Ukes info, uke 49 2017

Her følger ukes info pr. uke 49 2017. Klubben har siden forrige ukes info blant annet holdt årets siste styremøte, dette møtet ble holdt i København med utgangspunkt i å kunne kombinere styremøtet med å besøke Kjartan som er på rehabilitering ved Hvidovre sygehus like utenfor København, et besøk Kjartan uten tvil satte stor pris på.

Her følger videre en oppdatering av saker siden forrige ukes info.

SAFE Kongressen
SAFE avholdt kongress 7.-9. november 2017, hvor det blant annet ble valgt ny ledelse og forbundsstyre, noe som gjøres hvert 3. år. Statoil har flere lokale klubber i SAFE og er med det en tung og viktig aktør i forbundet. Statoil ønsket utskifting av blant annet nestleder, dette fikk de ikke gjennomslag for på kongressen og de valgte da å trekke alle sine kandidater til forbundsstyret. Vi synes det er leit at Statoil valgte å trekke sine kandidater, men tror likevel dette blir en god og handlekraftig ledelse.

Valget ble som følger: Leder Hilde Marit Rysst, Nestleder Roy Aleksandersen, Forbundssekretær tariff Reidun Ravndal, Forbundssekretær HMS Roy Erling Furre, Forbundssekretær organisasjon Stig Rune Refvik (ny)


Dom i sak om permitering Transocean
Da er dommen i saken mot Transocean vedrørende begrensning av lønnen i arbeidsgiverperioden kommet. Dette er en svært viktig sak for SAFE. Her har mange fagforeninger med sine juridiske avdelinger arbeidet hardt for å finne en inngang for å stoppe denne nye praksisen, begrensningen til 6G i arbeidsgiverperioden ved permittering. Ingen andre forbund valgte å ta ut søksmål, og ingen fant ut hvordan de skulle gå fram. Det gjorde SAFE, og vi fikk fullt medhold. Alle argumentene som ble brukt i prosedyren er fanget, og vi vant fullt ut, med saksomkostninger og at det nå gjenstår og se om saken blir anket fra NR (Norges Rederiforbund).

Du kan lese dommen i sin helhet i følgende link; Dom permittering.


Skatt på diett
Fra 01. januar 2018 er det blitt innført skattepliktig del av diettpenger. Dette medfører at alle diettpenger får en skattepliktig del på 150 kr. Dette gjelder alle typer diett. Dagsreiser / døgnreiser (inn og utland). Også når man har annen overnatting enn hotell. Husk derfor å levere inn utestående reiseregninger med diett før årsskiftet. Reiseregninger levert etter 01. januar 2018 blir skattlagt selv om reisen er foretatt før nyttår.


Lønnsoppgjøret 2018
Vi oppfordrer alle medlemmer til å diskutere aktuelle krav i forhold til kommende hovedoppgjør og komme med tilbakemeldinger til tillitsvalgte eller klubbledelsen. I hovedoppgjøret er det ikke bare saker relatert til tillegg og lønn som kan forhandles men også tekst i tariff avtalen.


Pensjonspraten med tilbud ut 2017
Ut 2017 senkes nå aldersgrensen for å få SAFE’s «Pensjonspraten» til 50 år. Antall samtaler med vår pensjonsekspert er begrenset, så først til mølla-prinsippet vil gjelde. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer.

Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat her


Pensjons skriv
DNB utarbeider nå en ny brosjyre vedrørende pensjon for alle ansatte, denne sendes ut til den enkelte så snart denne foreligger.


Todagers kurs for tillitsvalgte i januar 2018
SAFE i Statoil sokkel har bestilt kortkurs som holdes i Bergen. Kurset har plass til flere deltakere, og klubbene oppfordres til å melde på aktuelle deltakere som bor i noenlunde geografisk nærhet til Bergen.


Midlertidige ansatte
Personell som har utløp på sin ansettelse desember 2017 / januar 2018 forlenges nå til ut mars 2018. Bedriften sender nye kontrakter ut til den enkelte.


Status varg opplag
Bedriften jobber nå med å få sendt ut anbud til Alpha petroleum i løpet av desember. Det forventes en tilbakemelding før utgangen av mars 2018 og skulle det bli en kontrakt vil det mest sannsynlig bli oppstart forseiling i løpet av april 2018 med en varighet på ca.2 mnd. Signaler så langt er at det vil bli startet drøftinger i forbindelse med bemanning / forseilingsavtale i løpet av januar 2018, men det kan bli noe usikkerhet rundt dette alt etter hvilke tilbakemeldinger som måtte komme i forbindelse med en eventuell kontrakt for Varg. I mellomtiden vil det mest sannsynlig bli flytting av Varg i forbindelse med at Martin Linge prosjektet har behov for kai plassen, eventuell ny opplagsplass er fortsatt ikke avklart.


Reiseregninger/ATPI
Det er nå foretatt en oppsummering fra alle VCC møtene (videomøter) vedrørende reiser og praksis rundt bestilling, fakturering av flybilletter osv. Det vil nå bli gjort noen endringer som følger
av disse møtene og innspill fra ansatte, bedriften vil om kort tid sende ut informasjonsskriv til alle ansatte om hvilke endringer som vil komme.  Forhåpentligvis vil endringene gjøre hverdagen enklere for de aller fleste, men det er like fullt ut viktig at man gir bedriften løpende tilbakemelding om noe ikke fungerer som forventet.
Vedrørende reiseregninger,  årsaken til at det har vært sen / forsinket utbetaling av RR i den senere tid er at bedriften har vært rammet av sykemeldinger og nyansettelser i økonomiavdelingen.
Det jobbes med å forbedre tiden for behandling av RR for fremtiden, videre er det spilt inn forslag til bedriften om at det i OCS også  bør automatisk legges inn dato for når innsendte reiseregninger er blitt behandlet / godkjent og er sendt videre for utbetaling, bedriften stilte seg positivt til forslaget.


Videre plan for innleie / personellbehov PJV / PJK
Det er kommet tilbakemeldinger på at det leies inn personell til forskjellige gjøremål, klubben har gjort bedriften oppmerksom på at tariffavtalens bestemmelser bilag 5 skal følges ved innleie som omhandler innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m der omfang og behov skal drøftes med de tillitsvalgte. Klubben har bedt om et møte der bedriften presenterer en oversikt over innleie og eventuelt videre framtidig behov.


Norsk språk
Klubben har drøftet spørsmålet rundt bruk av engelsk språk muntlig / skriftlig på norsk sokkel og viste til artikkel fra Petroleumstilsynet og Rammeforskriften. Videre foreslår klubben ovenfor bedriften om at man ser på muligheten til å få inn en autooversetter i Yammer slik at de som ønsker det kan få dette på norsk. Kom gjerne med tilbakemeldinger til klubben der det blir brukt engelsk språk og da spesielt rundt temaer / saker av sikkerhets relatert karakter.


Revisjon kursmatrise/terminalbriller (refusjon)
Klubben har etterlyst arbeidstakermedvirkning i forbindelse med revisjon av hvilket personell som kan gjøre krav på refusjon av behov for terminalbriller og videre arbeidstakermedvirkning i forbindelse med revisjon av kursmatrise som starter i nær fremtid. Dette bør behandles i AMU.


Arbeid på land i din friperiode/oppholdsperiode
Godtgjørelse for arbeid på land for bedriften i den enkeltes friperiode har vært drøftet, det er ikke er oppnådd enighet i saken. Her mener bedriften at det skal godtgjøres med normal timesats for medgått tid, men klubben mener det skal godtgjøres med timesats for overtid. Her står vi langt fra hverandre, praksis i dag fra bedriftens side er alt arbeid utover møter / kurs kun godtgjøres med normal timesats. Klubben jobber videre med denne saken opp mot SAFE sentralt.


Egenmelding
Som bedriften har informert ansatte om pr. e-post har bedriften avsluttet praksisen med bruk egenmelding i forbindelse med kortere sykdom uten videre begrunnelse. Klubben vurderer  å tviste saken mot bedriften, alternativt ta saken gjennom NAV eller fylkesmann for å få klarhet i lovligheten i å avslutte praksis i bruk av egenmelding. Det jobbes med saken.


Her er linker til noen saker fra SAFE Sentralt

YS og NHO enige om ny hovedavtale

Kan vi bygge plattformer i Norge?

Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder

Skriv ut siden