Uke nytt, uke 10

Det ble avholdt månedsmøte mellom bedriften og SAFE 10.03 der den kommende nedbemanningen i TOP var et tema og vi er så langt ikke kommet frem til enighet vedrørende kriteria til protokoll for nedbemanningen og det er spesielt definisjon av ansiennitets prinsippet og tiltenkt bruk av evalueringsskjema som har vært den store uenigheten, andre ting er vi stort sett enige om.

Forhandlingene fortsetter førstkommende tirsdag og da har jeg med meg Thomas og Jan Erik.

 

Andre ting som var oppe til diskusjon i møte:

 1. Gjennomgang forrige møtereferat
 2. Selskapsnytt-status på driften
 • Eventuelt nytt vedrørende oppstarts team for Atlanta
 • Antall personell, rotasjonsplan og sted i opplagssituasjon for PJV.
 1. Protokoll-kriteria nedbemanning
 2. 2:2 rotasjon Varg A-kompensasjon
 3. Pensjon- over/underordnet
 4. Avtale KHVO
 5. Kompensasjon innleid personell i faste stillinger.
 6. Krav til HUET på PJK
 7. ETO-ETR (elektro sertifikat)
 8. Pappa permisjon

 

Saker drøftet med bedriften 01.-03.03.16:

 • BHT-Bedriften har ikke kontrakt for psykologisk hjelp, vil eventuelt påløpe store kostnader for bedriften- HR tar kontakt med ledelsen offshore for videre oppfølging av spørsmålet.
 • HR lager ny mail distribusjonsliste da det er mye innleid personell som får de samme mailene som i utgangspunktet er for TK ansatte.
 • 2-6 rotasjon-Operasjon/HR er fremdeles lunken til forslaget-HR sender svar til omstillingskomiteen.
 • FAQ oppdateringer på intranett sendes også på mail til den enkelte.
 • Arbeidsledighetstrygd- For utenlandske arbeidstakere er det ingen rettigheter ved oppsigelse-de har full rettighet ved permittering, bedriften ser videre på mulige løsninger for den enkelte.
 • Pensjon-ny oppdatert folder sendes ut.
 • Evalueringsskjema-Oversatt til Norsk utgave, bedriften har besluttet å gjennomføre evalueringen av den enkelte arbeidstaker, signaliserte på nytt at SAFE klubben var motstander av dette.HR sender ut mail med forklaring på hva de skal bruke dette til.

Ansiennitetsprinsippet er vi også fortsatt uenige om.

 • Leverte klubbens innspill/forslag til protokoll og skjema for gjennomføring av 15.1 møte, det var veldig lite protester på våre innspill/forslag.

JS skulle renskrive dette så får vi se hva som eventuelt kommer som sluttprodukt. Det var ingen diskusjon vedrørende ansiennitetsprinsippet annet enn at bedriften har vært i kontakt med NR og at de var av samme oppfatning som bedriften vedrørende saken, jeg svarte at jeg ikke var veldig overasket.

 • Plan for eventuell signering av protokoll blir Torsdag 10.03.16 ifm. månedsmøte.
 • Evaluering av den enkelte arbeidstaker er stort sett ferdig og blir utsendt til offshore i løpet av neste uke og blir da fortløpende presentert for den enkelte. Her er det viktig at ingen skriver under på evalueringen og at vi sender ut en mail igjen over helgen til alle medlemmene.
 • 15.1 møter, det sendes ut en plan til den enkelte med dag og tidspunkt for gjennomføring av 15.1 møte og om den enkelte ønsker dette og da med en tillitsvalgt eller andre tilstede, de aller fleste møtene blir gjennomført pr.telefon .Her må jeg ha hjelp fra AU da flere møter vil gå parallelt.
 • Oppsigelser til den enkelte sendes ut i slutten av april etter planen.

 

Som kjent sendte klubben ut informasjon til alle medlemmene om å ikke skrive under evalueringsskjema og det var ikke nødvendigvis kun for din egen del men også for å vise solidaritet for hverandre og for å vise bedriften at vi arbeidstakere står sammen også i vanskelige tider.

En slik tiltenkt bruk av evalueringsskjema ønsker vi ikke inn i Norsk arbeidsliv.

 

Det har vært stilt spørsmål om hvorfor bedriften ikke permitterer istedenfor å gå til oppsigelser og her har bedriften et regelverk og forholde seg til som er bestemt av stortinget. Nå kan det være at ting snur fort og at det lykkes med å få på plass ny kontrakt for PJV innen relativt kort tid og at det da åpnes eventuelt for permitteringer.

Det har vært stilt spørsmål om oppsigelsesfrister:

 • 15-3.Oppsigelsesfrister
(1) Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Før oppsigelse har funnet sted, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom arbeidsgiveren og tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale. Departementet kan gi forskrift om kortere oppsigelsesfrist for deltakere i arbeidsmarkedstiltak.
(2) For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder.
(3) Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

Det har vært stilt spørsmål om aldersgrense i selskapet:

§ 15-13 a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

(1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år.

 

(2) Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

 

(3) Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.

 

Elektriker sertifikat:

Det er viktig nå å passe på at dem som ikke får ETO sertifikat, må iallfall søke om ETR, selv om dette kan virke som et nederlag for den enkelte, men da beholder en muligheten for å få ETO seinere

Etter 2017 er toget gått for å få fornyet dette, og en må da gå 2 år på skole.

Der bedriften ikke har informert om dette, må klubbene gjøre det.

Høringsskrivet for STCW er frist satt til 18. april, og det vil da være klart 2-3 mai.

Eventuelle tvister bør vi da vente med til etter 3 mai., 2017 nærmer seg fort, og det er derfor ikke sikkert at hele prosessen med bemanning ETO er ferdig til den til, derfor er det nå viktig at alle elektrikere søker om laveste sertifikat.

Det er sendt brev fra PTIL til alle selskaper i NR området med svarfrist 15.03.16

Det ble avholdt tariffkonferanse i Stavanger 07.-08.03.16, Kjetil Brandvik og Thomas Rysstad stilte for klubben og vi fikk inn alle våre forslag som nå går videre til forhandlingsutvalget. Det vil bli lønnsforhandlinger 23-25 Mai i Oslo.

Ellers er det flott at enkelte medlemmer viser engasjement og stiller kritiske spørsmål til bedriften… fortsett med det

Skriv ut siden