Ukes info, uke 42 2017

Her følger ukes info pr. uke 42 2017. Etter de siste samarbeidsmøter med bedriften har vi hatt framgang på noen av sakene, men fortsatt er det saker hvor det avventes tilbakemelding fra bedriften. Klubbleder står på og purrer regelmessig på bedriften i disse sakene. Her følger en oversikt over saker det har vært jobbet en del med siden forrige
ukes info fra uke 39.


Midlertidige ansatte
Klubben har gjort bedriften oppmerksom på at flere har utløp på sin ansettelse desember 2017 / Januar 2018 det vil bli et møte med bedriften i begynnelsen av november vedrørende saken.


Eventuell forseiling Singapore med Varg
Det har vært drøftelser med bedriften om antall personell under forseiling til Singapore, der bedriften ser for seg et antall på mellom 24-28 personer totalt, alt etter hvilken kompetanse som blir påkrevd. Det planlegges for en 2 etappe’s forseiling med mannskapsbytte i Cape Town.


Godtgjørelse røykdykkere på beredskapsplan
Det har vært feil godtgjørelse for personell med røykdykkerfunksjon iht beredskapsplan. Det nå er enighet om at riktig godtgjørelse for  røykdykkerfunksjon er kr. 621,35,- pr.tur. Det har frem til nå har vært utbetalt kr. 450,- pr. tur. Differansen etterbetales til den enkelte fra Juni 2015 på november lønn, dette skal også gjelder for personell som har sluttet i bedriften.


Status OAT prosessavdelingen
Stillingsbeskrivelsen for prosessfag operatører vil nå bli endret slik at den er i forhold til dagens situasjon, klubben kommer tilbake medlemmene på saken når endringen er utført.


ATPI
Det vil bli arrangert Videomøte mellom Land / Hav mandag 23. oktober 2017. Der er det anledning til at alle kan stille spørsmål rundt utfordringer med reiser, Flown Ticket, kreditering mot reise som ikke er foretatt, referanser mot Eurocard, gebyrer og det dere måtte ha av andre spørsmål. Klubben oppfordrer medlemmer videre å ta kontakt med Marte Mpagi, som er TK’s kontakt person mot ATPI, om det er saker vedrørende reiser (som fakturering, bestilling, flown kvittering, gebyrer, referanser mot Eurocard osv). Hun kan kontaktes på e-post marte.mpagi@teekay.com


Retningslinjer NOG/opplæring helidekk mannskap
NOG har sendt ut nye retningslinjer med bortfall av krav til kondisjons test for helidekk mannskap, etter drøftinger med bedriften er det blitt enighet om å sende saken videre til AMU for behandling. Se retningslinje fra NOG, Anbefalte Retningslinjer for Helidekk-personell, pkt. 2.9.


Egenmeldingsordning
Beklageligvis har bedriften avsluttet egenmeldings-ordningen (3 dagers egenmelding) for offshore ansatte med virkning fra 11. oktober 2017. Bedriften har sendt ut informasjon e-postl til den enkelte uten nærmere begrunnelse til denne endringen. SAFE klubbens og vernetjenesten synspunkt i saken er at denne ordningen skal videreføres etter bestemmelsene i folketrygdloven § 8-22 til 8-27 og at den utvides til og gjelde for 4 egenmeldingsdager. Dette for da å unngå diskusjoner etter regelen som nå er 3 dager og slik at ordningen ikke blir diskriminerende.
Status nå er at den enkelte som føler seg syk før utreise må kontakte sin fastlege for å få sykemelding. Klubben oppfordrer den enkelte til ikke å reise ut i syk tilstand da dette innbærer fare for å smitte arbeidskolleger osv. Saken er ikke lagt bort av klubben, denne saken jobbes det videre med.


Her er linker til noen saker fra SAFE Sentralt
https://safe.no/er-det-et-motgaende-tog-som-lyser-i-tunellen/
https://safe.no/tar-du-den-sa-tar-du-den/

John Terje Kråkvik,
For AU SAFE TEEKAY

Skriv ut siden