Uke nytt, uke 43

Det er avholdt drøftelsemøter med bedriften 06,15 og 24.10.15
Alle tillitsvalgte er nå klarert for deltakelse på årets tillitsvalgtkonferanse og agenda til den enkelte sendes ut i løpet av kort tid.

Det ble avholdt møte med bedriften vedrørende «skattesaken» 13.10.15 der deltok SAFE advokat Elisabeth Bjelland, Geir Jonny Tvedt og Kjetil Brandvik, fra bedriften John Skanche og Helle Sivertsen. Synspunkter fra begge parter ble drøftet vedrørende at bedriften har holdt igjen utbetalinger for reiser til den enkelte som styremøter, tillitsvalgtkonferanser og årsmøter mm siden mars 2014. Det ble oppnådd enighet om at bedriften betaler ut skyldig beløp til klubben forutsatt at bedriften får dette utgiftsført. Mail er sendt til bedriften fra SAFE advokaten med kopi til finansdepartementet, skattedirektoratet og Skatt Vest mm.


Det er utarbeidet forslag til 3 enighetsprotokoller vedrørende ventetid helikopter fra land/hav og svingskift, avventer telefonmøte med SAFE sentralt på mandag før signering.
Det er oppnådd enighet med bedriften om at kranførere Varg A beholder sin lønn i ihht avtale fra 19.10.2011.
Ellers har følgende saker vært drøftet:
• Arbeid på land i sin oppholdsperiode/avspaseringsperiode
• Kompensasjon tapt fritid
• Hviletid
• Avvik arbeidssyklus
• Ventetid
• Skjema tentative reiser
• Møtegodtgjørelser land/hav
• Fødselspermisjon
• STCW
Noen av sakene har blitt løst i Ad-hoc møter og andre står uløst og tar i den forbindelse sikte på et forhandlingsmøte med bedriften i uke 46-47 før eventuelle uenighets protokoller blir skrevet.
Det ble sendt inn uenighets protokoll 11-15 vedrørende stillingsopplæring/stillingsendring til NR 23.09.15 uten at det er berammet møtedato, det er purret på saken.
Prøver også å få med uenighetprotokoll 4-15 vedrørende jul/nyttår 2014/15 da vi kan få lignende saker igjen også dette året og da har det vært greit med en avklaring.


Har ellers daglig kontakt med KHVO og deltar i møter sammen ved behov og han er nå i gang med å opprette møter med VO, er via VCC på begge installasjonene som vi skal prøve å få avholdt hver 14 dag for å drøfte ulike problemstillinger som måtte dukke opp.


Det vil i nær fremtid bli avholdt nyvalg på ansatt rep til styret i TOP og info blir sendt ut fra Annette Øwre Johnsen, tar sikte på å få avholdt valget før årsskifte. Hans Gunnar Myklebust har gitt tilbakemelding om at han stiller til gjenvalg og at det her kan fremmes andre kandidater til et slikt verv.


Deltok i områdeutvalgsmøte 20-21.10.15 der følgende saker ble drøftet/avklart
• Angrep på våre avtaler
• Status elektrikersertifikat
• Hovedavtale forhandlinger og krav til denne, HA er oppsagt
• Hovedoppgjøret 2016
• Owe Ingemann Walterzøe informerte om sine nye oppgaver som reisesekretær
• Endring av pensjon
• NR og AON tok oss gjennom arbeidet endring pensjon så langt, mulig endring fra 01.01.2017.
• Sykelønnsordning
• Kostøre ute i havet
• Arbeidstakermedvirkning
• Arbeidsledighets forsikring-YS forhandler med Gjensidige
• Utfordringer i næringen
I forbindelse med hovedoppgjøret 2016 blir det avholdt tariffkonferanse i mars 2016 der Teekay klubben må komme med innspill som da blir tatt med i konferansen. Henstiller til alle tillitsvalgte om å komme med innspill fra alle skift før konferansen finner sted.

God helg til alle
Mvh
Kjetil Brandvik
SAFE i Teekay Petrojarl
Tlf:45600183/73983176

Skriv ut siden