25.09.15

Deltakere fra SAFE i Teekay Petrojarl var Kjetil, Kjartan og Jan Erik

fra HR avdelingen var Siv, Helle, John, Nils og Asgeir

Bedriften informerte om status i selskapet og at det skal settes i gang innsparelser i størrelse 30 mill dollar. Det blir sett på effektivisering/besparelser i alle ledd både offshore/onshore. SAFE holdes orientert før eventuelle skriv blir sendt ut.

Kun et minimum av kursing og bruk av overtid.

SAFE ønsker at bedriften bidrar med info på tillitsmannskonferansen 6-8 november for å kommunisere budskapet samt videre strategi for Varg/Knarr

Asgeir Skjeløy fra TOP deltar i første del av konferansen for info til deltakerne.

Bruk av overtid og kontroll av denne. Inngått avtale om maks 300 timer i året. Ansvaret ligger på lederen om bord.

Grunnet usikkerheten med Varg sin fremtid vil det ikke ansettes flere faste i ressurspoolen.

Alle tentative reiser skal avtales skriftlig. Bedriften og SAFE utarbeider forslag til standard tekst/mal, denne videreformidles deretter alle ledere om bord Knarr og Varg.

Retningslinjer vedrørende arbeid på land i oppholdsperiode/avspaseringsperiode der ulike aspekter ble drøftet og enkeltsaker vil bli håndtert av HTV og HR i eget fora.

Status «skattesaken» der advokat fra SAFE sentralt kommer til Trondheim 13.10.15 for et møte med bedriften for diskusjon vedrørende tolkning av dommen i denne saken og at SAFE vil se på videre strategi etter dette møtet.

Drøftinger vedrørende nye retningslinjer for timeføring Varg A der SAFE poengterte at slike innføringer drøftes med tillitsvalgte (AU) i forkant, dette iht. HA 5.6 noe som bedriften sa seg enige i .

Gjennomgang kursmatrise, et prosjekt for å gå gjennom kursmatrise i hele flåten vil bli påstartet. Antatt varighet 6-9 mnd. SAFE holdes orientert om fremdriften.

Møtet slutt og det ble utført i en god og konstruktivt tone.


Det er pr.02.10.15 påmeldt 12 personer til tillitsvalgtkonferansen mangler tilbakemelding fra 2 stk.


Thomas Rysstad og Kjetil Brandvik deltar på SAFE landsmøte i Trondheim 4-5 Nov.

Les mer her


Kjetil Brandvik deltar på områdeutvalgsmøte i Stavanger 20-21 okt.


FEED Petrojarl Varg til nytt felt er påstartet og Jan Jensen (KHVO) ivaretar posisjonen som arbeidstakermedvirker.


Det blir et møte med HR mest sannsynlig på Tirsdag 06.10.15 der følgende saker kommer til drøftinger.

  • Arbeid på land i sin oppholdsperiode/avspaseringsperiode
  • Retningslinjer timeføring Varg A
  • Varg A kran-Justering lønn
  • Kompensasjon tapt fritid (Knarr)
  • Ventetid helikopter
  • Svingskift
  • Hviletid
  • STCW
  • Pensjon-retningslinjer av bedriften for info til de som nærmer seg pensjonsalder

Skulle det ellers være noe dere ønsker info avklaring på så ta kontakt pr mail paf@teekay.com eller på tlf.73983176/45600183

 

God helg

Kjetil Brandvik

Leder

SAFE i Teekay Petrojarl


 

Skriv ut siden