Klubbnytt nr. 1-2019

Vi er kommet godt inn i det nye året, det betyr dog ikke at vi går inn i det nye året med blanke ark og nye fargestifter. Nytt av året fra klubbens side er at vi erstatter Ukes Info med Klubbnytt. Ukes info ble en noe misvisende tittel da info ikke kommer ut ukentlig, men når det er oppdateringer i forhold til forrige gang. Klubbnytt legges ut på nettsiden med løpenummer og årstall.
Safe Teekay klubben har gått inn i det nye året med saker som henger igjen fra i fjor og fyller videre på med nye saker i 2019.

Her følger Klubbnytt nr. 1-19.

Vi starter Klubbnytt med Status på Tvisteprotokoller etter tvistemøte med NR/bedriften/Safe 10.01.19:

 1. 1-18 kompensasjon bortfalt merarbeid, Saken ble behandlet og det ble ikke oppnåd enighet.Saken går videre til juridisk avdeling Safe sentralt
 2. 2-18 Arbeidsavtaler/arbeid på land fritid/oppholdsperiode, Saken ble behandlet og det ble ikke oppnåd enighet.Saken går videre til juridisk avdeling Safe sentralt
 3. 3-18 Tjenestefri,partene kom til enighet før tvistemøte og saken avsluttet.
 4. 4-18 Vikarbyrådirektivet bilag 5 innleie, Saken ble behandlet og det ble ikke oppnåd enighet.Saken går videre til juridisk avdeling Safe sentralt
 5. 5-18 Lønnsforhold under arbeidsstans/streik, Saken ble drøftet mellom partene, samt at saken går til videre behandling for kollektiv løsning mellom de sentrale parter NR/organisasjonene.
 6. 6-18 Hyretillegg PJV sept. 2016-des. 2018, Saken ble behandlet og det ble ikke oppnåd enighet.Saken går videre til juridisk avdeling Safe sentralt
 7. 7-18 Dokumentere for klubben Lønns-og arbeidsbetingelser ved innleie, her var bedriften enig om og forholde seg til Bilag 5 i overenskomsten, saken drøftes videre internt i Safe.
 8. 8-18 Godtgjørelse tillitsvalgte HA 4.6, Saken ble behandlet og i denne konkrete saken kunne bedriften øke godgjørelsen for og få saken ut av verden.
 9. 9-18 Godtgjørelse ventetid fra Knarr til Varg, Saken ble behandlet, NR/TK fastholder de prinsippiele holdninger til saken, Safe forholder seg til protokoll fra lønnsforhandlingene 2014, mulig det blir en runde til for løsning lokalt før saken sendes til juridisk avdeling.
 10. 10-18 Vikar/ressurspool,saken ble behandlet og går videre for lokal løsning,samt at saken drøftes videre internt i Safe.
 11. 11-18 Arbeidstid/årsverk, saken ble behandlet og går videre for lokal løsning,samt at saken drøftes videre internt i Safe.

Saker med bedriften pr. 27. januar 2019:

Ventetid Knarr
Tok opp spørsmålet vedrørende ventetid for personell som skulle reise hjem 15.01.19 og som ikke hadde 14 dager ombord og viste samtidig til TA 3.3 – 7 ledd, Bedriften skulle forholde seg til dette punktet og utbetaler ventetid.


Bonusreiser/poeng i bedriftens tjeneste
Klubben ønsket å vite hvordan bedriften forholder seg til nytt regelverk fra 01.01.19, bedriften prøvde seg med at det var sendt ut infoskriv om dette til arbeidstakere på norsk sektor med link til Yammer, men kunne ikke redegjøre for når dette var sendt ut og hva som var innholdet i skrivet. Bedriften skulle komme tilbake på saken. Saken tas videre til måneds-møte.


Reiseregninger
Klubben informerte bedriften nok en gang om at det igjen er sen utbetaling av reiseregninger og at dette medfører at arbeidstakere må betale Eurocardfakturaer før reiseutgifter utbetales fra bedriften. Her er det et stort rom til forbedring. Fikk samtidig informasjon om at gebyrer for bestilling / ombooking av flybilletter fra 1. januar 2019 sendes direkte til bedriften fra ATPI. Det skal visstnok være sendt informansjon på Yammer vedrørende OCS app’en og med informasjon om at alle reiseregninger / utgifts-refusjoner m.m. nå kun skal kun sendes elektronisk med elektronisk vedlegg. Bedriften kunne ikke redegjøre for dette. Saken tas videre til måneds-møtet.


Referat månedsmøter
Klubben etterlyste nok en gang referat fra de 2 siste måneds-møter, klubbleder har nå fått tilsendt referat fra møte 10. desember 2018, men mangler fortsatt referat fra møtet 25. oktober 2018. Enighet om at referat for 2019 skrives av SAFE klubben. Manglende referat fra måneds-møte blir sak til kommende måneds-møte.


Avtalt nattillegg (pensjon)
Klubben etterlyste en oversikt over personell som har gått nattskift i løpet av året 2018 og som skal protokollføres. Dette hadde bedriften glemt ut, det ble derfor enighet om at det blir en gjennomgang på kommende måneds-møte.


Utlyst Prosess-stilling PJK
Bedriften informerte om at det var registrert 29 søkere til utlyst stilling. Klubben informerte om at det er en ansatt på midlertidig ansettelse og at denne personen mest sannsynlig har fortrinnsrett til stillingen, saken tas opp på kommende måneds-møte.


Bemanning PJK/PJV
Klubben etterlyste fremdriften vedrørende overføring av personell fra PJV til PJK og forventer at denne overføringen skal være permanent for de berørte. Bedriften informerte om at prosessen hadde tatt noe lengre tid enn planlagt, men bedriften skulle arbeide for å legge fram denne saken i kommende måneds-møte 30. januar 2019.


Skiftplan PJK
Bedriften informerte om at det vil bli noen endringer på skiftplan i nær fremtid, men endringene var ikke helt på på plass enda.


PJV kran
Klubbleder informert bedriften om at han reiser en tur på PJV i uke 7 eller 8 for kranoperasjoner og vedlikehold av kraner iht STAR. Planlagt opphold vil være man-tor. / fre.
Alt arbeid utover 8 timer og eventuelt helgearbeid skal kompenseres med overtidsbetaling og dette skal være avtalt før avreise til PJV.


Vakttelefon/ventetid PJV personell
Det har vært noen drøftelser rund 10% tillegget for vakt / beredskaps telefon etter ankomst Skipavika og før landstrøm ble etablert der en person ble beordret av IS til og overta vakt / beredskaps telefon til kompensasjon før dette ble avklart med HR og Safe. Dette grunnet at tekniker på det ene skiftet mente de ikke var kompensert for å ivareta en slik beredskapsfunksjon, samt at de ikke var opplært eller hadde kompetanse til å ivareta en slik funksjon. HR imøtekommer ikke kompensasjon og forholder seg til protokoll. Samme person har heller ikke fått kompensert for ventetid for et døgn. Sak til kommende månedsmøte.


Innleie Advantec
Klubben informerte om at det igjen var leid inn personell på PJK uten at dette har vært drøftet med klubben, dette iht. Bilag 5 i overenskomsten. HR var uvitende om innleie og skulle høre med operasjonsavdeling om tilfellet og komme tilbake til klubben på saken. Denne gangen gjelder dette innleie av 3 personer.


Status PJV
Det er ikke kommet noe oppdatert informasjon vedrørende ny forseilingsdato for PJV, det vil med stor sannsynlighet ikke bli noe forseiling 1. februar 2019 som tidligere planlagt. Sak diskuteres på måneds-møte for oppdatering og avklaring om fremdrift.


Bemanningsjustering prosessavdelingen
Denne saken følges opp av klubben ved vernetjenesten og er på ingen måte avsluttet fra vår side.


Styremøte for klubben
Det ble avholdt styremøte på Safe huset i Stavanger 22. – 23. januar 2019,  det var 19 saker til behandling.
Medlemmer som har saker som dere ønsker behandlet kan dette sendes til til klubbleder på epost paf@teekay.com


Måneds-møte med bedriften
Det vil bli avholdt måneds-møte med bedriften 30. januar 2019, der Klubbleder Kjetil Brandvik og Thomas Rysstad fra klubben.


Safe HMS utvalg/Pulsmøte
Ble avholdt i Stavanger 15. – 16. januar 2019 der Pål Berg representerte klubben. Informasjon fra disse møtene ble framlagt i styremøtet januar 2019.


Saker fra SAFE sentralt:

Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse
Sterk kritikk av Ptil: Tilsynet har liten påvirkning på oljeselskapenes sikkerhetsarbeid


Kurs for tillitsvalgte SAFE skolen trinn I
Det satt opp et nytt to-dagers kurs for tillitsvalgte SAFE skolen Trinn I.

Kurset avholdes i Stavanger 26. – 27. februar 2019.
Påmelding til anita@safe.no innen 15. februar 2019.

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE i Teekay

Skriv ut siden