Uke nytt, uke 46

Det er avholdt drøftelsemøter med bedriften 28.10, 03.11 og 09.11.15
Neste drøftelsemøte blir 17.11.15 der vi mest sannsynlig får signert de 3 enighets-protokollene vedrørende ventetid helikopter land/hav og svingskift og det etter en gjennomgang av protokollene med alle tillitsvalgte på PJV/PJK.

Det er ikke kommet til enighet vedrørende tvistesak 4-15 som gjelder personell som hadde utreise/innreise 02.01.15-17.01.15 som ikke har fått kompensert fullt ut med XT/VT og det er sendt inn et nytt skriv av hendelsesforløpet til NR etter telefonsamtale med de og at vi forhåpentligvis får avsluttet saken til det beste for alle parter. Vet også at det er en tilsvarende sak på Knarr som vi kommer tilbake til.
Saker som har vært drøftet og vil bli drøftet er som følger:
• Kvalifisert hvile
• Lønn for innleid personell i faste stillinger
• Kompensasjon for arbeid i kontrollrom
• Praksis for bilag til reiseregninger
• Svingskift
• Pensjonsalder i selskapet
• Evaluering prøveperiode E/I på natt
• Kompensasjon Endring av arbeidsplan
• Utfordring og fleksibilitet norsk sokkel
• Timebank ressurspool
Det er ikke kommet svar fra bedriften vedrørende skattesaken, SAFE advokaten har sendt purring til bedriften.


Det ble avholdt Landsmøte i SAFE 4-5 November der vi ble informert om generell uro i ISO området. Tillitsvalgt fra DOF Subsea var på talerstolen og fortalte med forferdelse at ulykker, dødsulykker, oppsigelser av tillitsvalgte, trusler mot ansatte og forsøk på fagforenings knusing er blitt den nye hverdagen for SAFE sine medlemmer i DOF Subsea. Det er nå sendt et skriv til personal avdelingen i DOF Subsea der vi som klubb i et ansvarlig operatørselskap ønsker svar på om råkjøret mot tillitsvalgte og ansatte vil opphøre og med hvilken konsekvenser det vil kunne få for fremtidige kontrakter mm. Samme skriv er sendt fra alle klubbene i SAFE. Ellers foregikk landsmøtet i en grei og god tone med mye fokus på den negative trenden i næringen der mange av selskapene ikke forholder seg til arbeidstakermedvirkning vedrørende permitteringer/oppsigelser. Flere resolusjoner ble behandlet og godkjent. Det er også startet et arbeid med eventuelt å få på plass et SAFE kontor i Bergen.


Det ble avholdt tillitsvalgtkonferanse for klubben 6-8 November på Kiel-ferga der alle tillitsvalgte deltok noe som er første gangen det har skjedd 🙂 Fra SAFE sentralt deltok Bjørn Tjessem og Owe Walterzøe.
Program for konferansen:
• Asgeir Skjeløy informerte om utfordringene i selskapet uten at det kom noen konkrete forslag/avgjørelser men at bedriften ønsket samarbeid med de tillitsvalgte og om mulig se på større fleksibilitet mellom enhetene på Norsk sokkel.
• Owe Walterzøe informerte om sin nye stilling som reisesekretær der han nå er fristilt til å besøke installasjonene/riggene, delta på styremøter-årsmøter-konferanser-områdeutvalg og besøke klubber for å avhjelpe de enkelte. Det planlegges også for besøk til PJV/PJK og kommer tilbake med dato og eventuelt hvem som kommer fra klubben/SAFE sentralt.
• Bjørn Tjessem fortsatte med tillitsvalgt kurs med en del diskusjoner, noe som var godt mottatt av deltakerne.
• Hovedoppgjøret 2016 var oppe til diskusjon der vi ser utfordringer vedrørende angrep på våre rettighet som forslag på økning av gjennomsnittlig arbeidsuke økes fra 36 til 38 timer, tilsvarende 104 timer pr.årsverk, fjerning av ordningen med en time betalt pause i løpet av et 12 timers skift, og en svekkelse av den såkalt 1/3-regelen som gir arbeidstakere rett til å avspasere en tredel av gjennomført arbeidsperiode. Henstiller alle skift å komme med innspill/krav til hovedoppgjøret 2016 der også hovedavtalen skal reforhandles og at dette må gjennomføres før mars 2016 slik at alle forslag kommer inn til Tarrifkonferansen. Alle tillitsvalgte ordner medlemsmøter på sitt skift og sender forslag/krav til leder.

•KHVO Jan A Jensen hadde et innlegg angående sitt arbeid på land og «luftet» flere ideer om hva vernetjenesten kommer å gjøre i framtiden, det jobbes med flere ting og det vil komme mer info om det senere.

• Info angående ansattes representant i TOP styret. Henstiller til alle medlemmer om å ta kontakt med de tillitsvalgte på hvert skift for gjennomføringen av valget.
Det vil også bli sendt ut et skriv om kandidatene til vervet og informasjon vil bli gitt fra IS/OIM på hver enhet.
• Leder informerte om sin nye hverdag på kontoret i Trondheim og gikk gjennom løste/uløste saker.

Feed,en for Petrojarl Varg pågår for fullt og det er noen små lekkasjer her og der av positiv art. Skulle det gå veien og kontrakt bli underskrevet så vil operatør selskapet komme ut med informasjon til all skift.

Med ønske om god helg til alle.

Kjetil Brandvik
SAFE i Teekay Petrojarl
Tlf:45600183/73983176

Skriv ut siden